INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET

 DORPSBESTUUR VAN BAARLE-NASSAU, c. 1500-1811 (1813).

Samengesteld door G. van Vuren, oud-archivaris te Oosterhout

Inhoudsopgaaf:

I Stukken en series van algemene aard

1 Besluiten van hogerhand 2 Notulen en besluiten van het dorpsbestuur 3 Publicaties 4 Correspondentie

II Stukken en series m.b.t. bijzondere onderwerpen

1 Organisme 1.1 Grondgebied en jurisdictie
1.2 Zakelijke rechten van derden
1.3 Verhouding tot het Land van Breda 1.3.1 Vergaderingen 1.3.2 Financiën 1.3.3 Tuchthuis 1.3.4 Overige zaken
1.4 Eigendommen
1.5 Financiën 1.5.1 Begroting 1.5.2 Rekening 1.5.3 Bijlagen 1.5.4 Boekhouding 1.5.5 Schulden 1.5.6 Cijnzen en erfpacht 1.5.7 Overige zaken
1.6 Administratie en archief
1.7 Functionarissen en personeel 1.7.1 Schout 1.7.2 Schepenen 1.7.3 Secretaris 1.7.4 Overig personeel
2 Taakuitvoering
2.1 Belastingheffing 2.1.1 Vijfde penning, later verponding 2.1.1.1 Leggers en kohieren 2.1.1.2 Rekeningen 2.1.1.3 Overige stukken
2.1.2 Grondbelasting
2.1.3 Personele omslag 2.1.3.1 Leggers en kohieren 2.1.3.2 Rekeningen 2.1.3.3 Overige stukken
2.1.4 Oorlogscontributies 2.1.4.1 Leggers en kohieren 2.1.4.2 Overige stukken
2.1.5 Algemene landsmiddelen 2.1.5.1 Gemaal-, hoofd-, bezaai-, hoor- en slaggeld etc. 2.1.5.1.1 Leggers en kohieren 2.1.5.1.2 Overige stukken
2.1.5.2 Gemaal- en hoofdgeld 2.1.5.2.1 Leggers en kohieren 2.1.5.2.2 Overige stukken
2.1.5.3 Kleine speciën 2.1.5.3.1 Leggers en kohieren 2.1.5.3.2 Rekeningen 2.1.5.2.3 Overige stukken
2.1.5.4 Bieren, wijnen en brandewijnen 2.1.5.4.1 Leggers en kohieren 2.1.5.4.2 Rekeningen 2.1.5.4.3 Overige stukken
2.1.5.5 Hoornvee, bezaaide landen en bossen 2.1.5.5.1 Leggers en kohieren 2.1.5.5.2 Overige stukken
2.1.5.6 Bijzondere belastingen
2.1.5.7 Overige zaken
2.2 Openbare orde
2.3 Openbare veiligheid
2.4 Waterstaat 2.4.1 Overige waterstaatszaken
2.5 Verkeer en vervoer 2.5.1 Verkeer te land 2.5.2 Overige zaken
2.6 Economie
2.7 Toezicht op armenzorg 2.7.1 Borgbrieven 2.7.2 Beheer van bezittingen 2.7.3 Financiën 2.7.4 Overige zaken
2.8 Onderwijs
2.9 Toezicht op kerkelijke zaken 2.9.1 Beheer en bezittingen 2.9.2 Financiën 2.9.3 Overige zaken
2.10 Landsverdediging 2.10.1 Levering van goederen en diensten 2.10.2 Oorlogsschade 2.10.3 Burgerwacht 2.10.4 Conscriptie 2.10.5 Sauvegardes 2.10.6 Overige zaken

III Stukken die geen samenhang met het archief hebben Bijlage 1
Bijlage 2
Gedeponeerde archieven
Concordans nieuwe nummers - oude nummers

_______________________________________________________________________________________________________________

INVENTARIS


I Stukken en series van algemene aard

1 Besluiten van hogerhand

1. Echtreglement over de steden en ten plattelande dezer Provincie, vastgesteld door de representanten van het volk van Bataafsch- Brabant, 1796. Gedrukt. 1 deel

2 Notulen en besluiten van het dorpsbestuur

2-13. Notulen en resoluties van de vergaderingen van het dorps-, later gemeentebestuur, 1660 - 1810. 11 delen en 1 omslag N.B. De periodes 1694 - 1700 en juli 1794 - november 1795 ontbreken. 2. 1660 apr - 1673 apr. 3. 1676 jul - 1685 mrt. 4. 1685 apr - 1730. 5. 1731 - 1746 sep. 6. 1747 sep - 1758 dec. 7. 1759 jan - 1776 jul. 8. 1776 aug - 1788 jul. 9. 1788 aug - 1796 nov. 10. 1796 dec - 1803 jun. 11. 1803 jun - 1806 okt. 12. 1806 okt - 1809 mei. 13. 1809 mei - 1810 nov. 14. Notulen en resoluties van de vergaderingen van het dorps-, later gemeentebestuur, 1685 - 1705. Concepten en minuten. 1 omslag N.B. Ontbreken in het resolutieboek 1685 - 1730. 15-19. Notulen en resoluties van de vergaderingen van het dorps-, later gemeentebestuur, 1690 - 1798. Concepten, kopieën, minuten of kladden. 3 delen en 2 omslagen N.B. Met hiaten. 15. 1690 - 1767 jun. 16. 1776 jun - 1784 nov. 17. 1784 nov - 1790 jul. 18. 1790 jul - 1794 jul. 19. 1798 okt - dec. 20. Notulen en lijsten van stemgerechtigden in de grondvergaderingen, 1795 - 1801. 1 omslag 21. Proces-verbaal van het verhandelde in de volksvergadering te Baarle-Nassau, 1797. 1 katern

3 Publicaties

22-29. Registers van plakkaten, ordonnanties en resoluties van hogere colle- ges, 1738 - 1794. Afschriften. Met aantekening van ontvangst en publi- catie. 1738 - 1794. 8 delen N.B. Voorin de delen 24 - 29 bevinden zich chronologische indices. Inv.nr. 22 groot formaat. 22. 1738 apr - 1747 apr. 23. 1747 jun - 1749. 24. 1750 - 1759 apr. 25. 1759 mei - 1762 jan. 26. 1762 jan - 1770 jul. 27. 1770 jul - 1775. 28. 1776 - 1781 feb. 29. 1781 feb - 1794 apr. 30. Korte inhoud van het plakkaat der Staten-Generaal tegen brandstichters en moordenaars, 1775. 1 stuk 31. Register van ontvangen publicaties, circulaires e.d., 1799 - 1800. 1 deel 32. Publicaties, 1703 - 1801. 1 omslag 33-35. Publicaties en bekendmakingen, 1660 - 1810. 2 omslagen en 1 deel 33. 1660 - 1799. 34. 1800 - 1810. 35. 1803 - 1808. 36. Publicaties betreffende schouwvoeringen over wegen, wateren, schoor- stenen e.d., 1763 - 1784. 1 omslag

4 Correspondentie

37. Ingekomen brieven en resoluties van de Staten-Generaal, 1639 - 1792. 1 pak 38. Ingekomen brieven en resoluties van de Raad van State, 1626 - 1789. 1 omslag 39. Brieven en resoluties van de Gecommiteerde Raden ter Admiraliteit op de Maze en van de Gecommiteerde Raden der Staten van Holland, betref- fende het verlof aan ingezetenen van de Baronie van Breda, die landen bezitten of huren in Hollandse plaatsen, het daarop gewonnen hooi en stro ter consumptie door hun eigen vee uit te voeren, 1701, 1746, 1771 - 1793. 1 omslag 40-42. Ingekomen brieven en resoluties van de Prins van Oranje, heer van Breda, en van diens Domeinraad, 1674 - 1794. 1 band en 2 omslagen 40. 1674 - 1794. 41. 1725, 1740 - 1745 en 1755 - 1783. 42. 1761 - 1794. 43-48. Ingekomen brieven en resoluties van hogerhand en andere dorpsbesturen, 1795 - 1810. 6 pakken 43. 1795 - 1798. 44. 1799 - 1800. 45. 1801 - 1805. 46. 1806 - 1807. 47. 1808. 48. 1809 - 1810. 49-52. Aanschrijvingen door of namens de drossaard van de Baronie van Breda en door de Domeinraad aan de regenten der dorpen, 1601 - 1784. 4 pakken N.B. Inv.nrs. 51 en 52 zijn geliasseerd geweest. 49. 1601 - 1708. 50. 1709 - 1771. 51. 1729, 1733 - 1735, 1737, 1739 - 1743, 1749 - 1784. 52. 1735 - 1760. 53-54. Ingekomen brieven, minuten, kladden en concepten van brieven, notulen, resoluties, akten, agenda's voor vergaderingen enz. en memo's betref- fende betalingen, belastingomslagen en legerlasten, 1612 - 1799. 2 pakken N.B. verbroken lias. 53. 1612 - 1787. 54. 1788 - 1799. 55. Ingekomen brieven, 1794-1798. 1 pak 56. Uitgaande brieven en rekesten, 1653-1803. Concepten, kopieën en minuten. 1 omslag 57. Uitgaande stukken, 1804 – 1810. Kopieën. 1 omslag

II Stukken en series m.b.t. bijzondere onderwerpen

1 Organisme

1.1 Grondgebied en jurisdictie

58. Stukken gediend in een proces tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, inzake de verdeling der contributies en andere lasten over beide banken, 1597 – 1598. 1 omslag 59. Getuigenis afgelegd op verzoek van burgemeesters, schepenen en regeer- ders van Baarle-Nassau, voor de burgemeesters, schepenen en raad der stad Breda, inzake de heerlijkheden van Baarle en de daaronder beho- rende huizen en erven, 1611. 1 stuk 60. Beschikking van de Raad van Brabant, waarbij het rekest van de graaf van Hoogstraten aan de kanselier van die Raad over het ontbreken van nauwkeurige grensscheidingen tussen zijn graafschap en Baarle-Nassau, in handen wordt gesteld van burgemeesters en schepenen van Baarle, 1612. 1 stuk 61. Stukken betreffende het geschil tussen Wortel en Castelré over de grenzen tussen beide plaatsen, 1615 - 1619, 1662 en 1692 - 1693. 1 omslag 62. Brief van de borgemeester van Wortel aan schout, schepen en regeer- ders van Baarle, betreffende de kwestieuze hei tussen Wortel en Cas- telré, 1634. 1 stuk 63. Stukken betreffende het geschil tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog in zake wederzijdse pretenties t.a.v. de betaling van contributies en andere lasten en kwestieuze erven, 1644 - 1661. 1 omslag 64. Relaas van de aanzegging gedaan door Jochem Joosten Verhiel, vorster in Baarle, aan Cornelis Adriaenssen Peert van een verbod van schout en schepenen om een huis of stal te bouwen op kwestieuze grond, 1647. 1 stuk 65. Memorie aan de predikanten van de Classis der stad en Baronie van Breda, door Adriaen van der Vleuten, secretaris van Alphen, Baarle- Nassau en Chaam, inzake de situering van de kerk onder Baarle-Nassau of Baarle-Hertog, 1654. 1 stuk 66. Stukken betreffende het geschil over de plaats van de kerk onder Baarle-Nassau of Baarle-Hertog, (c. 1666) - (c. 1669). 1 omslag 67. Stukken betreffende het geschil tussen de bewoners van Bedaf ter ene en Weelde en Poppel ter andere zijde, inzake het gebruik van de vroen- ten tussen genoemde plaatsen, 1663 - 1679. Met retroacta, 1428, 1429, 1449, 1450 en 1621. 1 omslag N.B.: zie ook groot formaatberging 67bis. 68. Uittreksel uit een memoriaal van de erven zoals die door gelijke sche- penen en kommerzetters van beide banken voorlopig gescheiden zijn, 1656. Eenvoudig afschrift. 1 katern 69. Stukken betreffende de opdracht door gecommitteerden van de Raad van State aan Adriaen van der Vleuten tot het maken van een figuratieve kaart van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, 1667 - 1668. 1 lias 70. Beschikking op het verzoekschrift van de regeerders van Baarle-Nassau aan de Domeinraad, inzake "zelfstandigheidsneigingen" van Castelré, 1704. Authentiek afschrift. 1 stuk 71. Memorie van de erven, waarover geschillen bestaan tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog en van de erven, waarvoor een voorlo- pige overeenkomst is gesloten, (1710). 1 katern 72. Stukken betreffende de klachten over het patrouilleren door inwoners van Baarle-Hertog op het grondgebied van Baarle-Nassau, 1739 - 1753. Met kopie van retroactum, 1679. 1 omslag 73. Beschikking op het rekest van de abt van Tongerlo aan schout en sche- penen van Baarle-Nassau, om een extract te mogen hebben van de figura- tieve kaart van Baarle-Nassau, 1753. 1 omslag 74. Verklaring van de kaart en grondtekening van de heerlijkheid en pa- rochie van Baarle, waarin begrepen hetgeen beweerd wordt Hertogs te zijn, (c.1760). Kopie. 1 stuk 75. Stukken betreffende de overeenkomst tussen Baarle-Nassau en Baarle- Hertog, op 14 december 1753 aangegaan, waarbij enige verschillen in der minne zijn geschikt, 1763. 1 omslag 76. Attestatie van schepenen en secretaris van Baarle-Hertog, gegeven op verzoek van schout, schepenen en secretaris van Baarle-Nassau, betref- fende het recht van registratie van akten van verkoop van onroerende goederen, welke door elkaar onder beide Baarles zijn gelegen, 1763. Authentiek afschrift. 1 stuk 77. Memorie inzake de vervanging van een grenssteen nabij de brug tussen Baarle en Wortel, 1773. Kopie. 1 stuk 78. Resoluties van stadhouder en schepenen van Baarle-Hertog aan die van Baarle-Nassau, bij afschrift overgegeven ter bijlegging van een ge- schil betreffende de jurisdictie over de straten, waarover onenigheid is ontstaan na de invoering van een burgerwacht te Baarle-Hertog, 1790. 1 omslag

1.2 Zakelijke rechten van derden

79-81. Stukken betreffende geschillen tussen schepenen en gezworen kommer- zetters van Baarle-Nassau en de abdis en het kapittel van Thorn in- zake de heffing van de 5e penning over de tienden, 1618 - 1730, 3 pakken 79. 1618 - 1726 N.B. Dorsaal genummerd 64 - 118. 80. 1631 - 1670 N.B. Dorsaal genummerd 119 - 162. 81. 1660 -1730 N.B. Dorsaal genummerd 1-63. 82. Overeenkomst tussen de abdis van Thorn en schout en schepenen van Baarle-Nassau, inzake de vaststelling van de contributies voor de tienden van de abdij, 1643. 1 omslag 83. Brief van secretaris Adriaen Verelst als antwoord op een schrijven van 13 oktober 1653 betreffende de tienden van Hoogbraak, toebehoren- de aan kapittel en abdis van Thorn m.b.t. zijn goederen aldaar, 1654. Concept. 1 stuk 84. Contract tussen de gemeente Baarle-Nassau en Abraham van der Vleuten, secretaris van Alphen, Baarle-Nassau en Chaam, waarbij de laatste zich verplicht alle papieren, die betrekking hebben op Baarle-Nassau of een van zijn ingezetenen, over te leveren, 1682. 1 stuk 85. Lijsten van goederen en renten onder Baarle-Nassau, toebehorende aan geestelijke instellingen, opgemaakt door de eigenaren en ingeleverd ter secretarie van Baarle-Nassau ingevolge Plakkaat van de Raad van State ten behoeve van het recht van collateraal der geestelijke goe- deren, 1727. 1 omslag 86. Overeenkomst tussen de abdis en het kapittel van Thorn en regenten van Baarle-Nassau, inzake de betaling van een vaste quote in de lasten uit de tienden der abdij, 1728 - 1802. 1 omslag N.B. met hiaten. 87. Lijsten van goederen en renten onder Baarle-Nassau, toebehorende aan geestelijke instellingen, opgemaakt door de eigenaren en ingeleverd bij de schout van Baarle-Nassau ingevolge Plakkaat van de Raad van State d.d. 21 maart 1760 t.b.v. het recht van collateraal der geeste- lijke goederen, 1760. 1 pak N.B. Voor specificatie zie bijlage 1. 88. Staten van de ontvangsten van tienden door de abdij van Tongerloo en de pastoor te Alphen en door de abdis van Thorn te Baarle over de jaren 1750-1759, per gehucht en het gemiddelde per jaar, 1760. 1 omslag 89. Stukken betreffende het geschil met luitenant-kolonel L.W.J. van Wie- guer, eigenaar van het leengoed Goirdonk, inzake het eigendomsrecht van de weg naar Ulicoten, voor zover deze langs Goirdonk loopt, 1770 - 1779. 1 omslag 90. Lijsten van goederen en renten onder Baarle-Nassau, toebehorende aan geestelijke instellingen, opgemaakt door de eigenaren en ingeleverd bij de schout van Baarle-Nassau ingevolge Plakkaat van de Raad van State d.d. 24 juni 1793 t.b.v. het recht van collateraal der geeste- lijke goederen, 1793. 1 pak N.B. Voor specificatie zie bijlage 2. 91. Stukken betreffende het proces tussen mr. J.N. van Vucht, eigenaar van het leengoed Goirdonk onder Loveren en de gemeente Baarle-Nassau, in- zake achterstallige lasten, 1798-1806. 1 omslag

1.3 Verhouding tot het Land van Breda

1.3.1 Vergaderingen

92-104. Uittreksels uit het register van notulen en resoluties der gemene landsvergadering der Baronie van Breda, 1670 - 1811. Afschriften. 13 pakken N.B. hiaat tussen 1784 - 1797. 92. 1670 - 1734. 93. 1735 - 1741. 94. 1742 - 1746. 95. 1747. 96. 1748. 97. 1749. 98. 1750 - 1755. 99. 1756 - 1758. 100. 1759 - 1766. 101. 1767 - 1774. 102. 1775 - 1786. 103. 1787 - 1804. 104. 1805 - 1811. 105-109. Uittreksels uit het register van notulen en resoluties der gemene landsvergadering der Baronie van Breda, 1795 - 1801. Afschriften. 4 delen en 1 katern 105. 1795 - 1796 mrt. 106. 1796 mei - 1796 nov. 107. 1798 - 1799 apr. 108. 1799 mei. 109. 1799 nov - 1801 apr. 110. Stukken vanwege de landsvergadering ter kennisneming aan de vrijheden en dorpen in concept of afschrift rondgezonden, 1671-1750. 1 pak 111. Stuk houdende de notulen van de ordinaire landsvergadering te Breda, op 26 februari 1683, 1683. 1 omslag N.B. Met bijlagen. 112-115. Kopieboeken van stukken, vanwege de landsvergadering ter kennisneming aan de dorpen rondgezonden, 1794 - 1810. 4 delen 112. 1794 - 1797. 113. 1797 - 1798. 114. 1799 - 1803 jun. 115. 1803 sep - 1810.

1.3.2 Financiën

116. Beschikking van de Raad van State op het verzoekschrift van wethou- ders en kommerzetters van Baarle-Nassau, waarbij hun verzoek om ver- mindering van hun aandeel in de aanslag over de Baronie van Breda, 1659. 1 stuk 117-122. Ordinaire- en extra-ordinaire repartities over de dorpen in de Baronie van Breda, over de jaren 1665 - 1793, 1665 - 1793. 6 pakken N.B. Met hiaten. 117. 1665 - 1712. 118. 1713 - 1726. 119. 1734 - 1758. 120. 1759 - 1771. 121. 1772 - 1783. 122. 1784 - 1793. 123. Repartitie van hetgeen de dorpen Alphen, Baarle en Chaam elk volgens wijziging dragen van iedere ƒ 100,-- en iedere ƒ 10,--, die bij gene- rale repartities over de Baronie over deze gezamenlijke dorpen worden omgeslagen, 1695, 1705 en 1712. 1 omslag 124. Stukken betreffende de klacht van Baarle-Nassau over de gewijzigde re- partitieschaal der Baronie, 1711. Met retroactum, 1670. 1711. Afschriften. 1 omslag 125. Repartitie van de quote der dorpen Alphen, Baarle-Nassau en Chaam ter ene zijde en Gilze en Rijen en Ginneken en Bavel ter andere zijde, in de generale repartitie over de Baronie, z.d. (2e helft 18e eeuw). 1 stuk

1.3.3 Tuchthuis

126-127. Rekeningen en repartities van het stads- en landstuchthuis te Breda, 1707 - 1793. 2 pakken 126. 1707 - 1758 mrt. 127. 1758 apr - 1793. 128. Stukken betreffende het stads- en landstuchthuis te Breda, 1725 - 1734.

1.3.4 Overige zaken

129. Verbod door Philips Willem, prins van Oranje, tot het uitsteken van moeren in het Land van Breda, 1611. 1 stuk 130. Rekest van schouten, schepenen en secretarissen van Terheijden, Gilze, Ginneken, Alphen, Baarle, Chaam, Princenhage, Zundert en Rijsbergen aan de Domeinraad, waarbij zij verzoeken dag te noemen waarop de gecom- miteerden van hun dorpen door Commissarissen van de Domeinraad ont- vangen kunnen worden ter bijlegging van het geschil met de stad Breda, (1662); met beschikking. 1 stuk N.B. Met aantekening van aanzegging aan magistraat van Breda. 131. Stukken betreffende het geschil tussen de dorpen in de Baronie en de stad Breda, inzake de vestkamer, 1662 - 1674. 1 omslag 132. Stukken betreffende enige misbruiken, welke in de Baronie van Breda in de loop der jaren zijn ontstaan, 1699 - 1749. Afschriften. 1 omslag 133. Rekest van schouten, schepenen en secretarissen van de dorpen in de Baronie, (behalve Oosterhout, Roosendaal, Etten en Dongen) aan de Do- meinraad, om de vesten e.d. voortaan ten overstaan van de schepenen der dorpen te doen passeren, (1714); met beschikking. 1 stuk 134. Stukken betreffende een aan de erfgenamen van Johan van Bladel, schout van Zundert en Rijsbergen, toekomende som geld van de Baronie, 1728 - 1729. Afschriften. 1 omslag

1.4 Eigendommen

135. Stukken betreffende de reparatie van de kerktoren, 1694. 1 omslag 136. Kwitanties wegens leveranties en arbeidslonen t.b.v. de reparatie van de kerktoren met repartitie van de totale kosten over Baarle-Nassau voor 3/4 en Baarle-Hertog voor 1/4, 1733 en 1763. 1 omslag N.B. Gelicht uit de notulen 1731 - 1747.

1.5 Financiën

1.5.1 Begroting

137-140. Dorpsbegrotingen over Baarle-Nassau en Castelré, 1682 - 1810. 4 pakken N.B. met div. hiaten. 137. 1682 - 1704. 138. 1705 - 1758. 139. 1759 - 1793. 140. 1794 - 1810.

1.5.2 Rekening

141-144. Rekeningen. Met bijlagen, 1582 - 1808. 1 deel N.B. Met div.hiaten. Inv.nr. 141 groot formaat. 141. 1582 - 1590. 142. 1602 - 1605. 143. 1640 - 1650. 144. 1708, 1808. 145. Rekeningen van de gehuchten Boshoven, Oordeel, Bedaf, Nijhoven en de Reth over 1600 - 1603, 1600 - 1603. 1 deel 146-156. Rekeningen van de gehuchten Boshoven, Oordeel, Bedaf, Nijhoven, de Reth, Schaluinen, Tommel en Straat, 1606 - 1613. 11 delen 146. 1606 jan 1 - 1606 aug 31. 147. 1606 aug 1 - 1607 mei 1. 148. 1607 mei 1 - 1607 okt 1. 149. 1607 okt 1 - 1608 apr 1. 150. 1608 apr 1 - 1608 okt 1. 151. 1608 okt 1 - 1609 mei 1. 152. 1609 mei 1 - 1610 jan 1. 153. 1610 jan 1 - 1610. 154. 1610 aug 15 - 1611 apr 1. 155. 1611 apr 1 - 1612 apr 1. 156. 1612 apr 1 - 1613 jun 1. 157-166. Rekeningen van de gehuchten Ulicoten, Eikelenbosch, Heesboom, Reuth, Heerstraat, Goor, Loveren, Hoogbraak, Schaluinen en Tommel, 1606 - 1613. 10 delen. N.B. Periode 1611 apr 1 - 1612 apr 1 ontbreekt. 157. 1606 jan 1 - 1606 aug 31. 158. 1606 aug 1 - 1607 mei 1. 159. 1607 mei 1 - 1607 okt 1. 160. 1607 okt 1 - 1608 apr 1. 161. 1608 apr 1 - 1608 okt 1. 162. 1608 okt 1 - 1609 mei 1. 163. 1609 mei 1 - 1610 jan 1. 164. 1610 jan 1 - 1610 aug 15. 165. 1610 aug 15 - 1611 apr 1. 166. 1612 apr 1 - 1613 jun 1. 167. Stukken betreffende het afhoren van de dorpsrekeningen door de com- missaris Ph.Th. Tollius, 1679 en 1682. 1 omslag 168. Borderellen op de rekening, 1763 - 1791. 1 omslag N.B. 1784 ontbreekt.

1.5.3 Bijlagen

169. Bijlagen tot de rekening, 1608, 1652 en 1676 - 1759. 1 omslag

1.5.4 Boekhouding

170. Staat van ordinaire en extra-ordinaire lasten van het dorp Baarle- Nassau en Castelré en goedgekeurd door de Domeinraad, 1682. 1 stuk 171. Staat over Castelré, uit het comptoir van Jean Girard, ontvanger der gemene middelen, 1686. 1 deel 172. Memoriaal van hetgeen Baarle-Nassau heeft te verrekenen met die van Castelré. Uittreksels uit burgemeestersrekeningen over 1666 - 1680, betreffende uitgaven waarin Castelré dient bij te dragen, (1686.) 1 deel 173. Staten over Baarle-Nassau, uit het comptoir van Jean Girard, ontvanger der gemene middelen, 1686 - 1687. 1 omslag 174. Staat over Baarle-Nassau en Castelré, uit het comptoir van Jean Girard, ontvanger der gemene middelen, 1690. 1 stuk 175-179. Registers van betalingsopdrachten van de ontvanger, 1697 - 1810. 5 delen 175. 1697 - 1704 en 1709. 176. 1726 - 1768 feb. 177. 1768 mrt - 1786 feb. 178. 1786 mrt - 1794 mei en 1798 aug - okt. 179. 1798 feb - 1810. 180. Staat van ordinaire en extra-ordinaire lasten van Baarle-Nassau, 1703. 1 stuk 181. Kassastaten van de ontvangers der gemene middelen van Baarle-Nassau, 1744-1793. 1 pak N.B. Met hiaten. 182. Rekeningen van hetgeen de weduwe J. Oukoop en vervolgens Willem Oukoop hebben geleverd aan schrijfbehoeften aan de dorpen Alphen, Baarle- Nassau en Chaam, met de daarop gestelde omslag over de drie dorpen, 1758 - 1791. 1 omslag N.B. Met hiaten. 183. Rekening van J. van Gils voor de gemeente van Alphen, Baarle-Nassau en Chaam, van hetgeen te zijnen huize is verteerd op 8 maart 1790, de verjaardag van de prins van Oranje, 1790. 1 stuk 184. Journaal of dagregister van uitgaaf door schepenen van Baarle-Nassau in tijd van oorlog, 1794 - 1795. 1 deel

1.5.5 Schulden

185. Schuldbrieven ten laste van de gemeente Baarle-Nassau wegens geleende gelden, meest met aantekening van aflossing, 1609; 1658 - 1687. 1 omslag 186. Staten van opgenomen kapitalen ten laste van het dorp Baarle-Nassau, (c. 1625 - c. 1726.) 1 omslag 187. Beschikking van de Raad van State, waarbij het rekest van de weduwe van mr. Rochus van Molenschot, advocaat voor die Raad, in handen wordt gesteld van schepenen en kommerzetters van Baarle-Nassau, om te ant- woorden op haar verzoek om uitbetaling van een declaratie in de zaak tegen abdis en kapittel van Thorn. Met declaratie, 1680, 1666. Eenvoudige afschriften. 1 katern 188. Schuldbekentenis ten laste van Baarle-Nassau, groot ƒ 1000,-- à 5 % geleend van Anthonis van Heijst, ter voldoening van het aandeel van Baarle-Nassau in het bienvenue van Maria Jorck, tegenwoordig prinses van Oranje en van het nadelig slot der achterstallige verpondingen, 1678. Uittreksel. 1 stuk 189. Schuldbekentenis, groot ƒ 200,--, ten laste van het gehucht van Cas- telré aan Geraert de Roey, 1680. Afgelost 1701. 1 stuk 190. Beschikking van de Domeinraad op het verzoekschrift van Baarle-Nassau, waarbij wordt toegestaan voor hun quote in de kosten van de fortifica- tiewerken der stad Breda ƒ 2400 à ƒ 2500,-- tegen interest op te ne- men, 1687. Authentiek afschrift. 1 stuk 191. Verklaringen van houders van schuldbrieven te Breda, ten laste van Baarle-Nassau, akkoord te gaan met verlaging der rentevoet tot 3½ %, 1698. 1 omslag 192. Staten van lastige schulden van het gehucht Castelré, 1702, 1704 en 1705. 1 omslag 193. Register van geregistreerde schuldbekentenissen ten laste van Baarle- Nassau en Castelré, 1726-1730. 1 deel 194. Assignaten van 70 Livres, uitgegeven door de Domaines-nationaux, con- form de wet van 24 oktober 1792, 1792. 1 omslag 195. Memorie van afgeloste kapitalen door J.C. Brosens, ontvanger, verant- woord in de rekeningen over de jaren 1799-1810, 1799-1810. 1 stuk

1.5.6 Cijnzen en erfpacht

196. Uittreksel uit het register van de opsommingen van leengoederen van het Leenhof van Brabant, betreffende het Laathof "het Leen van den Houte" onder Baarle, gehouden door Jan van Berchem, ridder, (2e helft 16e eeuw). Eenvoudige uittreksel. 1 stuk 197. Uittreksel uit het leenboek van de Heer van Breda m.b.t. leengoederen onder Baarle-Nassau, (c.1600). 1 deel 198. Cijnsboek voor de erfgenamen van Philips Cornelissen, eertijds toebe- hoord hebbende Beatrix van Coulstre, 1621 - 1664. 1 deel 199. Verzoekschriften van het dorpsbestuur van Baarle-Nassau aan de Prins van Oranje, om kwijtschelding van achterstallige jaarcijnzen, vasten- avondhoenderen en dijkbroden, 1626. Concepten. 1 omslag 200-202. Uittreksels uit de cijnsboeken van de Heer van Breda, m.b.t. Baarle- Nassau, 1636 - (c. midden 17e eeuw.) 3 stukken 200. (1636). 201. (c. midden 17e eeuw). 202. 1659. 203. Uittreksel uit het manuaal der jaarlijkse pachten, renten en cijnzen, toekomende de kapel te Ullicoten, 1665. Authentiek afschrift. 1 stuk 204. Lijst van tienden, renten, cijnzen en andere inkomsten, welke ten goede komen aan onderdanen van de koning van Spanje, gelegen onder Baarle-Nassau, 1680. 1 deeltje en enige losse lijsten 205. Overeenkomst voor schepenen van Baarle-Nassau, tussen abdis en kapit- tel van Thorn en mr. Cornelis van Gendt als vader van zijn kinderen, betreffende de betaling van een jaarlijkse erfpacht van 8 zester rogge voor het hof van Looven, 1688. Authentiek afschrift. 1 stuk 206. Ontwerp-contract tussen de rentmeester der domeinen en de regenten van de dorpen m.b.t. de overname van de cijnsboeken van de Prins van Oranje door die regenten, 1699. 1 stuk 207. Uittreksel uit het leenboek van de Heer van Breda, m.b.t. leengoederen onder Baarle-Nassau, (c.1700). 1 deel 208. Lijst van de leengoederen en cijnzen uit het ridderlijk leenboek van het Swildenhof, gelegen in Baarle-Hertog, aan de Tommel, 1716. Uittreksel. 1 stuk

1.5.7 Overige zaken

209. Register van waarborgen, gesteld ingevolge plakkaat van de Staten- Generaal d.d. 16 november 1716, t.b.v. de continuatie der betaling van lasten en cijnzen uitgaande op te ontgronden of uit te moeren landerijen, 1717-1806. 1 deel 210. Rekeningen van burgemeesters, 1593-1630. 1 deel 211. Lastgeving van Prins Maurits aan de drossaard van Breda, om alle dorps- en armenrekeningen in het Land van Breda te doen afhoren, 1594. Authentiek afschrift. 1 stuk 212. Overeenkomst tussen schepenen en secretaris van Baarle-Nassau, namens de gemene ingezetenen en de erfgenamen van Paulyne van Wijfliet, wed. van Hendrick Block, inzake delging van wederzijdse vorderingen, 1611. 1 stuk 213. Register van liquidaties met personen, wegens niet betaalde verteringen door soldaten en wegens legerdiensten tegen achterstallige imposten, 1620-1630. 1 deel 214. Aanmaning van Urbanus van Parijs aan de Baronie-dorpen, om binnen 3 dagen aan de rentmeester van de Staten van Brabant in het kwartier Antwerpen te komen betalen hun achterstallige pacht van de impost over 1608/09, 1621. Eenvoudig afschrift. 1 stuk 215. Verklaring door schout, schepenen en regeerders van Baarle-Nassau te zullen bijdragen in het subsidiegeld, vanwege de hertog van Brabant geheven, 1646. Authentieke afschriften. 1 omslag 216. Specifieke staat van de jaarlijkse lasten van Baarle-Nassau aan belas- tingen, imposten, renten van schulden, cijnzen, salarissen, onderhoud gebouwen, enz. (1660). 1 stuk 217. Liquidatie tussen de regenten van Baarle-Nassau en de erfgenamen van de gewezen secretaris van Alphen, Baarle en Chaam, mr. Thomas van der Vloet, gepasseerd voor schepenen van Baarle-Hertog, aangaande weder- zijdse vorderingen, 1661. Met bijlagen. 1 omslag 218. Getuigenverklaringen voor schepenen van Baarle-Nassau betreffende de aanbesteding van het collecteren van de burgemeestersboeken over 1661 en 1662, 1672. Concepten. 1 omslag 219. Kwitantie door schepenen van Baarle-Nassau gesteld op een ordonnantie van betaling door schepenen van Baarle-Hertog op hun burgemeester Jan van der Loock à ƒ 190.7.0 wegens het Hertogse deel in de jaarlijkse heicijns, dijkbroden, vastenavondhoenderen en gruit over 1686 - 1701, met welk bedrag die van Nassau het geleverde stro aan het kampement te Roosendaal hebben betaald, 1702. 1 stuk 220. Verzoekschrift van schepenen en regenten van Baarle-Nassau aan de Do- meinraad, inzake de weigerachtigheid van de "commersetteren off ge- mijnte mannen" van Castelré om hun zettingen ter secretarie van Baarle-Nassau over te brengen, om in de ontvangersrekening verant- woord te worden, 1711; met gunstige beschikking. 1 stuk 221. Overwegingen door de regeerders van de dorpen in de Baronie, inzake de slechte financiële toestand, uitgebracht aan de daartoe door de Raad van State aangegeven personen, 1736. 1 katern 222. Besluit van de Domeinraad inzake het doen van de dorpsrekeningen van Alphen, Baarle-Nassau en Chaam in die dorpen zelf i.p.v. in Breda, 1795. Eenvoudig afschrift. 1 omslag

1.6 Administratie en archief

223. Inventaris van de gemeentepapieren en registers die naar Breda "gevlucht" zijn, 1688 - 1691 en 1701. 1 omslag 224. Stukken betreffende de herinnering aan het verbod van de Staten-Gene- raal tot het laten passeren van akten van scheiding en deling door anderen dan secretarissen der dorpen in de Baronie i.v.m. een overtre- ding daarvan door de secretaris van de Oude Hof van Thorn te Ooster- hout, 1742. 1 omslag 225. Inventarissen van de archieven van Baarle-Nassau, 1757, 1761, 1796 en 1811. 1 omslag 226. Akte van overneming van kohieren en andere stukken van erfgenamen van de overleden ontvanger van Baarle-Nassau, Cornelis Evert Schoorn, door de nieuwe ontvanger, conform besluit van 23 januari 1797, 1797. Eenvoudig afschrift. 1 stuk

1.7 Functionarissen en personeel

1.7.1 Schout

227. Stukken betreffende de schout Adriaen Verelst, 1630-1689. 1 omslag 228. Stukken betreffende een proces voor de Hoofdbank te Breda en de Raad van Brabant tussen Jan Wilms van de Graeff q.q. eiser en stadhouder, schepenen en gezworen kommerzetters van Baarle-Nassau, gedaagden, be- treffende een schuld van de overleden schout Adriaen Verelst aan Van de Graeff, 1655-1659. 1 omslag 229. Stukken betreffende het proces voor de Raad en Leenhove van Brabant, tussen de regeerders van Baarle-Nassau en de weduwe van Henrick Lowis Bruard, in leven schout aldaar, inzake een vordering van de laatste, 1675-1677. 1 omslag 230. Rekeningen van schout en secretaris der dorpen Alphen, Baarle-Nassau en Chaam, voor verrichte dienst ten laste van Alphen, Baarle-Nassau en van diverse personen, 1728-1736. 1 omslag 231. Stukken betreffende het geschil tussen de schout Floris van Gils en de dorpen Alphen, Baarle en Chaam, over diens declaratie wegens vacatie- gelden, 1732. 1 omslag 232. Overeenkomst tussen Gregorius Nieuwland en Adriaan Ente, respectieve- lijk schout en fungerend secretaris van Alphen, Baarle en Chaam, in- zake het ten behoeve van elkaar declareren van rechten en voorschotten bij het passeren van akten ter secretarie, of publieke verkopingen, 1787. 1 stuk 233. Lijst van salarissen, genoten door schout, schepenen en secretaris van Baarle-Nassau, 1795-1798. 1 deel

1.7.2 Schepenen

234. Opdracht van schepenen van Baarle-Nassau aan schout Pieter van Bernage, om advies in te winnen bij stadhouder Van Goor m.b.t. de gijzeling der schepenen door de voormalige stadhouder Damius, i.v.m. de betaling van diens vorderingen, 1691. 1 stuk

1.7.3 Secretaris

235. Beschikking van de Domeinraad op een request, dat de secretaris van Alphen, Baarle-Nassau en Chaam te Alphen mag wonen, mits hij een sub- stituut te Baarle aanstelt, 1605. Authentiek notarieel afschrift. 1 stuk 236. Rekening en verantwoording door Thomas van der Vloet, secretaris van Baarle-Nassau, van de inkomsten en uitgaven die hij voor Baarle-Nassau heeft gedaan, 1627-1633. 1 deel 237. Declaraties van Thomas van der Vloet, secretaris van Baarle-Nassau, wegens voorschotten, gedaan voor Baarle-Nassau, 1634. 1 deel 238. Stukken betreffende het proces voor de Raad van State tussen de re- geerders van Baarle-Nassau en Adriaen van der Vleuten, gewezen secre- taris van Alphen, Baarle en Chaam, inzake niet betaalde declaraties aan de laatste, (c. 1661)-1678. 1 omslag 239. Instructies voor de secretaris inzake het opmaken van de lijsten van de 20e, 40e en 80e penning, 1721. 1 stuk

1.7.4 Overig personeel

240. Aantekening van enige beschikkingen, om aan de respectievelijke secre- tarissen ter kennis te brengen, (18e eeuws). 1 stuk 241. Stuk betreffende de vordering op de erfgenamen van de burgemeesters- klerk Aert Jan Goossens door Johan Verhiel, aan wie deze functie is aanbesteed t.b.v. die erfgenamen. Met relaas van gedane sommaties door de vorster, 1668. 1 stuk 242. Lijst van de heimannen over de gehuchten van Baarle-Nassau, aangesteld door de schout of de stadhouder, voor de jaren 1676 en 1677, met aan- tekening van afgelegde eed in handen van schepenen, 1676. 1 stuk 243. Akte van borgtocht voor de ontvanger Goswinus van Bernagien, 1681. Eenvoudig afschrift. 1 stuk 244. Stukken betreffende het stellen van een borgtocht door de ontvanger van Alphen, Baarle-Nassau en Chaam, 1685-1686. 1 omslag 245. Stukken betreffende de aanstelling van 3 extra rode roeden of bede- laarsjagers door de gezamenlijke dorpen Gilze, Ginneken, Alphen, Baarle-Nassau en Chaam, 1695. 1 omslag 246. Lijst van ambtenaren, wonende onder Alphen, Baarle-Nassau en Chaam en hun tractementen, 1696. 1 stuk 247. Stukken betreffende de schorsing van Johan van Ercom door de Domein- raad als vorster te Baarle-Nassau, wegens belediging van de magis- traat, 1696 - 1697. 1 omslag 248-249. Manuaal van het kosters- en vorsterskoren van de kapel te Ulicoten en de St. Salvatorskapel te Baarle-Nassau, (17e eeuws). 2 delen 248. (17e eeuws). 249. 1779 - 1800. 250. Formulieren van eed van de heimeesters, gezworen kommerzetters, sche- penen en voogden, 17e en 18e eeuw. 1 omslag 251. Stukken betreffende aanstelling, ontslag en instructie van de onder- vorsters in Alphen, Baarle-Nassau en Chaam, 1704-1771. 1 omslag 252. Stuk betreffende de verkiezing van een burgemeester in het gehucht Schooreind te Castelré, voor het jaar 1709, 1709. 1 stuk 253. Stukken betreffende de sollicitatie, de benoeming en de borgtocht van de ontvanger Pieter van Rielle, 1724 - 1735. 1 omslag 254. Besluit van de Domeinraad inzake de onrechtmatige benoeming van een gezworen klerk door schepenen van Baarle-Nassau, 1731. Eenvoudig afschrift. 1 stuk 255. Stukken betreffende de slechte uitoefening van zijn functie door de vorster Jan de Kock te Baarle-Nassau, 1740. 1 omslag 256. Stukken betreffende de borgtocht van de ontvanger Petrus Bekkers, 1745 - 1791. 1 omslag 257. Stukken betreffende aanstelling, salaris en gedragingen van de vorster Johan Coenraad Meijer, 1775 - 1782. 1 omslag 258. Stukken betreffende een onderzoek naar de aanstelling der dorpsambte- naren en bedienden in Alphen, Baarle-Nassau en Chaam, i.v.m. het op zegel stellen van hun commissiebrieven, 1769 - 1770. 1 omslag

2 Taakuitvoering

2.1 Belastingheffing

2.1.1 Vijfde penning, later verponding

2.1.1.1 Leggers

259. Legger van huizen, landerijen, weilanden, heidevelden enz. onder Baarle-Nassau, waarachter ook die, welke toebehoren aan personen die buiten het dorp wonen, 1623 - 1663. 1 deel N.B. Groot formaat. 260. Legger van huizen, landerijen, weilanden, heidevelden enz. onder Baarle-Nassau, waaronder ook die welke toebehoren aan personen, die buiten het dorp wonen, 1699 - c.1810. 1 deel N.B. Groot formaat. 261. Kohier van alle steden, landerijen, beemden, driessen, wilderden, tienden en molens in de jurisdictie van Baarle-Nassau en Castelré, 1649. 1 band 262. Legger van huizen, landerijen, weilanden, heidevelden enz. onder (Castelré) Baarle-Nassau, waarachter ook die welke toebehoren aan per- sonen, die buiten het dorp wonen, 1663 - 1700. 1 deel 263-264. Leggers van landerijen, weilanden en beemden, 2 omslagen 263. (c. 1680 - 1685). 264. (c. 1704 - 1707). 265. Legger van huizen en landerijen, bossen, beemden, driessen, enz., (c. 1700). 1 deel 266. Kohier van de koningsbede, (1629 - 1637). 1 deel 267. Kohier van de vijfde penning, (1629 - 1637). 1 deel 268. Kohier van de vijfde penning over het jaar 1645, 1645. 1 omslag 269. Kohier van de vijfde penning en de bede, 1652. 1 omslag 270. Kohier van de vijfde penning en de bede, 1655. 1 deel 271. Kohier van de verpondingen en beden, over huizen en erven onder Baarle-Nassau en Castelré, 1669. 1 deel N.B. Met aantekening van ontvangst. 272. Kohier van het landgeld over de gehuchten Loveren, Reuth, Heesboom en Boshoven, 1645. 1 katern 273. Kohier van het landgeld over de gehuchten van Baarle bij de kerk, Oordel, Klein en Groot Bedaf, 1645. 1 katern 274. Kohier van het landgeld over de gehuchten Nijhoven, Reth, Gierl- straat, Tommel, Schaluinen en de Hese, (1e helft 17e eeuw). 1 stuk 275. Kohier van het landgeld, 1652 - 1654. 1 band 276. "Hef- of collecteboeken", kohier van het landgeld, de 5e penning en de bede over Baarle-Nassau en Castelré, omgeslagen in 1681, 1681-1685. 1 deel N.B. Met aantekening van ontvangst. 277. "Collecteboeken", kohier van het landgeld, de 5e penning en de bede over Baarle-Nassau en Castelré, omgeslagen in 1682, 1682-1684. 1 deel N.B. Met aantekening van ontvangst. Groot formaat. 278. Kohier van het landgeld, vijfde penning en bede, (c. 1684) 1 deel N.B. folio 1 ontbreekt. 279. Kohier van het landgeld, vijfde penning en bede, 1697. 1 katern 280. Kohier van de omslag van het landgeld, 5e penning en bede over Baarle-Nassau, 1684-1700. 1 deel 281. Kohier van de bede, (1e kwart 18e eeuw). 1 omslag 282. Klapper van Baarle-Nassau, zonder Castelré, wat ieder in een enkel bede betaalt, 1726. 1 deel 283-284. Klapper wat ieder in een enkel bede moet betalen, (na 1750 en voor 1777). 2 delen 283. Baarle-Nassau zonder Castelré. 284. Castelré. 285. "Collecteboek", kohier van de verpondingen van het gehucht Castelré, 1726. 1 deel 286. Legger van de 5e penning over de tienden van Castelré, 1764-1810. 1 deel 287. Lijst der reële lasten over het jaar 1702, 1702. 1 deel 288-331. Collecteboeken der reële lasten over landerijen en tienden in het ge- hucht Castelré, 1741-1806. 44 delen 288. 1741. 289. 1745. 290. 1747. 291. 1748. 292. 1750. 293. 1751. 294. 1752. 295. 1753. 296. 1754. 297. 1755. 298. 1756. 299. 1757. 300. 1758. 301. 1759. 302. 1761. 303. 1762. 304. 1763. 305. 1764. 306. 1765. 307. 1767. 308. 1768. 309. 1769. 310. 1770. 311. 1771. 312. 1772. 313. 1773. 314. 1774. 315. 1775. 316. 1776. 317. 1778. 318. 1780. 319. 1781. 320. 1791. 321. 1792. 322. 1793. 323. 1797. 324. 1798. 325. 1799. 326. 1800. 327. 1801. 328. 1802. 329. 1803. 330. 1805. 331. 1806. 332-345. Collecteboeken der reële lasten van Baarle-Nassau, zonder Castelré, 1744 - 1797. 14 delen 332. 1744. 339. 1777. 333. 1747. 340. 1778. 334. 1757. 341. 1779. 335. 1768. 342. 1793. 336. 1773. 343. 1794 en 1795(concept). 337. 1774. 344. 1795. 338. 1775. 345. 1797. 346. "Collecteboek", kohier van de reëele lasten over 1757, 1757. 1 deel N.B. Met aantekening van ontvangst. 347. Staat van de tienden, staande in het kohier of legger van de bede van Baarle-Nassau, (2e helft 17e eeuw). 1 katern 348. Lijsten van omslag over geërfden en ongeërfden over de jaren 1723 en 1724, 1723 en 1724. 1 omslag 349. Index op de legger met betrekking tot goederen gelegen onder Castelré, (2e helft 18e eeuw). 1 deel 350. Lijst of kohier van zaai- en weilanden te Baarle-Nassau, toebehorende aan elders woonachtigen, die conform publicatie van de Representanten van het Volk van Bataafs Brabant, d.d. 2 aug. 1796, daarvan een jaar buitengewone verpondingen moeten betalen, 1796. 1 katern

2.1.1.2 Rekeningen

351. Rekeningen over de vijfde penning der tienden en der tienden van Thorn in Baarle, 1641 - 1661. 1 omslag 352. Borderellen op de collecteboeken der reële lasten, over de jaren 1766-1769, 1771-1773 en 1778, 1766-1778. 1 omslag

2.1.1.3 Overige stukken

353. Zetting van de koningsbede van de termijn kerstmis 1578, gedaan 16 januari 1578 en de termijn 1582 St. Jansmis hierin begrepen, 1578-1582. 1 omslag 354. Stukken betreffende de verkoping van de tiendrogge op rekening van de 100e penning van 1585 m.b.t. de abdis van Thorn; verteringen van Ita- lianen; lijst van kwitanties van de maandelijkse contributie geleverd aan B. Becx en rekening tussen die van Hertog en Nassau inzake gele- verde levensmiddelen, 1585. 1 omslag 355. Akte waarbij schepenen van Baarle-Hertog beloven te betalen aan Engel- brecht van Nassau en zijn gemalin, heer en vrouwe van Breda en hun na- komelingen, een quote in de jaarbede over het land van Breda, voor het aan hen afgestane gebruik van 's heren vroente en wildernis onder Baarle, doch zich niet verplichten tot hofdiensten, 1595. Authentiek notarieel afschrift. 1 stuk 356. Vonnis van Infante Isabella in het proces voor de Raad van Brabant tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, waarbij de eerste in het onge- lijk gesteld wordt en bepaald dat bede betaald moet worden door alle eigenaren van goederen in ieder dorp, ongeacht hun woonplaats, 1599. 1 katern N.B. Groot Formaat, op perkament 357. Lijst van huizen onder Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, (1e helft 17e eeuw). 1 katern N.B. Vermeld per wijk de namen der hoofdbewoners. 358. Verklaring afgelegd voor notaris Boterschot te Meerle door schepenen en gezworenen van Meerle betreffende een in 1602 te Ulicoten gesloten overeenkomst met die van Baarle-Nassau over heffing van belastingen op bezittingen van inwoners van Baarle-Nassau onder Meerle en omge- keerd en opzegging van die overeenkomst door die van Meerle, 1607. 1 stuk 359. Uittreksel uit het kohier en overbrengboek voor wat betreft de geld- en rogrenten die iedere boer onder Ulicoten, Boshoven, Oordel, Bedaf, Nijhoven, Schaluinen, Tommel en Eikelenbos betaalt 1609. 1 stuk 360. Machtiging door de Raad van Brabant voor de heffing van een 5e pen- ning over alle onroerende goederen gedurende twee jaar, op voorwaarde dat hiermee slechts de schulden van het dorp worden afgelost en binnen 4 maanden een nieuw kohier wordt opgemaakt, 1610. 1 charter 361. Machtiging door de Raad van Brabant, namens de Staten-Generaal voor de eenmalige heffing van een 5e penning in de vrijheden en dorpen in de Baronie, tot dekking van de hen opgelegde quote van ƒ 12.500,--, 1612. 1 stuk 362. Overeenkomst tussen de regenten van Baarle-Nassau en van Alphen, in- zake de aanslag van de vijfde penning en landgelden van gronden toebe- horende aan ingezetenen van het ene dorp, gelegen in het andere dorp, 1613. 1 stuk 363. Stukken betreffende de weigerachtigheid van Baarle-Hertog, om de jaar- en andere beden aan de heer van Breda mede te betalen, waardoor die van Baarle-Nassau, thans gerechtelijk worden aangesproken, 1634 - 1635. 1 omslag 364. Staat van gronden en erven, gelegen onder Baarle-Nassau, die de ingeze- tenen van Baarle-Hertog in cultuur brengen en gebruiken en die door Nicolaes Jansen van Wijck, gezworen landmeter, gemeten zijn, (c. 1634). 1 katern 365. Blad uit landgeldboek, 2e helft 17e eeuw. 1 stuk 366. Opmeting van de erven van Cornelis Jan Jorissen, gelegen op Groot Bedaff door de gezworen landmeter tevens secretaris van Alphen, Baarle- Nassau en Chaam, t.o.v. van schepenen en kommerzetters, 1659. 1 stuk 367. Stukken betreffende het geschil tussen Baarle-Nassau en Castelré, inzake de quote van Castelré in de beden en andere lasten, 1661 - 1668. Met retroacta, 1634. 1 omslag 368. Betekening van een dagvaarding voor schout en regeerders van Baarle- Nassau door de ontvanger der verpondingen ter betaling van de achter- stallige verponding over 1662, 1663. Twee afschriften. 1 omslag 369-370. Stukken betreffende de klacht van Baarle-Nassau en Alphen, inzake de te hoge aanslag van de verpondingen, die in de Baronie geheven wordt, 1667 - 1674. 2 pakken 369. 1667 - 1669. 370. 1670 - 1674. 371. Verklaring door schepenen van Baarle-Nassau, dat de kohieren der bun- dertalen en de memories van lasten waarmede de heerlijkheid is be- zwaard en welke op last van de prins Oranje aan zijn Raad zijn over- gegeven, in oprechtheid en goeder trouw zijn samengesteld, 1669. 1 stuk 372. Stukken betreffende een verzoek van de ingezetenen in de Baronie om vermindering van de verpondingen en gemene middelen, i.v.m. levering van hooi, palissaden en pioniers t.b.v. de vesting Breda, 1672-1674. 1 omslag 373. Stukken in het proces tussen Yvo van Asten tegen de regeerders van Baarle-Nassau voor de Raad van State , waarbij de eerste wordt veroor- deeld in de betaling van de geëiste ƒ 500,-- en de kosten van het proces, 1673 en 1678. Met insinuaties daarvan aan de erfgenamen van genoemde van Asten. 1 omslag 374. Aantekening van huizen en erven gelegen onder Ulicoten, ter formering van een nieuwe legger of blaffaard, 1679. 1 deel 375. Beschikking van de Domeinraad op een request van schepenen en kommer- zetters van Baarle-Nassau, waarbij hen wordt toegestaan ƒ 3000,-- tegen interest op te nemen ter betaling van de verpondingen, omdat met de opbrengst daarvan de achterstallige Franse contributies zijn voldaan, 1680. 1 omslag N.B. met bijlagen. 376. Stukken betreffende de aan Hendrik van Gils en Adriaen van Grinsven ten onrechte verleende exemptie van 's lands lasten t.b.v. een hoeve met land, gelegen onder Ulicoten, 1681-1686. 1 omslag 377. Lijst van de nieuwe erven door de landmeter Corstian van Kempen in het jaar 1684 gemeten, 1684. 1 katern 378-379. Stukken betreffende hermeting van de landerijen onder Baarle-Nassau t.b.v. een nieuwe legger der verpondingen, 1695 - 1705. 2 pakken 378. 1695 - 1700. 379. 1700 - 1705. 380. Verzoekschrift van Goswin van Bernaige, controleur van de Domeinen te Breda, aan de Domeinraad, om vermindering van de cijns van 10 op 5 stuivers per bunder voor de uitgegeven vroenten, (1698); met gunstige beschikking, Eenvoudig afschrift. 1 stuk 381. Opgaven van bezittingen onder Baarle-Nassau toebehorend aan onderdanen van de vijand der Republiek, 1702 - 1703. 1 omslag 382. Stukken betreffende een rekest om vermindering van verpondingen, 1703 - 1727. 1 omslag 383. Rekest van de schepenen en regeerders van Baarle-Nassau aan de Domein- raad, inzake de weigerachtigheid van die van Castelré, om een even- redig aandeel te dragen in de verpondingen en andere lasten, 1704; met gunstige beschikking en met relaas van aanzegging door de vorster van Baarle-Nassau aan de gezworenen van Castelré, (1704). 1 omslag N.B. Het aandeel van Castelré werd bepaald op 1/7 deel, ingaande 1704. 384. Beschikking van Gedeputeerde Staten van Brabant te Brussel op het rekest van schout en schepenen van Baarle-Hertog, waarbij hen wordt toegestaan het recht van wederkerigheid op het stuk van Kwartiers- en andere publieke lasten op landen onder Baarle-Hertog en Zondereigen, t.a.v. de ingezetenen van Baarle-Nassau te gebruiken, 1710. Authentiek en eenvoudig afschrift. 1 omslag 385. Akten van borgtocht t.b.v. de betaling der verpondingen voor uit te moeren gronden, 1731 - 1750. 1 omslag 386. Lijsten gediend hebbende voor het opmaken van een nieuwe legger der verpondingen, (midden 18e eeuw). 1 omslag 387. Lijst van de korenpacht van de erfgenamen van Jacobus Schrijvers, gelegen onder beide Baarles, geërfd en ingekocht door A. van der Buijten, (c. 1750). 1 stuk 388-391. Restantlijst wegens openstaande posten in de collecteboeken der reële lasten over Baarle-Nassau, 1788 - 1806. 4 delen 388. 1788-1798. 389. 1792-1800. 390. 1792-1803. 391. 1792-1806. 392. Lijst van uitheemse personen, die gegoed zijn onder de jurisdictie van Baarle-Nassau en derhalve vallen in de termen der publicatie van representanten van het volk van Bataafs Brabant, 1796. 1 stuk 393. Lijsten van gebouwen, die in de oude verponding afzonderlijk zijn aan- geslagen of vrij geweest, 1809. 1 omslag

2.1.2 Grondbelasting

394. Maatboek van de landerijen gelegen in de jurisdictie van Baarle- Nassau, 1808. 1 band 395. Maatboek van de landerijen gemeten door de landmeter A. van der Horst en aangelegd door A.N. van Gils, copiehouder bij die landmeter, 1808. Klad. 1 deel

2.1.3 Personele omslag

2.1.3.1 Leggers en kohieren

396-398. "Collecteboek van het personeel", leggers van de personele omslag, over Baarle-Nassau en Castelré, 1804 - 1806. 3 delen 396. 1804. 397. 1805. 398. 1806.

2.1.3.2 Rekeningen

399. Rekening van Godschalc van Ghils als collecteur van de 100e penning over 1577, 1577. 1 stuk

2.1.3.3 Overige stukken

400. Relaas van de gerechtsbode van Baarle-Nassau inzake de afgifte van quotisatiebiljetten, op last van de municipaliteit aan met name ge- noemde ingezetenen, (c. 1800). 1 stuk

2.1.4 Oorlogscontributie

2.1.4.1 Leggers en kohieren

401-402. Zetting van de dagelijkse contributie en het wagengeld, 1583 - 1591. 2 omslagen 401. 1583 - 1588. 402. 1588 en 1591. 403. Tijdelijke rekening, zetting van de dagelijkse contributie en een niet voltooide overeenkomst tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog inzake de geschillen over de zetting, (1580) - 1586. 1 omslag 404. Rekeningen door de collecteurs van de Franse en Spaanse contributies, afgelegd aan schout en schepenen van Baarle-Nassau over de jaren 1702/03 - 1708/09, 1702-1709. 1 pak

2.1.4.2 Overige stukken

405. Staten van hetgeen het dorp Baarle gedurende de jaren 1588 en 1589 heeft gecontribueerd en nog te betalen heeft, 1589. 1 omslag 406. Certificatie door schout schepenen en regeerders van de dorpen Alpen en Chaam t.b.v. Baarle-Nassau inzake het meebetalen van Baarle-Hertog in de contributiën tijdens de omgaande oorlog, 1609. 1 stuk 407. Stukken betreffende de betaling der Franse contributie en de omslag ervan aan de Baronie-dorpen, 1674 - 1690. 1 omslag 408. Machtiging van de ingezetenen van Castelré aan de gezworenen en burge- meester over hun gehucht, om een lening van ƒ 200,-- te sluiten met Jan Schuermans te Hoogstraten ter voldoening van achterstallige Franse contributie en waarvoor zij zich borgstellen, 1679. 1 stuk N.B. Gecasseerd. 409. Attestatie of kwitantie van stadhouder en commissarissen, dat schout Bernagie heeft gestort in 's Lands kas de quote van Baarle in de ge- consenteerde curialiteit of liberale gift van Zijne Kon. Majesteit van Groot-Brittanië, 1692. 1 stuk 410. Stukken betreffende de Franse en Spaanse contribities, 1702 - 1709. 1 omslag 411. Repartitie van oorlogslasten tussen Alphen, Baarle en Chaam, over de jaren 1702 - 1712, 1705 en 1711. 1 omslag 412. Schuldbekentenis ten laste van schepenen en gezworen kommerzetters van Baarle-Nassau en Castelré en t.n.v. J.B. Boumans, groot ƒ 200,--, wegens geleend geld ter voldoening van oorlogslasten, tegen 4 %, 1798. Grosse. 1 stuk

2.1.5 Algemene Landsmiddelen

2.1.5.1 Gemaal-, hoofd-, bezaai-, hoorn- en slaggeld etc.

2.1.5.1.1 Leggers en kohieren

413-415. "Collecteboeken", kohieren van 's lands gemene middelen over Baarle-Nassau en Castelré, 1794 - 1799. 3 delen 413. 1794 okt 1 - 1795 dec 31. 414. 1797 okt 1 - 1798 sep 30. 415. 1798 okt 1 - 1799 sep 20.

2.1.5.1.2 Overige stukken

416. Staat en liquidatie gehouden met de gecommitteerden vanwege het plat- teland van de Baronie van Breda over hetgeen de dorpen ten achter zijn in de maandelijkse betaling van de vermindering van de gemene landsmiddelen van 1 oktober 1628-31 maart 1630, m.b.t. Baarle-Nassau, 1630. 1 stuk 417. Uittreksel van de rekeningen van verscheidene ontvangers van het Land van Breda m.b.t. de contributie e.d. in de gemene landsmiddelen, (c. 1649). 1 stuk 418. Stukken betreffende het geschil aanhangig bij de Raad van Brabant tussen de dorpen Hage, Gilze, Alphen, Baarle en Chaam enerzijds en Robbrecht de Haan, substituut van de ontvanger der gemene middelen, Goswinus van Bernage anderzijds, wegens het invorderen van restanten der gemene middelen, 1681 - 1696. 1 omslag 419. Lijst van de sommaties gedaan aan de achterstalligen in de betaling van de imposten. Met aantekening van aanzegging door de vorster aan de schout. 1686. Eenvoudig afschrift. 1 stuk 420. Opdracht van schepenen van Baarle-Nassau voor de schout Pieter van Bernage, om bij de Raad van State bij verzoekschrift te kennen te geven dat het invoeren van het laatste plakkaat betreffende verpach- ting van de imposten tot de ondergang van het dorp zal leiden, 1694. 1 stuk 421. Staat van hetgeen elke inwoner van Baarle-Nassau betaalt in 's lands gemene middelen en imposten, (eind 18e eeuw). 1 omslag

2.1.5.2 Gemaal- en hoofdgeld

2.1.5.2.1 Leggers en kohieren

422-465. Kohieren van het gemaal/hoofdgeld, 1736-1783. 33 delen en 11 banden N.B. Ontbreken 1752/53; 1762/63 en 1776/77. 422. 1736/37. 423. 1737/38. 424. 1738/39. 425. 1739/40. 426. 1740/41. 427. 1741/42. 428. 1742/43. 429. 1743/44. 430. 1744/45. 431. 1745/46. 432. 1746/47. 433. 1747/48. 434. 1748/49. 435. 1749/50. 436. 1750/51. 437. 1751/52. 438. 1753/54. 439. 1754/55. 440. 1755/56. 441. 1756/57. 442. 1757/58. 443. 1758/59. 444. 1759/60. 445. 1760/61. 446. 1761/62. 447. 1763/64. 448. 1764/65. 449. 1765/66. 450. 1766/67. 451. 1767/68. 452. 1768/69. 453. 1769/70. 454. 1770/71. 455. 1771/72. 456. 1772/73. 457. 1773/74. 458. 1774/75. 459. 1775/76. 460. 1777/78. 461. 1778/79. 462. 1779/80. 463. 1780/81. 464. 1781/82. 465. 1782/83. 466. Kohier van het gemaal- / hoofdgeld over Baarle-Nassau en Castelré voor de periode 1 oktober 1795 - 30 september 1796, 1796. Eenvoudig afschrift. 1 deel 467-469. Kohieren van het hoofdgeld, (c. 1800) - 1810. 1 omslag, 1 katern en 1 band 467. (c. 1800). 468. (c. 1805). 469. 1810.

2.1.5.2.2 Overige stukken

470. Kohier van het gemaal-/hoofdgeld voor het jaar 1 oktober 1730-30 september 1731, 1731. 1 stuk N.B. Alleen het voorblad. 471. Raming en vaststelling door schout, schepenen en regeerders van Alphen, beide Baarles en Chaam, gemaakt t.a.v. het gezamenlijk ver- pachten van de "consumptiën", 1601. 1 stuk 472. Beschikkingen van de Raad van State op verzoekschriften van schout, schepenen en ingezetenen van Baarle-Nassau, waarin redemptie van de impost op de generale middelen van consumptie wordt verleend, 1610-1621. 1 verbroken lias 473. Lijst van personen achterstallig in de impost op de consumptie, 1686. 1 stuk 474. Stukken betreffende het verzoek van de regenten van Baarle-Hertog aan de Raad van State om vrijstelling van de impost op eet- en drinkwaren door inwoners van Baarle-Hertog geleverd aan die van Baarle-Nassau, 1751 - 1754. 1 omslag

2.1.5.3 Kleine speciën

2.1.5.3.1 Leggers en kohieren

475-510. "Collecteboeken", kohieren van de impost der kleine speciën over Baarle-Nassau en Castelré, 1757 - 1793. 36 delen 475. 1757/58. 476. 1758/59. 477. 1759/60. 478. 1760/61. 479. 1761/62. 480. 1762/63. 481. 1763/64. 482. 1764/65. 483. 1765/66. 484. 1766/67. 485. 1767/68. 486. 1768/69. 487. 1769/70. 488. 1770/71. 489. 1771/72. 490. 1772/73. 491. 1773/74. 492. 1774/75. 493. 1775/76. 494. 1776/77. 495. 1777/78. 496. 1778/79. 497. 1779/80. 498. 1780/81. 499. 1781/82. 500. 1782/83. 501. 1783/84. 502. 1784/85. 503. 1785/86. 504. 1786/87. 505. 1787/88. 506. 1788/89. 507. 1789/90. 508. 1790/91. 509. 1791/92. 510. 1792/93. 511-536. "Collecteboeken", kohieren van de impost der kleine speciën over Baarle-Nassau en Castelré, 1757 - 1784. 26 delen N.B. Ontvangersexemplaren. 511. 1757/58. 512. 1758/59. 513. 1759/60. 514. 1760/61. 515. 1761/62. 516. 1762/63. 517. 1763/64. 518. 1764/65. 519. 1765/66. 520. 1766/67. 521. 1767/68. 522. 1768/69. 523. 1769/70. 524. 1770/71. 525. 1771/72. 526. 1772/73. 527. 1773/74. 528. 1774/75. 529. 1776/77. 530. 1777/78. 531. 1778/79. 532. 1779/80. 533. 1780/81. 534. 1781/82. 535. 1782/83. 536. 1783/84.

2.1.5.3.2 Rekeningen

537. Borderellen op de rekeningen en collecteboeken van de impost op de kleine speciën, 1768 - 1772. 1 omslag 538. Rekening door de executeur van de insolvente boedel van wijlen Jan Hoots, vorster, als collecteur over Baarle-Nassau en Castelré, van de imposten op kleine speciën, bieren en wijnen, 1710 - 1714. Authentiek afschrift. 1 deel

2.1.5.3.3 Overige stukken

539. Rendants-exemplaar van de tot een ontvangstpost per persoon samenge- trokken collecteboeken der kleine speciën en dranken over Baarle- Nassau en Castelré, 1772/73. 1 deel

2.1.5.4 Bieren, wijnen en brandewijnen

2.1.5.4.1 Leggers en kohieren

540-588. "Collecteboeken", kohieren van de impost op de bieren, wijnen en bran- dewijnen 1725-1785. 49 delen N.B. Ontvangersexemplaren. Ontbreken: 1727/1728, 1745/46, 1746/47 1747/48, 1774/75 t/m 1779/80, 1781/82 en 1782/83. 540. 1724/25 541. 1725/26 542. 1726/27 543. 1728/29 544. 1729/30 545. 1730/31 546. 1731/32 547. 1732/33 548. 1733/34 549. 1734/35 550. 1735/36 551. 1736/37 552. 1737/38 553. 1739/40 554. 1740/41 555. 1741/42 556. 1742/43 557. 1743/44 558. 1744/45 559. 1748/49 560. 1749/50 561. 1750/51 562. 1751/52 563. 1752/53 564. 1753/54 565. 1754/55 566. 1755/56 567. 1756/57 568. 1757/58 569. 1758/59 570. 1759/60 571. 1760/61 572. 1761/62 573. 1762/63 574. 1763/64 575. 1764/65 576. 1765/66 577. 1766/67 578. 1767/68 579. 1768/69 580. 1769/70 581. 1770/71 582. 1771/72 583. 1772/73 584. 1773/74 585. 1780/81 586. 1783/84 587. 1784/85 588. vacat 589-608. Collecteboeken van de impost op de bieren, wijnen en brandewijnen, 1774-1793. 20 delen 589. 1773/74. 590. 1774/75. 591. 1775/76. 592. 1776/77. 593. 1777/78. 594. 1778/79. 595. 1779/80. 596. 1780/81. 597. 1781/82. 598. 1782/83. 599. 1783/84. 600. 1784/85. 601. 1785/86. 602. 1786/87. 603. 1787/88. 604. 1788/89. 605. 1789/90. 606. 1790/91. 607. 1791/92. 608. 1792/93.

2.1.5.4.2 Rekeningen

609. Rekening door Jacobus Kempen als collecteur van de imposten op bieren en wijnen, bestiaal en kleine speciën, 1705-1710. Concept. 1 deel 610. Rekening door de ontvanger Pieter van Heijst, als collecteur over Baarle-Nassau en Castelré van de imposten op bieren en wijnen, kleine speciën, gemaal en hoofdgeld, 1716-1721. Authentiek afschrift. 1 deel 611. Rekening van de ontvanger Petrus Bekkers van ontvangsten en uitgaven, gedaan wegens de impost op de bieren en wijnen door zijn voorganger Pieter van Rielle en hemzelf, 1744-1747. eenvoudig afschrift. 1 deel

2.1.5.4.3 Overige stukken

612. Stukken betreffende de heffing van gruit- en (bier)accijnzen door de stad Breda op de dorpen van het Land van Breda, 1569 en 1e kwart 17e eeuw. 1 omslag 613. Besluit van de Staten-Generaal, houdende verbod tot brouwnering in de dorpen van het Land van Breda en tot het halen van bier uit het Land van Hoogstraten, Turnhout, Loenhout of elders in Spaans Brabant, 1590. Authentiek notarieel afschrift. 1 stuk 614. Bezwaarschrift van de dekens en oudermannen van het brouwersgilde der stad Breda over de brouwnering en loop handel ten plattelande, (kort na 1620). Eenvoudige kopie. 1 stuk 615. Verpachtingcedel door wethouders van Baarle, van de impost over de bieren, wijnen en brandewijnen voor de periode 1 december 1629-31 mei 1630, 1629. 1 stuk 616. Akte waarbij een aantal inwoners verklaren de pacht van de consumptie van wijnen, bieren en brandewijnen over Baarle-Nassau voor het jaar 1676/77 van de pachter Denijs Wouters te hebben overgenomen, 1676. 1 stuk 617. Stukken betreffende de ijk van de brouwketels te Baarle-Nassau, door de ijkmeesters van Breda, 1716 en 1741. 1 omslag 618. Verzoekschriften door regenten van Baarle-Nassau aan de Raad van State, om hun het in administratie hebben van de impost op de bieren, wijnen en brandewijnen te continueren. Met beschikkingen van de Raad van State, 1737-1788. 1 omslag 619. Stukken betreffende de visitatie van de huizen door de pachter van de impost op de bieren en wijnen, (c. 1745 en c. 1750). 1 omslag

2.1.5.5 Hoornvee, bezaaide landen en bossen

2.1.5.5.1 Leggers en kohieren

620. Verklaring van de ontvanger van Baarle-Hertog, dat die van Nassau geen impost hoeven te betalen op bier, brandewijn en andere speciën die naar Hertog vervoerd worden, 1753. Kopie. 1 stuk 621. "Hef- of collecteboek", kohier van Baarle-Nassau, m.u.v. Castelré, van de hoorngelden en bezaaide landen, om door de ontvanger Goswijn van Bernagien gecollecteerd te worden, voor de periode 1 oktober 1681 - 30 september 1682. 1 omslag 622. "Collecteboek" van Gosuin van Bernagien, ontvanger van het hoorngeld en de bezaaide landen, over Baarle-Nassau, m.u.v. Castelré, over het jaar 1 oktober 1681 - 30 september 1682. 1 omslag

2.1.5.5.2 Overige stukken

623. Verzoekschrift van schout en regeerders van Baarle-Nassau aan de Raad van State om opnieuw in redemptie te hebben de pacht van de impost der bezaaide landen en hoorngelden en die op bieren, wijnen en bran- dewijnen, 1666. 1 stuk 624. Lijst der paarden, beesten, varkens, bezaaide landen en hakhout, opge- geven door de ingezetenen van Baarle-Nassau en Castelré, t.b.v. de omslag der gemene middelen, 1805. 1 deel 625. Certificatie en oculair inspectie van pastoor, schout, schepenen en gezworenen van Baarle-Nassau, betreffende de inwoners die op het ko- hier van het schouw-, oven- en ploeggeld van 1600 voorkomen, doch sedertdien tot armoede zijn geraakt, zijn vertrokken of overleden, hun landen niet in cultuur hebben kunnen brengen of waarvan de huizen zijn afgebrand of geruïneerd ten gevolge van inundatie, oorlogshande- lingen en de vier jaar onafgebroken pestepidemie, 1607. 1 deel

2.1.5.6 Bijzondere belastingen

626. Lijst van contribuabele ingezetenen van Baarle-Nassau, opgemaakt conform artikel 19 der publicatie van het Staatsbewind van 8 augustus 1803, 1803. 1 katern

2.1.5.7 Overige zaken

627. Memorie, opgesteld op verzoek van de schout, inzake de opgave van de gesloten huwelijken te Castelré, 1712. 1 stuk

2.2 Openbare orde

628. Rekest van stadhouders van Baarle-Hertog en Nassau aan schepenen van beide banken om een verbod uit te vaardigen tot het tappen na 10 uur 's avonds, onder verbeurte van een geldboete, (1e helft 17e eeuw). 1 stuk 629. Lijsten van personen onder Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, die weke- lijks moeten contribueren voor de klapperman of nachtwaker, 1715 - 1785. 1 omslag 630. Reglement op het subject van de brandspuit en klepperman, 1737. 1 stuk 631. Stukken betreffende het planten van bomen en heesters langs de heer- baan naar Alphen, door de wed. Hendrick Christiaensen, zonder daartoe gerechtigd te zijn, 1776-1777. 1 omslag 632. Wijkregisters, vermeldende wijk, huisnummer en namen der hoofdbewo- ners, 1799 en 1806. 1 omslag 633. Lijsten der huizen met de namen der eigenaars en zoals deze in wijken met letter en nummer verdeeld zijn, (c. 1800) en (c. 1806.) 1 omslag 634. Lijst van een volkstelling, vermeldende de hoofdbewoners per wijk, met het aantal zielen, (c. 1806. Concept. 1 stuk 635. Lijst der huizen met de namen der eigenaars, (1809.) 1 omslag N.B. In tweevoud. 636. Naamlijst van inwoners, z.d. 1 katern N.B. Het doel van de lijst blijkt niet.

2.3 Openbare veiligheid

637. Stukken betreffende overtredingen van het brandreglement, 1738-1739. 1 omslag 638. Attestaties van Thomas Strijbos te Princenhage, m.b.t. de brand- spuiten door hem vervaardigd voor Breda en Princenhage, Gilze en Baarle-Hertog, 1803. Afschriften. 1 omslag 639. Stukken betreffende de aanwijzing van personen voor de bediening van de brandspuit, 1803. 1 omslag 640. Voorlopig brandreglement voor de gemeente Baarle-Nassau, (c. 1803?). Eenvoudige afschriften. 1 omslag

2.4 Waterstaat

2.4.1 Overige waterstaatszaken

641. Stukken betreffende het verbeuren van boeten i.v.m. de reglementen op het onderhouden van wegen en waterlopen in de dorpen Alphen, Baarle en Chaam, 1758-1769. 1 omslag 642. Stukken betreffende het wederrechtelijk dichten van een waterloop aan de heerbaan van Baarle over Schaluinen naar Turnhout, door Cornelis Seeuws, 1774. 1 omslag

2.5 Verkeer en vervoer

2.5.1 Verkeer te land

643. Opgaaf van wagendiensten geleverd voor het herstel van de brug te Castelré, 1734. 1 stuk N.B. Gelicht uit de notulen 1731-1747. 644. Stukken betreffende de verplichting van het Domeinbestuur van de Prins van Oranje tot onderhoud van bruggen en heerbanen onder Baarle-Nassau, 1783-1784. Met retroactum d.d. 1756. 1 omslag 645. Staatje betreffende reparaties en kosten daarvan aan de Chaamsebrug en Maaijenbrug, verricht in de jaren 1794-1804, (c. 1804). 1 stuk

2.5.2 Overige zaken

646. Stukken betreffende een onderzoek naar de wenselijkheid het reglement voor de wegen van Nijmegen in de Baronie te introduceren, (na 1769). 1 omslag 647. Akte van belening door de prins van Oranje van de gemeente van Baarle- Nassau met een 22 roeden erf onder Oordeel gelegen en gedeeltelijk gebruikt voor de baan van Oordeel naar Alphen, 1786. 1 stuk 648. Resolutie van schout en schepen van Baarle-Hertog, waarbij zij n.a.v. de resolutie van wethouders van Baarle-Nassau d.d. 14 april 1792 be- sluiten als vanouds jaarlijks met die van Nassau straatdag t.b.v. het onderhoud der wegen te zullen houden, 1792. Authentiek afschrift. 1 stuk

2.6 Economie

649. Verzoekschrift van de dekens en die van de lakenhal van de stad Breda aan de prins van Oranje, om een verbod tot de verkoop van wol op het platteland, indien die niet eerst in Breda ter markt is gebracht. Met lastgeving aan roededragers van Breda om dit te communiceren aan sche- penen en regeerders van Baarle-Nassau, 1611. 1 omslag 650. Octrooi verleend door Philips-Willem, prins van Oranje, voor het hou- den van twee jaarmarkten te Loveren onder Baarle-Nassau, 1612. Kopie. 1 stuk 651. Protest van schepenen en gezworenen van Baarle-Nassau tegen de beta- ling ten laste van het dorp van een jaarlijkse cijns voor het houden van twee jaarmarkten, aangezien octrooi daarvoor is verkregen door ingezetenen van het gehucht Loveren, zogezegd namens schepenen van Baarle-Nassau, 1612. Minuut. 1 stuk 652. Octrooi verleend door Philips-Willem, prins van Oranje, aan de inwo- ners van Baarle voor de instelling van twee paardenmarkten onder het gehucht Loveren, 1612. 1 charter N.B. Met uithangend zegel in rode was. Zeer beschadigd. 653. Octrooi verleend door Philips Willem, prins van Oranje, aan de inwo- ners van Baarle voor de instelling van twee paardenmarkten onder het gehucht Loveren, 1612. Afschrift. 1 stuk 654. Verzoekschrift van de gedeputeerden van Baarle aan de Staten-Generaal om vrijdom van wisenten voor het door het dorp passerende goederenver- keer; met beschikking, 1614. 1 stuk 655. Akte waarbij de overeenkomst tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog inzake de stapeling van goederen en granen op elkaars grondgebied door Baarle-Nassau wordt geregeld, 1629. 1 stuk 656. Bericht op een om advies gezonden rekest van Loys Sculman, gericht aan de prins van Oranje, waarin vermoedelijk wordt gevraagd om toe- stemming tot het plaatsen van een volmolen en oliemolen op de rivier de Mark, (1643.) Concept. 1 stuk 657. Memorie van octrooien verleend tot de ingebruikneming van heide en vroenten in de Baronie van Breda, verleend door de prinsen van Oranje, 1648-1657. 1 deel 658. Verklaring van schout en schepenen van Baarle-Nassau, namens de ge- meente van en naar welke steden en dorpen zij goederen in- en uit wen- sen te voeren, afgegeven te verkrijging van licenten, 1652. Grosse. 1 stuk 659. Verzoekschrift van de bijenhandelaren uit Turnhout, Poppel, Gilze en Baarle aan de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit te Rotterdam om gehandhaafd te worden in hun oud gebruik om het ter bloemen brengen van de bijen in Holland aan te mogen geven op het comptoir van de kon- vooien en licenten te Geertruidenberg; met beschikking, 1657. Eenvoudige kopie. 1 stuk 660. Attestatie door schout en schepenen van Alphen, Baarle-Nassau en Chaam voor Cornelis Jan Gerts, om hem vrij te laten passeren voor het verrichten van zijn zaken, 1704. 1 stuk 661. Beschikking van de Domeinraad op het verzoekschrift van het dorpsbe- stuur van Baarle-Nassau, waarbij aan hen wordt toegestaan, in afwij- king van het plakkaat van 20 februari 1709 en van het oud gebruik, op 's heeren heide heimatten en heischabben te steken, op nader omschre- ven voorwaarden, 1709. Authentiek afschrift, 1752. 1 stuk 662. Stukken betreffende de restitutie van een kar en paard van Hermanus Krols, welke gearresteerd zijn door de tollenaar Pieter Thomas, 1713. 1 omslag 663. Octrooien verleend door de Domeinraad aan ingezetenen en ingelanden van Baarle-Nassau, tot het uitmoeren van gronden voor bepaalde tijd en onder het stellen van borgtocht, 1716 en 1755. 1 omslag 664. Stukken betreffende aanslagen op voorlieden en vervoerde waren door commiezen van Spaans-Brabant, gepleegd bij Baarle-Nassau binnen het territoir van de Staten-Generaal, 1730-1775. 1 pak 665. Stukken betreffende het octrooi tot het uitmoeren van gronden onder Baarle-Nassau, 1730-1780. 1 omslag 666. Gezondheidcertificaten voor het vervoer van rundvee naar Baarle- Nassau, 1745-1769. 1 lias 667. Stukken betreffende het geschil over het plaggen van heide, 1751-1753. Met kopieën van retroacta, 1479. 1 omslag 668. Stukken betreffende het verkrijgen van permissie tot uitvoer van hooi uit Holland naar de Baronie van Breda, 1771-1773. 1 omslag 669. Stukken betreffende de aanhouding van de zoon van Cornelis Kniknie met kar en paard door Brabantse commiezen op het territoir van Baarle- Nassau, 1788. 1 omslag 670. Lijst der verbanden welke ter secretarie van Baarle-Nassau zijn gepas- seerd tot verhaal van 's lands en andere lasten voor uitgemoerde of uitgemoerd wordende gronden, eind 18e eeuw. 1 stuk 671. Lijst der stallen, schuren, karren, trekossen, bakovens, arbeiders en ambachtslieden, (c. 1800.) 1 omslag 672. Lijst van de gemene middelen op inkomende en uitgaande goederen en koopmanschappen, gearresteerd door de Staten- Generaal, d.d. 31 juli 1725, met latere wijzigingen etc., 1805. Gedrukt. 1 deel

2.7 Toezicht op armenzorg

2.7.1 Borgbrieven

673. Sommatie door de pastoor, stadhouders en schepenen van beide banken, als provisoren van de tafel van de H. Geest aan met name genoemde personen van buiten Baarle geboortig binnen 14 dagen te vertrekken of borg te stellen voor het alimenteren van hun kinderen van de Armen, 1614. 1 stuk 674. Besluit van schout, schepenen en gezworenen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, inzake het overleggen van brieven van indemniteit door vreemdelingen, 1722. Authentiek afschrift. 1 stuk 675. Borgbrief afgegeven door schout en schepenen van Baarle-Nassau, 1750. Grosse. 1 stuk 676. Besluit van stadhouders, schepenen, zetters en gezworenen van beide Baarles, inzake de plicht van vreemdelingen om borg te stellen of een borgbrief van hun geboorteplaats over te leggen, d.d. 3 mei 1663, 1765. Authentiek afschrift. 1 stuk

2.7.2 Beheer van bezittingen

677. Lijsten van geld- en rogrenten uitgaande van percelen land en huizen onder Baarle, t.b.v. de armen en kerkelijke instellingen, 1669. 1 omslag 678. Transporten van obligaties, borgstellingen, schepenschuldbrieven en hypotheken ten name van de Armen van Baarle, 1700-1804. 1 omslag 679. Mandement van de Raad van Brabant voor de eerste deurwaarder om overal rente- en cijnsplichtigen van de Armen van Baarle op te roepen om hun renten en cijnzen, waarvan de Armen de registers hebben verloren, te komen opgeven, 1709. 1 charter N.B. Met uithangend zegel in rode was van de Raad. 680. Stukken betreffende verhuur, verkoop, bezetting en leenverhef van de onroerende goederen van de Armen van Baarle, 1714-1808. 1 omslag 681. Manuaal van renten, cijnzen, vaste goederen en uitgezette kapitalen van de Armen van Baarle, aangelegd ca. 1750; met mutaties aangebracht ca. 1768, (c. 1768.) 1 deel 682. Manualen van de jaarlijkse inkomsten van de Armen van Baarle, 1791-1847. 1 pak 683. Legger van de armengoederen en -cijnzen, (c. 1727) - 1871. 1 deel

2.7.3 Financiën

684. Rekening Door Aert Jan Ansschems en Jan Laureijssen, H.Geestmeesters der Tafel van de Heilige Geest van beide banken, vanaf 5 oktober 1601 tot afhoring op 7 maart 1603, 1603. 1 deel 685-688. Rekeningenboek van de Heilige Geestmeesters, 1635 - 1701. 4 delen N.B. Met hiaat 1644 - 1652. 685. 1635/36 - 1643/44. 686. 1653/54 - 1659/60. 687. 1660/61 - 1674/75. 688. 1675/76 - 1700/01. 689. Rekeningbewijzen behorende bij de liquidatie van het slot der reke- ning van de Heilige Geestmeester Cornelis. Dierck Smeijers over 1674/75, 1675-1676. 1 lias 690. Liquidatie met Cornelis Aert Hoecx, Heilige Geestmees ter, van hetgeen hij schuldig is gebleven bij slot van zijn rekening, afgehoord op 1 februari 1697 en van hetgeen hij daaruit heeft betaald, 1698. 1 omslag 691. Rekening van de weduwe van Cornelis Aert Tuijtelaars van uitgaven door haar t.b.v. de Tafel van de Heilige Geest gedaan, in mindering van de door haar verschuldigde koopsom van gronden gekomen van wijlen Jan Hendrix Verhoeven, 1698-1701. 1 omslag 692. Rekening van Willem van Ghilse van hetgeen hij als provisor van de armen over verschillende jaren heeft ontvangen en uitgegeven, 1701. 1 omslag 693. Rekeningbewijzen rekening Tafel van de Heilige Geest, 1708. 1 omslag N.B. Stukken zijn geliasseerd geweest. 694-697. Bijlagen tot de rekeningen over 1727 - 1744. 1727 - 1744. 4 pakken 694. 1727 - 1730. 695. 1731 - 1735. 696. 1736 - 1739. 697. 1742 - 1744. 698-714. Rekeningen van de diaconiearmen der Gereformeerde Gemeente van Baarle-Nassau en Ullicoten, 1744 - 1790. 1 band, 5 delen en 11 katernen 698. 1744 - 1756. 699. 1756 - 1765. 700. 1766 - 1773. 701. 1774 - 1777. 702. 1778. 703. 1779. 704. 1780. 705. 1781. 706. 1782 707. 1783. 708. 1784. 709. 1785. 710. 1786. 711. 1787. 712. 1788. 713. 1789. 714. 1790.

2.7.4 Overige zaken

715. Stukken ingekomen bij de Heilige Geestmeesters van Baarle, 1636, 1745 en 1749. 1 omslag 716. Memorie van renten en cijnzen door de inwoners van Castelré te betalen aan de kerk en armen van Minderhout, z.d. (1e helft 17e eeuw). 1 stuk 717. Beschikking van de voogden van prins Willem van Oranje, gesteld op het verzoekschrift van de armmeesters van Baarle, waarbij een achter- stallige voorlijf van een aan hen vervallen perceel heide wordt kwijt- gescholden en toestemming wordt verleend tot verkoop van die heide, 1655. 1 stuk 718. Besluit van pastoor en schepenen van beide banken als opperprovisoren der armen, houdende vaststelling van de jaarlijkse uitdeling van rogge aan bepaalde armen, 1656. 1 stuk 719. Beschikking van schepenen van Baarle-Hertog op het verzoekschrift van de H. Geestmeesters van Baarle aan pastoor, schouten, stadhouders en schepenen van beide Baarles, om een dag te bepalen tot verkoping van de goederen van Elisabeth van Lommel, 1658. 1 stuk 720. Schrijven namens het armbestuur van Meer aan dat van Baarle, betref- fende een kwestie over bedeling van armen, die door beide dorpen voor de helft onderhouden moeten worden, 1661. 1 stuk 721. Verzoekschrift door de Diaconie van de Gereformeerde Gemeente te Baarle-Nassau aan de Raad van Brabant, inzake niet ontvangen van de boeten, die haar krachtens art. 95 van het Echtreglement moeten wor- den betaald; met beschikking, 1671. 1 omslag 722. Overeenkomsten inzake het wederzijds onderhouden van arme ingezetenen, gesloten tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog en andere plaatsen, 1680-1785. 1 omslag 723. Uittreksel uit het testament van Jan Vervoort te Baarle-Hertog gepas- seerd voor notaris H. de Roij, d.d. 12 april 1685 betreffende legaten aan Abraham Jan Smolders, zijn neef, 1698. Authentiek uittreksel. 1 stuk 724. Stukken betreffende het geschil tussen de Armen van Baarle en die van Meerle m.b.t. de nalatenschap van Margriet Jan van Bergen, weduwe van Adriaen van Son, 1774. 1 verbroken lias 725. Aanstelling van en instructie voor Petrus Johannes Weijns als perma- nente aalmoezenier van de Grote Armen van beide Baarles, vastgesteld door schout en schepenen van Baarle-Nassau en stadhouder en schepenen van Baarle-Hertog, 1794. 1 stuk 726. Beschrijving van het dorp Baarle, zowel Hertog als Nassau m.b.t. el- kaars grondgebied, zoals onder meer armenzorg, (eind 18e eeuw). Concept. 1 stuk

2.8 Onderwijs

727. Stukken betreffende de betaling van de schoolmeester Jan Engelen, 1599-1630. 1 omslag 728. Aanstellingen van schoolmeesters, 1610 - 1669. 1 omslag 729. Overeenkomst tussen stadhouders en schepenen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog en Arnoldus Jossart, inzake diens aanstelling tot do- cent aan de Latijnse school te Baarle, 1678. 1 stuk 730. Stukken betreffende de salariëring van de schoolmeester Adriaan van Gils en handhaving van de gemeenschappelijke school met Baarle- Hertog, 1740 - 1741. 1 omslag 731. Stukken betreffende de sollicitatie van de vorster Johan van Ghert naar het kosters- en schoolmeestersambt, 1775. 1 omslag

2.9 Toezicht op kerkelijke zaken

2.9.1 Beheer van bezittingen

732. Uittreksels uit de vestregisters van het kapittel te Breda m.b.t. goederen en renten, gelegen onder o.a. Baarle-Nassau en Hertog, (c. 1500. Authentiek notarieel uittreksel. 1 stuk 733. Manuaal van de pachten, renten en cijnzen van de kapel van Ullicoten, 1589 - 1614. 1 deel 734. Condities en bestek voor het opmaken van de St. Salvatorskapel te Baarle-Nassau, 1645. Kopie. 1 katern 735. Besluit van de gezamenlijke wethouders van beide Baarles inzake het sluiten van een lening van ƒ 1000, -- ter aflossing van een gelijk be- drag, dat enige jaren tevoren geleend was ter betaling van de repara- ties aan de St. Salvatorkapel, (midden 17e eeuw. Concept. 1 stuk 736. Getuigenverklaring voor schepenen van Baarle, betreffende beschadi- gingen aan de St. Salvatorskapel, door Adriaen van Vleuten, gedurende de bewoning van het huis naast de kapel in 1666, 1672. 1 stuk 737. Stukken betreffende de eigendom der bomen bij de St. Salvatorkapel, (c. 1767). 1 stuk 738. Verzoekschrift van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van Baarle-Nassau en Ullicoten, betreffende het onbevoegd gebruiken van de bank van ouderlingen en diakenen in de Salvatorkapel door anderen en de slechte staat van de consistoriekamer, (c. 1770). 1 stuk 739. Stukken betreffende het geschil met de abdis van Thorn, inzake de verplichting tot reparatie en onderhoud van de St. Salvatorkapel te Baarle-Nassau, gebruikt als Gereformeerde kerk, 1779 - 1783. 1 omslag 740. Stukken betreffende de verplichting der geestelijke tiendheffers tot het onderhoud van de kerken en kapellen onder Baarle-Nassau, 1805-1809. 1 omslag

2.9.2 Financiën

741-760. Rekening door de kapelmeesters van de St. Salvatorkapel te Baarle- Nassau, 1583-1633. 20 delen 741. 1583-1584. 742. 1597-1602. 743. 1606-1607. 744. 1608-1609. 745. (1608)-1615. 746. 1610. 747. 1611. 748. 1612. 749. 1613. 750. 1614. 751. 1616. 752. 1617. 753. 1618. 754. 1621. 755. 1622. 756. 1623. 757. 1624-1630. 758. 1631. 759. 1632. 760. 1633. 761. Lijst van achterstallige vorderingen van de veldkapel te Ullicoten, (c. 1712. 1 stuk 762. Rekening door Pieter van Bernage, als stokhouder van Baarle-Nassau, inzake de verkoop van bomen op het kapelhof op 6 december 1715 te Ulli- coten en de reparaties der kapel, 1714-1717. Met enige rekeningbewij- zen van uitgaven, 1717. 1 deel

2.9.3 Overige zaken

763. Attestatie door schepenen van de beide banken van Baarle t.b.v. Peeter Baeten, m.b.t. zijn voorbeeldige en plichtsgetrouwe uitoefening van het priesterambt, 1601. Concept. 1 stuk 764. Uitspraak door Joannes Malderus, bisschop van Antwerpen, in het ge- schil tussen pastoor, schout en schepenen van Baarle en de kapelmees- ters van de kapel te Ullicoten, waarbij de laatsten worden verplicht rekening te doen aan eersten, 1615. 1 stuk 765. Overeenkomst gepasseerd voor de secretaris van Baarle, tevens notaris, tussen de priester Cornelis Raevels en ingezetenen van Ullicoten, in- zake het doen van H. Missen etc. in de kapel te Ullicoten, 1623. 1 stuk 766. Stukken betreffende het geschil tussen pastoor, kerkmeesters en ge- meente van Baarle ter ene en executeurs van het sterfhuis van Mr. Cor- nelis van de Grave, pastoor te Baarle, ter andere zijde betreffende een mondelinge wilsbeschikking van de laatste, waarbij hij alle ach- terstallige betalingen van beneficiën aan de kerk vermaakte tot res- tauratie van de altaren, 1625. 1 omslag 767. Procuratie verleend door stadhouder, schepenen en kerk meesters van Baarle-Nassau en Hertog aan pastoor Laurentius Leppens, secretaris Thomas van der Vloet en stadhouder van Baarle-Hertog, Adriaen Gee- raart Mertens, om zich naar Thorn te begeven en met abdis en kapit- tel aldaar een akkoord te sluiten over de levering van de tiend- of banklok, het bellefrooi en de ornamenten in de kerk van Baarle, waar- toe Thorn bij twee vonnissen was veroordeeld, 1630. 1 stuk 768. Memorie van de Classis te Breda, gericht aan de prins van Oranje inzake het beroepen van predikanten en de aanstelling van schoolmees- ters in de dorpen tot de Classis behorende, 1643; met beschikking na- mens de prins, 1645. Eenvoudige kopie. 1 stuk 769. Brief van de Classis te Breda aan Adriaan Verelst, schout van Alphen, Baarle-Nassau en Chaam, inzake het ongestoord uitoefenen van de pro- testantse eredienst in de kapellen van St. Salvator en Ullicoten, 1649. 1 stuk 770. Advertissement voor de schepenen van Baarle-Nassau, inzake het gecon- fisceerde beneficie van de St. Salvatorskapel, 1655. Authentieke kopie. 1 stuk 771. Besluiten van de wethouders van Baarle-Hertog, waarbij zij verklaren dat de kapel te Ullicoten onder hun jurisdictie staat, 1667. Authentiek afschrift. 1 stuk 772. Beschikking van de Raad van State op het verzoekschrift van Mattheus Knaeps, predikant te Terheijden, waarbij dit in handen wordt gesteld van regeerders van Baarle-Nassau om bericht op het verzoek om voldoe- ning van zijn declaratie, waartoe de regeerders waren veroordeeld bij vonnis van de Raad van State d.d. 29 juni 1672; met afschrift van die declaratie, 1676. Eenvoudige gelijktijdige afschriften. 1 omslag 773. Akte van beroeping van ds. Johannes van Vechelen tot predikant te Baarle, door de kerkenraad, met approbatie door stadhouder van Breda en schout en magistraat van Baarle, 1676. Eenvoudig gelijktijdig afschrift. 1 stuk 774. Beschikking op het verzoekschrift van de Classis der Baronie van Breda aan de Domeinraad inzake de achterstalligheid van een aantal dorpen in de betaling van de beroepingskosten e.d., waarbij dit verzoekschrift in handen wordt gesteld van de stadhouder van de drossaard van Breda om de dorpen te horen en tot betaling aan te manen, 1691; met bijlage, 1691. Eenvoudige kopieën. 1 omslag 775. Brief van schepenen, meest geërfden van Baarle-Nassau, aan de abdis van Thorn, ter recommandatie van de heer La Rue als pastoor i.p.v. de overleden pastoor Hermanus van Nederveen met verzoek geen acht te slaan op de reeds toegezonden recommandatie door die van Baarle- Hertog, 1693. Concept en Minuut. 1 omslag 776. Schrijven van schout en schepenen van Baarle-Nassau aan de Domeinraad met verzoek mede te delen hoe te handelen met de weigering door de waarnemend schout van Baarle-Hertog om op 13 juni 1749 de prinsenvlag op de toren van de St. Remigiuskerk te laten uithangen, 1749. 1 stuk 777. Stukken betreffende het verzoek van ds. Jacobus Coets aan de Domein- raad ter bekoming van een woning te Baarle-Nassau, 1752 - 1753. 1 omslag 778. Stukken van de schout van Baarle-Nassau, als lid van de Kerkenraad, betreffende de afhoring der rekeningen over 1744 - 1756 van de Diaco- niearmen, het beleggen van gelden voor de diaconie en het eigenmach- tig uitstellen van het Heilig Avondmaal door de proponent S. Coets, 1756-1757. 1 omslag 779. Stukken betreffende het geschil hangende voor de Domeinraad, tussen schout, schepenen en secretaris van Baarle-Nassau en de adjunct-predi- kant Simon Coets, over het doen van de diaconierekening van Ullicoten, 1758. 1 omslag 780. Verzoekschrift door de predikant en kerkenraad van de Gereformeerde gemeente in Baarle-Nassau en Ullicoten aan schout en schepenen in Baarle-Nassau, betreffende "Paapse stoutigheden" (1766). 1 stuk 781. Stukken betreffende een verzoek van de predikanten van Alphen, Baarle- Nassau en Chaam aan de Domeinraad om hun van betere woningen te voor- zien, 1767. 1 omslag 782. Akte van borgstelling t.b.v. de predikant Teunis Vonk voor de resti- tutie van de door Baarle-Nassau voorgeschoten beroepingskosten overeen- komstig de resolutie van de Domeinraad van 14 december 1778, 1791. Grosse. 1 stuk 783. Stukken betreffende het gebruik van een gedeelte van de St. Salvator- kapel door de Rooms-katholieke parochie van Baarle-Nassau, 1797-1807. 1 omslag 784. Bewijs van ontvangst door Adr. Ent, ouderling, vanwege pastoor, schout en verdere leden municipaal van een uittreksel uit de resoluties van de representanten van het volk van Bataafs Brabant, betreffende het gebruik van het leegstaande gedeelte van de Salvatorskapel, 1797. 1 stuk 785. Stukken betreffende de handhaving van het recht der inwoners van Baarle-Nassau op de kerk van de H. Remigius, 1799. 1 omslag 786. Wetten der Classis van Breda, met latere aanvullingen tot 1755, 2e helft 18e eeuw. Eenvoudig afschrift. 1 deel 787. Verzoekschrift aan de koning van Holland om opschorting van diens be- sluit, waarbij aan de Gereformeerde Gemeente afbraak van een deel van de St. Salvatorskapel is toegestaan. Met bijlagen, 1808. Concepten en afschriften. 1 omslag

2.10 Landsverdediging

2.10.1 Levering van goederen en diensten

788. Stukken betreffende inkwartieringen, levering van goederen en diensten, de burgerwacht, de betaling van de contributies, certi- ficaties en attestaties, 1578 - 1588. 1 omslag 789. Staat van hetgeen het dorp Baarle-Nassau betaald en geleverd heeft te Herenthals en Wouw, tot onderhoud van het krijgsvolk van de koning, 1598. 1 stuk 790. Afrekening van de door beide Baarles verschuldigde omslag per 6 maan- den voor het onderhoud van 80 legerwagens door het land van Breda, over de periode 1 december 1603-31 mei 1607, (c. 1607). 1 stuk 791. Rekeningen en specificaties van onkosten, schenkingen, diensten en uitbetaalde gelden ten laste van beide Baarles gedurende de tijd dat het Spaanse leger te Baarle, daarna te Gilze en voor Breda heeft ge- legen, 1622-1625. 1 pak 792. Bevelschrift van Alexander de Heze, gouverneur van Santvliet inzake het fourageren door de soldaten van zijn garnizoen, 1634. Authentiek afschrift. 1 stuk 793. Overeenkomst tussen de wethouders van beide Baarles, Alphen en Chaam en de schout van Alphen, Baarle-Nassau en Chaam, Adriaen Verelst, in- zake het leveren van een bespannen en bemande wagen voor de hoog- schout van ''s-Hertogenbosch, Henrick van Bergaigne, 1636. 1 stuk 794. Staat van het hooi, dat de Baronie in 1623 geleverd heeft aan de rui- terij van de staat, te Breda in garnizoen gelegen, 1640. Eenvoudig afschrift. 1 stuk 795. Stukken betreffende inkwartiering, leveranties van hooi, levensmid- delen, paarden enz. aan de Staatse en Franse legers, 1672 - 1679. 1 omslag 796. Staat van voor beide Baarles voorgeschoten gelden wegens inkwartie- ringen en verteringen door militairen met repartitie over Baarle- Nassau en Baarle-Hertog, 1677. 1 katern 797. Specificatie van door beide Baarles verschuldigde gelden voor in- kwartieringen op 7 oktober 1695 en legerdiensten voor het leger, met repartitie over Baarle-Nassau en Hertog, 1696. 1 katern 798. Uittreksel uit de dorpsrekeningen van Alphen, Baarle-Nassau en Chaam, betreffende gedane wagen- en paardendiensten t.b.v. het leger en ten laste van de Baronie, 1696. 1 katern 799. Stukken betreffende legerleveranties, inkwartieringen, paard- en kardiensten enz., 1700-1709. 1 omslag 800. Stukken en lijsten betreffende inkwartiering van militairen, gepres- teerde pioniersdiensten, paard- en kardiensten en leveranties aan troepen, tevens afschriften van marsorders voor militaire troepenver- plaatsingen en stukken betreffende het verkrijgen van vergoedingen door de Baroniedorpen, 1745 - 1749. 1 pak 801. Overeenkomst tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, inzake de gerezen kwesties over de door beide gemeenten betaalde kosten van oorlog, in- kwartiering, levering van fourage, pioniers, reparaties aan toren en uurwerk sedert 1724, 1774. Met retroacta, 1728 - 1774. 1 omslag 802. Stukken betreffende leveranties aan, inkwartiering van, vorderingen door en legerdiensten aan militairen, 1790-1808. 1 pak 803. Stukken en opgaven betreffende legerdiensten en leveranties aan het Franse leger, 1794 - 1795. 1 omslag N.B. Stukken zijn geliasseerd geweest. 804. Register van door inwoners van Baarle opgegeven kosten voor verrichte legerdiensten, met daarop gestelde kwitanties van gehele of gedeelte- lijke vergoeding, 1797 - 1798. 1 band 805. Declaratie voor de gemeente Baarle-Nassau, ten laste van het land van Breda wegens kostgelden, voorgeschoten voor militairen, gedurende 1801 en 1802 t.b.v. politiediensten hier gekantonneerd, (c. 1802). Afschrift. 1 stuk

2.10.2 Oorlogsschade

806. Beschikking van de Raad van State op het verzoekschrift van de re- geerders van Alphen, Baarle-Nassau en Chaam, waarbij hun verzoek, om in verband met de plunderingen hun meubels en goederen vrij te mogen vluchten naar besloten steden, wordt toegestaan, 1624. 1 stuk 807. Stukken betreffende de schade aangericht door de cavalerie van het Staatse leger, onder commando van luitenant-generaal Staeckenbroeck op het gehucht Bedaf, 1636. 1 omslag

2.10.3 Burgerwacht

808. Verordening van schout, stadhouders en schepenen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog op het doen der burgerwachten, 1684. Afschrift. 1 stuk 809. Instructie voor de rotmeesters van Baarle-Nassau, 1711. Afschriften. 1 omslag

2.10.4 Conscriptie

810-815. "Listes des conscrits", lijsten en stukken m.b.t. de militaire cons- criptie, 1808 - 1813. 6 omslagen 810. 1808. 811. 1809. 812. 1810. 813. 1811. 814. 1812. 815. 1813. 816. Lijst van mannelijke inwoners tussen 25 en 45 jaar oud, om daaruit een man te kiezen voor het contingent kanonniers kustbewaarders; met loting, 1810. 1 stuk

2.10.5 Sauvegardes

817. Sauvegarde voor het dorp Baarle, verleend door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, 1598. 1 stuk 818. Sauvegarde voor het dorp Baarle, verleend door Maurits, Prins van Oranje, 1603. 1 stuk 819. Sauvegarde door Claude de Rije, baron van Balancon, commandant van Breda, voor het dorp Baarle, 1625. 1 stuk 820. Sauvegarde verleend door Frederik-Hendrik, Prins van Oranje, aan het dorp Baarle, 1637. 1 stuk 821. Sauvegarde voor de inwoners van Baarle-Nassau, verleend door Don Ysidro de la Cueba et Benavides, Commandant General des Pays-Bas, 1702. 1 stuk

2.10.6 Overige zaken

822. Beschikking van de Raad van State op het verzoekschrift van schout, schepenen en regeerders van Alphen, Baarle-Nassau en Chaam waarbij het krijgsvolk wordt verboden de brouwers van deze dorpen te moles- teren, 1624. 1 stuk 823. Lijst van ingeleverde geweren, pistolen en sabels, 1794. 1 katern

III Stukken die geen samenhang met het archief hebben

824. Vestbrief voor Dirck Willekens van de schepenbank te Breda van een huis te Breda aan de noordzijde van het Gasthuiseinde, 1675. Grosse. 1 charter N.B. Met uithangende, beschadigde zegel.

Bijlage 1:

Lijst van goederen en renten onder Baarle-Nassau, behorende bij inv.nr. 87:

de pastorie van Meerle de armen van Meerle de vicaris van Meerle het Knechtjescollege te Hoogstraten de Heilige Geesttafel te Hoogstraten het beneficie van de Heilige Geest in de Collegiale kerk van Hoogstraten het beneficie castreuse in de Collegiale kerk van Hoogstraten het beneficie van de zondagse 9 uren missen in de kerk van Hoogtstraten de Parochiale kerk te Hoogstraten de Collegiale en Parociale kerk te Hoogstraten het bagijnhof en pastorie van 't bagijnenhof te Hoogstraten Catharinadal te Oosterhout St. Michielsabdij te Antwerpen Pastorie te Minderhout Vicarie te Minderhout de Armen te Minderhout de parochiale kerk te Minderhout de pastorie te Baarle-Hertog de kapelanie te Baarle-Hertog de parochie te Baarle-Hertog het klooster te Baarle-Hertog de Raamse veldkapel van Ulicoten onder Meerle de kapel van Zondereigen het kapittel van Thorn de abdis van Thorn

Bijlage 2:

Lijst van goederen en renten onder Baarle-Nassau, behorende bij inv.nr. 90:

de pastorie van Meerle de armen te Meerle de vicaris te Meerle de kerk te Meerle het Knechtjenscollege te Hoogstraten de Heilge Geestkapel te Hoogstraten het beneficie van de Heilige Geest in de kerk van Hoogstraten het beneficie castreuse in de kerk van Hoogstraten het beneficie in de zondagse 9 uren missen in de kerk van Hoogstraten de parociale kerk van Hoogstraten de collegiale en parochiale kerk kerk van Hoogstraten het bagijnhof te Hoogstraten het klooster St. Catharinadal te Oosterhout de St. Michielsabdij te Antwerpen de pastorie te Minderhout de vicarie te Minderhout de Armen te Minderhout de parociekerk te Minderhout de pastorie te Baarle-Hertog de kapelanie te Baarle-Hertog de parochiekerk te Baarle-Hertog de veldkapel van Ulicoten onder Meerle de kapel van Zondereigen het kapittel van Thorn de abdis van Thorn

Gedeponeerde archieven

De oude inventarisnrs. 827-830 zijn vervallen. Deze stukken staan beschreven in een tweetal hieronder omschreven gedeponeerde archieven. Deze zijn ondergebracht in aparte toegangen.

Archiefnummer 2216: Bijengilde St. Ambrosius te Baarle-Nassau, 1712-1819. Archiefnummer 2244: Adriaen van der Vleuten, 1651-1674.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Concordans van het archief van het dorpsbestuur van Baarle-Nassau, c. 1500-1811 (1813).

Nieuwe nummers - oude nummers De nummers in deze concordans zijn voorzien van (een) voorloopnul(len).

        N.N. - O.N.

0002 0099 0003 0099 a 0004 0048 0005 0049 0006 0050 0007 0051 0008 0052 0009 0053 0010 0054 0011 0055 0012 0056 0013 0057 0014 0821 0015 0671, 0820, 0822, 0823, 0447 0016 0058 0017 0059 0018 0060 0019 0824 0020 0072 (1795-1801) 0021 0073 0022 0084 0023 0071 0024 0085 0025 0086 0026 0087 0027 0088 0028 0089 0029 0090 0030 0666 0031 1019 0032 0990 0033 0690, 0692, 0693, 0950 0034 0950, 0960 0035 0068 0036 0691 0037 0026 0038 0027 0039 0028 0040 0083 0041 0029 a 0042 0029 b 0043 0390, 0393 0044 0394, 0395 0045 0036, 0040 0046 0041, 0042 0047 0091 0048 0092 0049 0541 0050 0541 0051 0030 0052 0031 0053 0035, 0776 a 0787, 0954 0054 0901, 0951 0055 0032, 0034, 0035 0056 0952 0057 1138 0058 0534, 0398 0059 0652 0060 0433 0061 0404 (1692–1693) 0405 (1615–1619+1662) 0062 0413 0063 0414, 0426, 0437, 0536 (1644–1649) 0064 0730 0065 0408 0066 0406, 0416 0067 0415 (1663–1679) 1134 (1665) 0068 0400 0069 0411 0070 0954 0071 0399 0072 0938 0073 0374 0074 aanwinst 2000 0075 0630 0076 0641 0077 0654 0078 0638 0079 0064, 0118 (1618–1726) 0619, 0598 (1618–1726) 0080 0119, 0162 (1618–1726) 0081 0619 (1660–1730) 0082 0535 0083 0401 0084 0427 0085 0530 0086 0621 0087 0464 0088 0667 0089 0110 0090 0489-0513 0091 0109 0092 0544 (1670–1734) 0093 0544, 0547 (1735–1741) 0094 0544, 0547 (1742–1746) 0095 0544 (1747) 0096 0544 (1748) 0097 0545 (1749) 0098 0545 (1750–1755) 0099 0545, 0547 (1756–1758) 0100 0515, 0547 (1759–1766) 0101 0545, 0547 (1767–1774) 0102 0545, 0547 (1775–1786) 0103 0545, 0548 (1787–1804) 0104 0549, 0694 (1805–1811) 0105 0548 (1795–1796) 0106 0548 (1796) 0107 0548 (1798–1799) 0108 0548 (1799) 0109 0548 (1799–1801) 0110 0446 (1671–1750) 0111 1844 0112 0043 0113 0047 0114 0044 0115 0045 0116 0624 0117 0543 0118 0543 0119 0543 (1734–1758) 0120 0543 (1759–1771) 0121 0543 (1772–1783) 0122 0543 (1784–1793) 0123 0444 b 0124 0448 0125 0438 0126 0443 0127 0463 0128 0388 0129 0839 0130 0383 0131 0790 0132 0372 0133 0369 (1714) 0134 0385 (1728–1729) 0135 0417 0136 0650 a (1733) en 0651 (1763) 0137 0898 (1682–1704) 0138 0898 (1705–1758) 0139 0116 (1759–1793) 0140 0116 (1794–1810) 0141 0001 (1582–1590) 0142 0002 (1602–1604) 0143 0025 (1640–1650) 0144 0932, 0933, 0074 0145 0003 0146 0006 0147 0004 0148 0008 0149 0011 0150 0013 0151 0015 0152 0017 0153 0018 0154 0019 0155 0022 0156 0024 0157 0005 0158 0007 0159 0009 0160 0010 0161 0014 0162 0012 0163 0016 0164 0021 0165 0020 0166 0023 0167 0366 (1679+1682) 0168 0550 0169 0812, 0832, 0932 a, 0953, 0980, 0983, 0989 0170 0837 (1682) 0171 0351 a 0172 0757 ( c. 1688) 0173 0351, 0352 0174 0353 0175 0449 0176 0540 0177 0451 0178 0452 0179 0453 0180 0836 0181 0345 0182 0896 0183 0897 0184 0453 a 0185 0594 0186 0569, 0735 0187 0770 0188 0389 0189 0957 0190 0593 0191 0625 0192 0955 0193 0568 0194 0640 0195 0453 b 0196 0810 0197 0781 0198 0744 0199 0769 0200 0774 0201 0811 0202 0570 0203 0557 0204 0745 0205 0113 0206 0777 0207 0785 0208 0746 0209 0520 0210 0080 0211 0769 a 0212 0650 0213 0081 0214 0981 0215 0538 0216 0782 0217 0588 0218 0807 0219 0963 0220 0382 0221 0387 0222 0683 0223 0589 a + b 0224 0886 0225 0631 a 0226 0883 0227 0344, 0428, 0577, 0590, 0597, 0842 0228 0766 0229 0729, 0767 0230 0519 0231 0377 0232 0516 0233 0698 0234 0773 0235 0788 0236 0850 0237 0826 0238 0115, 0592, 0622 0239 0114 0240 0682 0241 0521 0242 0949 0243 0365 0244 0573 0245 0367 0246 0783 0247 0375 0248 0396 a 0249 2008 0250 0562 0251 0418 0252 0985 0253 0355 0254 0674 0255 0878 0256 0354 0257 0679 0258 0662 0259 0094 0260 0093 0261 0606 0262 0082 0263 0602 0264 0604 0265 0605 0266 0608 0267 0607 0268 0610 0269 0612 0270 0611 0271 0613 a 0272 0613 b 0273 0613 c 0274 0828 0275 0614 0276 0119 0277 0097 0278 0616 0279 0617 0280 0098 0281 0106 0282 0120 0283 0248 0284 0249 0285 0618 0286 0164 a 0287 0101 0288 0123 0289 0124 0290 0125 0291 0126 0292 0127 0293 0128 0294 0129 0295 0130 0296 0131 0297 0132 0298 0133 0299 0134 0300 0135 0301 0136 0302 0154 0303 0155 0304 0156 0305 0157 0306 0158 0307 0160 0308 0161 0309 0162 0310 0176 0311 0177 0312 0178 0313 0179 0314 0180 0315 0181 0316 0190 0317 0191 + 0192 0318 0192 a 0319 0192 b 0320 0193 0321 0194 0322 0195 0323 0196 0324 0197 0325 0198 0326 0205 0327 0206 0328 0207 0329 0208 0330 0164 0331 0209 0332 0122 0333 0121 0334 0939 0335 0163 0336 0210 0337 0211 0338 0199 0339 0199 a 0340 0200 0341 0201 0342 0202 0343 0203 0344 0142 0345 0204 0346 0939 0347 0107 0348 0898 a 0349 0827 0350 0697 0351 2010 0352 0943 0353 0527 0354 0528 0355 0533 0356 1135 0357 0571 0358 0424 0359 0748 0360 0762 0361 0583 0362 0830 0363 0648 0364 0609 0365 0891 0366 0610 a 0367 0412, 0581, 0756 0368 0775 0369 0582 0370 0582 0371 0566 0372 0680 0373 0591 0374 0102 0375 0892 0376 0371 0377 0615 0378 0397, 0539, 0599 0600, 0601, 0603 0846, 0960, 0755, 0797 0379 0108, 0105 0380 0378 0381 0751 0382 0724 0383 0370 0384 0653 0385 0356 0386 0104 0387 0747 0388 0244 0389 0245 0390 0246 0391 0247 0392 0977 0393 0700 f 0394 0684 0395 0688 a 0396 0238 0397 0239 0398 0240 0399 0848 0400 0978 0401 0525 0402 0526 0403 0524 0404 0975, 0926, 0927

N.N. - O.N.

0405 0733 0406 0760 0407 0726 0408 0956 0409 0814 0410 0596 0411 0444 a 0412 0689 a 0413 0241 0414 0242 0415 0243 0416 0833 0417 aanwinst 2000 0418 0572 0419 0838 0420 0802 0421 0676 0422 0294 0423 0295 0424 0296 0425 0297 0426 0298 0427 0299 0428 0300 0429 0301 0430 0302 0431 0303 0432 0304 0433 0305 0434 0306 0435 0307 0436 0308 0437 0309 0438 0311 0439 0312 0440 0313 0441 0314 0442 0315 0443 0316 0444 0317 0445 0318 0446 0319 0447 0320 0448 0321 0449 0322 0450 0323 0451 0324 0452 0325 0453 0326 0454 0327 0455 0328 0456 0329 0457 0330 0458 0331 0459 0332 0460 0333 0461 0334 0462 0335 0463 0336 0464 0337 0465 0338 0466 0881 0467 0700 d 0468 0700 c 0469 0627 0470 0885 0471 0734 0472 0754 0473 0772 0474 0644 0475 0137 0476 0138 0477 0143 0478 0144 0479 0145 0480 0146 0481 0147 0482 0148 0483 0165 0484 0166 0485 0167 0486 0168 0487 0169 0488 0182 0489 0183 0490 0184 0491 0185 0492 0186 0493 0212 0494 0213 0495 0214 0496 0215 0497 0216 0498 0217 0499 0218 0500 0219 0501 0220 0502 0221 0503 0222 0504 0223 0505 0224 0506 0225 0507 0226 0508 0227 0509 0228 0510 0229 0511 0139 0512 0140 0513 0141 0514 0149 0515 0150 0516 0151 0517 0152 0518 0153 0519 0170 0520 0171 0521 0172 0522 0173 0523 0174 0524 0175 0525 0187 0526 0283 0527 0188 0528 0186 a 0529 0230 0530 0231 0531 0232 0532 0233 0533 0234 0534 0235 0535 0236 0535 0236 0536 0237 0537 0934, 0935, 0094 0940 a, 0941 0538 0929 0539 0187 a 0540 0117 (1724 – 25) 0541 0117 (1725 – 26) 0542 0117 (1726 – 27) 0543 0117 (1728 – 29) 0544 0117 (1729 – 30) 0545 0117 (1730 – 31) 0546 0117 (1731 – 32) 0547 0117 (1732 – 33) 0548 0117 (1733 – 34) 0549 0117 (1734 – 35) 0550 0117 (1735 – 36) 0551 0117 (1736 – 37) 0552 0117 (1737 – 38) 0553 0117 (1739 – 40) 0554 0117 (1740 – 41) 0555 0117 (1741 – 42) 0556 0117 (1742 – 43) 0557 0117 (1743 – 44) 0558 0117 (1748 – 49) 0560 0250 (1750 – 51) 0561 0251 (1751 – 52) 0562 0252 (1752 – 53) 0563 0253 (1753 – 54) 0564 0254 (1754 – 55) 0565 0255 (1755 – 56) 0566 0256 (1756 – 57) 0567 0257 (1757 – 58) 0568 0258 (1758 – 59) 0569 0259 (1759 – 60) 0570 0260 (1760 – 61) 0571 0261 (1761 – 62) 0572 0262 (1762 – 63) 0573 0263 (1763 – 64) 0574 0264 (1764 – 65) 0575 0265 (1765 – 66) 0576 0266 (1766 – 67) 0577 0267 (1767 – 68) 0578 0268 (1768 – 69) 0579 0269 (1769 – 70) 0580 0270 (1770 – 71) 0581 0270 a (1771 – 72) 0582 0271 (1772 – 73) 0583 0272 (1773 – 74) 0584 0284 (1780 – 81) 0585 0285 (1783 – 84) 0586 0286 (1784 – 85) 0589 0272 a 0590 0273 0591 0274 0592 0275 0593 0276 0594 0277 0595 0278 0596 0279 0597 0280 0598 0281 0599 0282 0600 0282 a 0601 0287 0602 0288 0603 0289 0604 0290 0605 0290 a 0606 0291 0607 0292 0608 0293 0609 0928 0610 0930 0611 0931 0612 0945 0613 0765 0614 0368 0615 0831 0616 0578 0617 0376 0618 0357 0619 0358 0620 aanwinst 2000 0621 0118 0622 0076 0623 0796 0624 0689 0625 0532 0626 0700 k 0627 0988 0628 0795 0629 0567 0630 0740 0631 0660 0632 0700 g, 695 a 0633 0695 b, 700 a 0634 0700 i 0635 0700 b 0636 0887 0637 0739 0638 0742 0639 0741 0640 0738 0641 0663 0642 0518 0643 0635 a 0644 0635 0645 0655 0646 0661 0647 0364 0648 0656 0649 0423 0650 0419 0651 0420 0652 0645 0653 aanwinst 2000 0654 0373 0655 0829 0656 0402 0657 0361 0658 0623 0659 0380 0660 0991 0661 0442 0662 0752 0663 0360 0665 0938 0666 0899 0667 0643 0668 0665 0669 0642 0670 0700 h 0671 0700 e 0672 0067 0673 0565 0674 0847 0675 0984 0676 0564 0677 0743 0678 0876 0679 0875 0680 0877 0681 0873 0682 0688 0683 0687 0684 0851 0685 0852 0686 0853 0687 0849 0688 0686 0689 0854 0690 0686 a 0691 0686 c 0692 0686 b 0693 0874 0694 0855, 0858 0695 0859, 0863 0696 0864 - 0867 0697 0870 - 0872 0698 0701 0699 0702 0700 0703 0701 0704 0702 0705 0703 0706 0704 0707 0705 0708 0706 0709 0707 0710 0708 0711 0709 0712 0710 0713 0711 0714 0712 0715 0713 0716 0714 0717 0715 0979 0716 0664 0717 0421 0718 0849 a 0719 0434 0720 0849 b 0721 0379 0722 0563 0723 0686 d 0724 0890 0725 0681 0726 0657 0727 0840 0728 0441 0729 0626 0730 0359 0731 0677 0732 0764 0733 2009 0734 2005 0735 0429 0736 0808 0737 0940 0738 0559 0739 0553 0740 0552 0741 0522 0742 0523 0743 0554 a 0744 0554 b 0745 0554 c 0746 0554 d 0747 0554 e 0748 0554 f 0749 0554 g 0750 0554 h 0751 0554 i 0752 0554 j 0753 0554 k 0754 0554 l 0755 0554 m 0756 0554 n 0757 0554 o 0758 0554 p 0759 0554 q 0760 0554 r 0761 0749 0762 0555 0763 2006 0764 0556 0765 0431 0766 0531 0767 0407 0768 0381 0769 0763 0770 0430 0771 0540 0772 0779 0773 0845 0774 0432 0775 0410 0776 0647 a 0777 0719 0778 1031 0779 0561 0780 0558 0781 0560 0782 0889 0783 aanwinst 2000 0784 0961 0785 0646 0786 0718 0787 0551 0788 0529 0789 0736 0790 0986 0791 0944 0792 0800 0793 0834 0794 0982 0795 0964 0796 0440 0797 0439 a 0798 0439 b 0799 0732 0800 0976 0801 0112, 0629, 0537 0802 0973 0803 0900 0804 0880 0805 0453c 0806 0791 0807 0816 0808 0576 0809 0362 0810 0967 (1808) 0811 0967 (1809) 0812 0967 (1810) 0813 0967 (1811) 0814 0967 (1812) 0815 0967 (1813) 0816 0966 0817 0723 0818 0721 0819 0722 0820 0720 0821 0693 a 0822 0799 0823 0696 0824 0835

____________________________________________________________________________________________________________________________________