INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET

 GEMEENTEBESTUUR VAN GILZE EN RIJEN, (1810) 1811-1933 (1950).

Samengesteld door G. van Vuren, oud-archivaris te Oosterhout

Inhoudsopgaaf:

I Stukken en series van algemene aard

1 Notulen 1.1 Notulen van de Raad 1.2 Notulen van B en W
2 Publicaties en verordeningen
3 Akten
4 Correspondentie
4.1 Ingekomen stukken 4.2 Uitgaande stukken 4.3 Uitgaande stukken van de Raad 4.4 Ingekomen en uitgaande stukken van B en W 4.5 Ingekomen en uitgaande stukken van de burgemeester 4.6 Indicateurs
5 Verslagen
6 Statistiek
II Stukken en series betreffende bijzondere onderwerpen
1 Organisme
1.1 Economische en rechtspositie 1.1.1 Eigendom en bezit 1.1.2 Verkrijging en verlies 1.1.3 Beheer van eigendommen
1.2 Financiën 1.2.1 Algemeen 1.2.2 Begroting 1.2.3 Rekeningen en bijlagen 1.2.4 Financieel beheer
1.3 Benodigdheden voor de administratie en beheer
1.4 Gebouwen en terreinen voor de dienst bestemd
1.5 Vertegenwoordigend lichaam
1.6 Lichamen, organen, instellingen en functionarissen 1.6.1 Raad(scommissies) 1.6.2 College van burgemeester en wethouders
2 Functionarissen en personeel 2.1 Algemeen 2.2 Secretaris en ontvanger 2.3 Personeel secretarie
3 Belastingen 3.1 Algemeen 3.2 Rijksbelastingen 3.3 Grondbelasting 3.4 Patentbelasting 3.5 Provinciale belastingen
4 Openbare orde 4.1 Algemeen 4.2 Veldwacht 4.3 Bevolking 4.4 Volkstelling 4.5 Vreemdelingen
5 Zedelijkheid 5.1 Drank 5.2 Kansspelen
6 Gezondheid 6.1 Medische zorg 6.2 Drinkwater 6.3 Begraafplaatsen 6.4 Hinderwet 6.5 Veeartsenijkundig toezicht 6.6 Volkshuisvesting 6.7 Overige zaken
7 Veiligheid 7.1 Brandweer
8 Waterstaat 8.1 Algemeen 8.2 Waterschappen 8.3 Sloten
9 Verkeer en vervoer 9.1 Te land 9.2 Rijkswegen 9.3 Provinciale wegen 9.4 Gemeentewegen 9.5 Bruggen 9.6 Vervoer over wegen 9.7 Tram- en spoorwegen 9.8 Post, telegraaf, telefoon
10 Economische aangelegenheden 10.1 Algemeen 10.2 Landbouw en veeteelt 10.3 Handel en nijverheid 10.4 Distributie van gas en electriciteit
11 Arbeid 11.1 Inspectie
12 Maatschappelijk zorg 12.1 Armbesturen 12.2 Geneeskundige armenzorg 12.3 Ondersteuning 12.3.1 Algemeen 12.3.2 Hulp bij rampen
13 Onderwijs 13.1 Algemeen 13.2 Lager onderwijs 13.2.1 Openbaar 13.2.2 Bijzonder
14 Cultuur, sport en ontspanning 14.1 Feesten, herdenkingen
15 Religie 15.1 Algemeen
16 Landsverdediging 16.1 Legerlasten 16.2 Nationale militie 16.3 Schutterij 16.4 Landweer en landstorm
17 Justitie 17.1 Algemeen
Bijlage I
Concordans nieuwe nummers - oude nummers

_______________________________________________________________________________________________________________

INVENTARIS


I Stukken en series van algemene aard

1 Notulen

1.1 Notulen van de Raad

1. Deliberatiën van burgemeester en raad, 1815. 1 omslag 2-12. Notulenboek van de Raad, 1821 - 1931. "Register van deliberatiën". 11 delen 2. 1821, jan. 01 - 1826, dec. 23 3. 1827, jan. 13 - 1835, dec. 28 4. 1836, feb. 01 - 1847, dec. 20 5. 1848, jan. 11 - 1851, aug. 28 6. 1851, okt. 06 - 1856, jun. 27 7. 1856, jul. 19 - 1871, nov. 20 8. 1871, nov. 29 - 1884, okt. 16 9. 1884, dec. 29 - 1908, okt. 24 10. 1909, jan. 05 - 1923, apr. 21 11. 1923, jul. 07 - 1929, sep. 06 12. 1929, nov. 15 - 1931, okt. 13 13. Klad of conceptnotulen van de Raad, 1830 - 1838, 1841 - 1851. 1 omslag 14-17. Raadsbesluiten en verordeningen, 1856 - 1925. 3 delen, 1 omslag 14. 1856 - 1887 15. 1887 - 1919 16. 1920 - 1921 17. 1920 - 1924 18. Raadsbesluiten met goedkeuring door de Kroon of Gedeputeerde Staten of ontvangstbevestiging door G.S., 1858, 1861, 1869, 1873 - 1914. 1 omslag 19. Register van memoriën van toelichting op de raadsbesluiten, 1893 - 1916. 1 deel

1.2 Notulen van B. en W.

20-26. Notulenboek van burgemeester en wethouders, tot 1851 van burge- meester en assessoren, 1825 - 1933. 7 delen N.B.: Nrs. 24-26 met alfabetische index. 20. 1825, sep. 14 - 1826, dec. 30 21. 1827, jan. 13 - 1851, okt. 03 22. 1851, okt. 17 - 1876, nov. 10 23. 1877, feb. 16 - 1905, jun. 21 24. 1905, jul. 05 - 1922, jul. 18 25. 1922, aug. 02 - 1929, jun. 19 26. 1929, jul. 05 - 1933, feb. 02 27. Indicateur van door de Raad en door B & W verleende vergun- ningen, 1887 - 1918. 1 deel N.B.: Voorin een aantal oudere vergunningen, z.j.

2 Publicaties en verordeningen

28. Register van processen-verbaal en publicaties van burge- meester, 1827 - 1851. 1 deel 29-30. Register van processen-verbaal en publicaties van het plaatse- lijk bestuur (hoofdzakelijk burgemeesters en assessoren), 1827 - 1851. 2 delen 29. 1827 - 1835 30. 1836 - 1851 31-33. Register van publicaties van gemeentebestuur, B & W en burgemeester, 1851 - 1924. 3 delen 31. 1851 - 1864 32. 1861 - 1882 33. 1882 - 1924 34. Register van publicatiën en processen-verbaal, opgemaakt door het gemeentebestuur en de burgemeester, 1852 - 1902. 1 deel N.B.: Zie ook inv.nrs. 167, 29 en 30. 35. Register van afgekondigde verordeningen, 1852 - 1916. 1 deel 36. Publicaties, 1914 - 1920. 1 omslag N.B.: Bekendmakingen die niet in het register nr. 33 zijn ingeschreven.

3 Akten

37-48. Repertoire van de burgemeester, later secretaris, met zegelplich- tige akten, 1811 - 1917. 12 omslagen 37. 1811 - 1813 38. 1815 - 1818 39. 1819 - 1821 40. 1822 - 1826 41. 1826 - 1829 42. 1829 - 1841 43. 1841 - 1851 44. 1852 - 1858 45. 1858 - 1866 46. 1867 - 1875 47. 1875 - 1897 48. 1898 - 1917 49. Allerhande akten, 1892 - 1914. 1 omslag

4 Correspondentie

Ingekomen en uitgaande stukken over de periode 1925-1929 zijn ge- ordend volgens het systeem Hoevenaars, zie bijlage I

4.1 Ingekomen stukken

50-164. Ingekomen stukken, 1810 - 1924. 115 omslagen N.B.: Zie ook onder uitgaande stukken.

50. 1810 51. 1811 52. 1812 53. 1813 54. 1814 55. 1815 56. 1816 57. 1817 58. 1818 59. 1819 60. 1820 61. 1821 62. 1822 63. 1823 64. 1824 65. 1825 66. 1826 67. 1827 68. 1828 69. 1829 70. 1830 71. 1831 72. 1832 73. 1833 74. 1834 75. 1835 76. 1836 77. 1837 78. 1838 79. 1839 80. 1840 81. 1841 82. 1842 83. 1843 84. 1844 85. 1845 86. 1846 87. 1847 88. 1848 89. 1849 90. 1850 91. 1851 92. 1852 93. 1853 94. 1854 95. 1855 96. 1856 97. 1857 98. 1858 99. 1859 100. 1860 101. 1861 102. 1862 103. 1863 104. 1864 105. 1865 106. 1866 107. 1867

108. 1868 109. 1869 110. 1870 111. 1871 112. 1872 113. 1873 114. 1874 115. 1875 116. 1876 117. 1877 118. 1878 119. 1879 120. 1880 121. 1881 122. 1882 123. 1883 124. 1884 125. 1885 126. 1886 127. 1887 128. 1888 129. 1889 130. 1890 131. 1891 132. 1892 133. 1893 134. 1894 135. 1895 136. 1896 137. 1897 138. 1898 139. 1899 140. 1900 141. 1901 142. 1902 143. 1903 144. 1904 145. 1905 146. 1906 147. 1907 148. 1908 149. 1909 150. 1910 151. 1911 152. 1912 153. 1913 154. 1914 155. 1915 156. 1916 157. 1917 158. 1918 159. 1919 160. 1920 161. 1921 162. 1922 163. 1923 164. 1924

165. Berichten van ontvangst door Gedeputeerde Staten van afschrift van plaatselijke verordeningen, 1853 - 1856. 1 omslag 166. Ingekomen circulaires van hogerhand, 1924. 1 omslag

4.2 Uitgaande stukken

167. Register van processen-verbaal van de schout en het gemeentebe- stuur, 1821, jan. 01 - 1826, dec. 29. 1 deel N.B.: Bevat ook attesten van medici, bekendmakingen, certificaten en processen-verbaal van grensopneming van de gemeente. Zie ook: inv.nrs.29, 30 en 34.

4.3 Uitgaande stukken van de raad

168-170. Register van ingekomen minuten van uitgaande stukken van het plaatselijk bestuur, 1814 - 1827. 3 delen N.B.: Bevat minuten van uitgaande brieven van de burgemeester (schout), burgemeester en assessores, en de raad. T/m 1820 ook besluiten en publicaties. 168. 1814 - 1818 169. 1819 - 1820 170. 1821 - 1826 171. Register van ingekomen en uitgaande brieven van de gemeenteraad, 1827 - 1851 sep 15. 1 deel

4.4 Ingekomen en uitgaande stukken van B. en W.

172-180. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van burgemeester en wethouders, tot 1851 van burgermeester en assessoren, 1827 - 1924. 9 delen 172. 1827 - 1841 173. 1842 - 1851 174. 1851 - 1858 N.B.: bevat tevens minuten van uitgaande stukken van de raad. 175. 1858 - 1867 176. 1868 - 1880 177. 1880 - 1899 178. 1999 - 1923 179. 1916 - 1923 180. 1923 – 1924 181-184. Minuten van uitgaande stukken van burgemeester en wethouders, 1921 - 1924. 4 omslagen 181. 1921 182. 1922 183, 1923 184. 1924

4.5 Ingekomen en uitgaande stukken van de burgemeester

185-191. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de burge- meester, tevens van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1827 - 1924. 7 delen 185. 1827 - 1832 186. 1833 - 1841 187. 1842 - 1851 188. 1851 - 1863 189. 1864 - 1882 190. 1883 - 1915 191. 1915 - 1924 192-195. Minuten van uitgaande brieven van de burgemeester, 1921 - 1924. 4 omslagen 192. 1921 193. 1922 194. 1923 195. 1924

4.6 Indicateurs

196-200. Indicateurs van ingekomen stukken, 1836 - 1855. 5 delen 196. 1836 - 1838 197. 1839 - 1842 198. 1843 - 1849 199. 1848 - 1851 200. 1852 – 1855

5 Verslagen

201-205. Verslagen van de toestand der gemeente, 1851 - 1935. 5 omslagen 201. 1851 - 1880 202. 1881 - 1909 203. 1910 - 1930 204. 1928 (dubbel) 205. 1931 - 1935 206. Ingekomen verslagen en statistieken ter opmaking van het gemeen- teverslag, 1909, 1910, 1920 en 1913. 1 omslag

6 Statistiek

207. Staat der binnen de gemeente bestaande gebouwen of lokalen, be- stemd tot ziekenverpleging, uitoefening der openbare eredienst en tot scholen, opgemaakt 5 maart 1884. Herzien, 6 oktober 1888. 1 stuk 208. Nummer niet gebruikt.

II Stukken en series betreffende bijzondere onderwerpen

1 Organisme

1.1 Economische en rechtspositie

1.1.1 Eigendom en bezit

zie bijlage I

209. Processen-verbaal van grensopneming tussen de gemeente Gilze en Rijen en de gemeenten Ginneken en Bavel, Chaam en Alphen en Riel, 1826. 1 omslag 210. Legger van alle vaste bezittingen, rentegevende effecten en geves- tigde schulden der gemeente, 1830. Gedeeltelijk bijgehouden t/m 1867. 1 deel 211. Staat der wei- en bouwlanden, mitsgaders bossen en heidegronden die eigendom zijn van de gemeente, opgemaakt 26 feb. 1850, inge- volge besluit van G.S. van 18jan 1850, Prov. blad nr. 11. 1 stuk 212. Staten van hetgeen naar burgelijk recht eigendom is en van de te haren laste gevestigde schulden, 1853 - 1899. 1 omslag 213. Stuk betreffende de opmeting van de Oosterhoutse Dijk, 1872. 1 stuk N.B.: Houdt verband met de dading overgeschreven ten kantore der Hypotheken te Breda, 1860, okt. 12 in deel 321 nr. 49, waarbij de gemeente Gilze en Rijen twee stroken heide aan weerszijden van de Oosterhoutse Dijk. 214. Staten van de aan de gemeente toebehorende goederen, inschrijvingen op een der grootboeken der Nederlandse Nationale Schuld, rentegevende schuldbrieven, de ten haren behoeve of ten haren laste gevestigde erfpachten etc. en van de schulden ten haren laste, 1894, 1901, 1921 - 1928. 1 omslag

1.1.2 Verkrijging en verlies

215. Koopakten van gemeente-eigendommen en eigendommen van de algeme- ne armen, 1824, 1859 en 1894. 1 omslag 216. Stukken betreffende een dading tussen de staat en de gemeente ter beëindiging van een geschil over het eigendomsrecht van stroken grond langs de Rijense Dijk, 1860. 1 omslag 217. Eigendomsbewijzen van gemeente-eigendommen, 1866, 1873, 1909, 1920 - 1925, 1928. Met retroacta, 1881, 1805, 1890. 1 omslag

1.1.3 Beheer van eigendommen

218. Overeenkomsten tussen het gemeentebestuur en de R.K. kerkbesturen van Gilze en van Rijen betreffende het gebruik en onderhoud van toren, klokken en kerkhof, en tussen het gemeentebestuur en de klokkengieter Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel betreffende het vergieten van de klok in de toren van Gilze. Met besluit van G.S. tot goedkeuring van deze overeenkomsten, 1820 - 1821. 1 omslag 219. Bestekken van gemeentewerken, o.a. bouw brandspuithuisjes, ver- bouwing raadhuis, uitbreiding keibestrating, 1871 - 1880. 1 omslag 220. Stukken betreffende de eigendom van het kerkhof, de vergroting van de kerk en de verbouwing en het gebruik van de toren te Gilze, 1879 - 1883. 1 omslag

1.2 Financiën

zie bijlage I

1.2.1 Algemeen

221. Stukken betreffende de begrotingen, rekeningen en belastingkohie- ren bevattende nota's van aanmerkingen, besluiten van G.S. tot goedkeuring en een Koninklijk Besluit tot vernietiging van de goedkeuring van de begroting van 1899, 1899 - 1921. 1 omslag

1.2.2 Begrotingen

222-225. Begrotingen, 1810 - 1812. Met bijbehorende stukken. 4 omslagen 222. 1810. "Budget des recitter et dépenser" Vastgesteld door de prefect van het Departement van de twee Nethen, 1810, aug 22 223. 1811. Vastgesteld door de prefect, 1811, jun 11 224. 1812. Vastgesteld door de prefect, 1812, aug 24 N.B.: Hierbij reglement op het octrooi. 225. 1813. Niet vastgesteld door de prefect. 226-227. Bijlagen bij de dorpsrekening, 1812 - 1813. 2 omslagen 226. 1812 227. 1813 228. Staten van begroting met bijgebonden bijlagen (besluiten van goed- keuring door G.S., memories van toelichting, specifieke staten enz.),1814 - 1825. 12 delen in een omslag 229. Staten van begroting, 1826 - 1851. Met bijlagen. 1 omslag 230-242. Begrotingen met bijlagen, 1852 - 1929. 13 omslagen N.B.: Van veel jaren zijn de bijlagen onvolledig. Veel stukken zijn uit het Provinciaal Archief 230. 1852 - 1861 N.B.: van 1852, 1853 en 1860 ontbreken de begrotingen. 231. 1862 - 1871 N.B.: de begrotingen van 1860, 1862, 1863, 1864,1865, 1867 en 1871 ontbreken. 232. 1872 - 1881 N.B.: de begrotingen van 1872 en 1878 ontbreken. 233. 1882 - 1890 234. 1891 - 1900 235. 1901 - 1910 236. 1911 - 1923 237. 1924 238. 1925 239. 1926 240. 1927 241. 1928 242. 1929

1.2.3 Rekeningen en bijlagen

243-245. Rekeningen van ontvangst en uitgaaf gedaan door de ontvanger van de plaatselijke belastingen (Andries Oukoop te Breda), 1811 - 1813. 3 omslagen 243. 1811: vastgesteld door de prefect, 1813, apr 20 244. 1812: goedgekeurd door de Raad, 1815 jul 20 en gesloten door G.S., 1819, dec 20. Bijgevoegd twee exemplaren zonder be- sluit van sluiting door G.S. 245. 1813: goedgekeurd door de Raad, 1815 jul 20 en gesloten door G.S., 1819 dec 20. Bijgevoegd twee exemplaren zonder besluit van sluiting door G.S. 246-357. Gemeenterekeningen, 1814 - 1928. 113 delen N.B.: De rekeningen van 1814 t/m 1852 bevatten specifieke staten en enkele andere bijlagen. 1924 - 1928 bevatten rekeningen G.E.B.

246. 1814, gesloten 03 juni 1824 247. 1815, idem 248. 1816, idem 249. 1817, idem 250. 1818, idem 251. 1819, idem 252. 1820, idem 253. 1821, idem 254. 1822 255. 1823 256. 1824 257. 1825, ernstig beschadigd 258. 1826 259. 1827 260. 1828 261. 1829 262. 1831 263. 1832 264. 1833 265. 1834 266. 1835 267. 1837 268. 1838 269 1839 270. 1840 271. 1841 272. 1842 273. 1843 274. 1844 275. 1845 276. 1846 277. 1847 278. 1848 279. 1849 280. 1850 281. 1851 282. 1852 283. 1853 284. 1854 285. 1855 286. 1856 287. 1857 288. 1858 289. 1859 290. 1860 291. 1861 292. 1862 293. 1863 294. 1864 295. 1865 296. 1866 297. 1867 298. 1868 299. 1869 300. 1870 301. 1871

302. 1872 303. 1873 304. 1874 305. 1875 306. 1876 307. 1877 308. 1878 309. 1879 309 a. 1880 310. 1881 311. 1882 312. 1883 313. 1884 314. 1885 315. 1886 316. 1887 317. 1888 318. 1889 319. 1890 320. 1891 321. 1892 322. 1893 323. 1894 324. 1895 325. 1896 326. 1897 327. 1898 328. 1899 329. 1900 330. 1901 331. 1902 332. 1903 333. 1904 334. 1905 335. 1906 336. 1907 337. 1908 338. 1909 339. 1910 340. 1911 341. 1912 342. 1913 343. 1914 344. 1915 345. 1916 346. 1917 347. 1918 348. 1919 349. 1920 350. 1921 351. 1922 352. 1923 353. 1924 354. 1925 355. 1926 356. 1927 357. 1928

358-479. Bijlagen van de gemeenterekeningen, 1814 - 1928. 93 omslagen en 29 pakken

358. 1814 359. 1815 360. 1816 361. 1817 362. 1818 363. 1819 364. 1820 365. 1821 366. 1822 367. 1823 368. 1824 369. 1825, met exemplaar rekening 370. 1826 371. 1827, met exemplaar rekening 372. 1828 373. 1829 374. 1830 375. 1831 376. 1832 377. 1833 378. 1834 379. 1835 380. 1836 381. 1837 382. 1838 383. 1839 384. 1840 385. 1841 386. 1842 387. 1843 388. 1844 389. 1845 390. 1846 391. 1847 392. 1848 393. 1849 394. 1850 395. 1851 396. 1852 397. 1853 398. 1854 399. 1855 400. 1856 401. 1857 402. 1858 403. 1859 404. 1860 405. 1861 406. 1862 407. 1863 408. 1864 409. 1865 410. 1866

411. 1867 412. 1868 413. 1869 414. 1870 415. 1871 416. 1872 417. 1873 418. 1874 419. 1875 420. 1876 421. 1877 422. 1878 423. 1879 444. 1900 445. 1901 446. 1902 447. 1903 448. 1904 449. 1905 450. 1906 451. 1907 452. 1908 453. 1909 454. 1910 455. 1911 456. 1912 457. 1913 458. 1914 459. 1915 460. 1918 461. 1919 462. 1920, inkomsten 463. 1920, uitgaven 464. 1921, inkomsten 465. 1921, uitgaven 466. 1922, ink., uitg. H.I-V. verzamelstaten 467. 1922, uitg. H.VI-XVI 468. 1923, ink., verz. staten, uitgaven t/m H. V 469. 1923, uitg. vanaf H. VI 470. 1924, inkomsten 471. 1924, uitgaven 472. 1925, ink. en afgeloste obligaties 473. 1925, uitgaven 474. 1926, inkomsten 475. 1926, uitgaven 476. 1927, inkomsten 477. 1927, uitgaven 478. 1928, ink. en uitg. kapitaaldienst 479. 1928, uitg. gewone dienst

1.2.4 Financieel beheer

480. Staat van liquidatie van alle oude baten en lasten tot en met ultimo december 1813 opgemaakt en geformeerd ingevolge K.B. van 18 februari 1814, (Stb. 27), 1815, nov 27. Met besluit van vaststelling door G.S., 13 april 1817. 1 omslag 481. Stukken betreffende geldleningen, 1882 en 1896. 1 omslag 482. Raadsbesluiten tot het aangaan van geldleningen met goed- keuringsbesluiten van G.S. en bijbehorende correspondentie, 1913 - 1915, 1916. 1 omslag

1.3 Benodigdheden voor de administratie en het beheer

483. Inventarissen van de archieven, berustend ter secretarie, 1811-1812, 1821, 1858, 1886 en z.j. 1 omslag 484. Akte van overdracht door de gemeente Gilze en Rijen aan het Rijksarchief in Noord-Brabant van doop-, trouw- en begraafregis- ters, 1925. 1 stuk

1.4 Gebouwen en terreinen voor de dienst bestemd

485. Bestek van de aanbesteding van het afbreken van vier oude schoor- stenen en het opbouwen van vier nieuwe en bijkomende werken op het raadhuis, z.j. (ca. 1820). Concept. 1 stuk 486. Stukken betreffende de aanbesteding van het maken van een nieuwe torenspits en het bouwen van een nieuw brandspuithuis te Rijen, 1857. 1 omslag 487. Stukken betreffende het gebruik van de toren te Rijen en de af- stand van grond voor brandspuithuisje en publicatiekastje aldaar, 1857, 1871, 1880. 1 omslag 488. Stukken betreffende herstelwerkzaamheden en veranderingen aan het gemeentehuis en het bouwen van een brandspuithuis, cachot en wachthuis, 1875 - 1876. 1 omslag N.B.: Hierbij een tekening van de gevel van het raadhuis.

1.5 Vertegenwoordigend lichaam

Zie ook bijlage I 489. Proces-verbaal van de zitting van het stembureau voor de opneming van stembriefjes, 1829 mei 05. 1 stuk 490. Processen-verbaal van de zittingen van het stembureau voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer, 1918. 1 omslag 491. Processen-verbaal van de zittingen van het hoofdstem- bureau voor de verkiezingen van de leden van de raad, 1919 - 1922. 1 omslag

1.6 Lichamen, organen, instellingen en functionarissen

1.6.1 Raad(scommissies)

492. Opgave betreffende de leden van het gemeentebestuur, 1819, 1825, 1828 en 1836. 1 omslag 493. Besluit van Gedeputeerde Staten tot aanstelling van tien raadsleden der gemeente Gilze en Rijen, 1820. 1 stuk 494. Nominatieve staten van de leden van de raad en de gemeenteambte- naren, 1824 - 1859. 1 omslag 495. Processen-verbaal van beëdiging en installatie van raadsleden, assessores, secretaris en ontvanger, 1825 -1826. 1 omslag 496. Proces-verbaal van beëdiging en installatie van de gemeente- ontvanger, 1826. 1 stuk 497. Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, d.d. 6 mei 1853. Gelijktijdig authentiek afschrift. Hierbij gevoegd een concept met wijzigingen d.d. 9 april 1853. 1 omslag 498. Presentielijst voor de vergaderingen van de raad, 1919 - 1921. 1 deeltje

1.6.2 College van burgemeester en wethouders

499. Presentielijsten van de vergaderingen van B & W, 1923 sep 20 - 1933 aug 16. 1 deeltje

2 Functionarissen en personeel

Zie ook bijlage I

2.1 Algemeen

500. Voordrachten tot benoeming van leden van het college van zetters, 1851, 1874, 1876, 1883, 1904, 1910. 1 omslag 501-505. Registers houdende opgaven van leden van gemeentebestuur, ambtenaren en anderen ten laste van de gemeente vallende functionarissen en ambachtslieden, eind 19e eeuw - 1952. 5 delen 501. aangelegd eind 19e eeuw - (1919) 502. (1919) 503. aangelegd (1919), bijgehouden tot (1931) 504. aangelegd (1919), bijgehouden tot (1942) 505. aangelegd 1940, bijgehouden tot 1952

2.2 Secretaris en ontvanger

506. Staten betreffende inzake de borgtocht van de ontvanger, 1825, 1836. 1 omslag 507. Voordrachten voor de benoeming van een secretaris en ontvanger. Met sollicitatiestukken, 1851. 1 omslag 508. Akte van borgtocht voor de gemeente-ontvanger J.B. de Swart, 1857. 1 stuk

2.3 Personeel secretarie

509. Naamlijst van alle ambtenaren en bedienden in de gemeente, opgemaakt, 28-10-1820. 1 stuk

3 Belastingen

Zie ook bijlage I

3.1 Algemeen

510. Rôle de l'octroi par abonnement pour l'exercise de 1811, 1811. 1 deel 511. Belastingverordeningen. Met koninklijke goedkeuringen, 1857, 1875, 1877, 1881, 1882, 1883, 1885, 1887. 1 omslag 512. Uittreksel uit de schattingslijst, bedoeld bij art. 53 en de staten van uit te keren schadeloosstelling en te heffen tiendrenten bedoeld in art. 68 der Tiendwet, 1907, 1913-1914. 1 omslag

3.2 Rijksbelastingen

513. Classement parcellaire et évaluation des revenus imposables des propriétés baties, vastgesteld 9 nov. 1811. 1 omslag 514-517. Kohieren van de accijns op het gemaal bij admodiatie geheven ingevolge K.B. van 23 mei 1825, 1826 - 1829. 4 delen 514. 1826 515. 1827 516. 1828 517. 1829

3.3 Grondbelasting

518. Kohier van de belasting op deuren en vensters, 1810. 1 deel N.B.: Ingevolge de wet van 13 Floreal An X. Bevat naam en beroep van de eigenaars en vruchtgebruikers en aantal deuren en vensters. 519. Kohier van de belasting op de ongebouwde eigendommen, 1811. 10 katernen in een omslag N.B.: Onvolledig. De eerste katern ontbreekt. 520. Relevé of staat der gebouwde eigendommen en van de deuren en vensters (legger), opgemaakt door burgemeester en zetters, 1815. Enige jaren bijgehouden. 1 deel 521. Staat der veranderingen te bewerkstelligen op de Matrice de rôle voor de verponding over het jaar 1815 en 1816. 1 deel 522. Staat houdende opgave van de voorgevallen veranderingen in de legger van de gebouwde eigendommen en van de deuren en vensters, gedurende het jaar 1816. 1 stuk 523. Relevé of staat der ongebouwde eigendommen, opgemaakt door burge- meester en zetters, 1816. 1 deel 524. Register van veranderingen te bewekstelligen op de legger der ge- bouwde eigendommen, deuren en vensters, 1817 - 1832. 1 deel 525. Stukken betreffende bezwaren tegen te hoge grondbelasting in het arrondissement Breda, z.j. (1823). 1 omslag 526. Register van aangiften tot bekoming van tijdelijke vrijdom van geondbelasting en verhoging van grondbelasting, toegestaan bij de wet van 28 mrt. 1828, 1841 - 1870. 1 deeltje 527-529. Register van aangiften ter bekoming van vrijdom van grondlasten wegens landontginningen en landverbeteringen, droogmaking, stich- ting van gebouwen etc., 1842 - 1870. 3 delen 527. 1842 - 1854 528. 1854 - 1867 529. 1867 - 1870 530. Stukken betreffende de uitvoering van de wet van 26 mei 1870, (Stb. 82), 1870 - 1874, 1877. 1 omslag 531. Registers van aangiften ingevolge art. 38 van de wet van 26 mei 1870 (vrijdom grondbelasting), 1911 - 1929. 1 omslag

3.4 Patentbelasting

532. Staat der patentabele personen over het jaar 1814. 1 stuk

3.5 Provinciale belastingen

533. Kennisgevingen van de aanslag der gemeente in de grondbelasting, de personele en mobilaire belastingen en het recht op de deuren en de vensters, 1815 - 1817, 1819 - 1822, 1823 - 1826. 1 omslag 534. Brieven van de burgemeester aan verschillende gemeentebesturen met verzoek om adhesie aan een door het gemeentebestuur van Gilze en Rijen aan G.S. gericht adres, waarvan een kopie is bijgevoegd, houdende bezwaren tegen een wijziging van de provinciale belasting op de paarden en trekdieren, 1873. 2 stukken in een omslag N.B.: Deze belasting diende ter vervanging van de tolheffing.

4 Openbare orde

Zie ook bijlage I

4.1 Algemeen

535. Algemene Politieverordening, 1889, mei 29. Hierbij een concept voor een gewijzigde verordening. 2 deeltjes in een omslag

4.2 Veldwacht

536. Staat van veldwachters, 1822, 1824, 1826, 1840, 1875. 1 omslag 537. Voordrachten ter benoeming van een gemeente-veldwachter. Met sollicitatiestukken, 1829, 1837, 1857, 1860, 1874. 1 omslag 538. Plaatselijke keur of reglement op de burgernachtwachten, d.d. 13 okt. 1841, voor aanplakking bestemde afdruk, d.d. 1843, nov. 13. 1 stuk 539. Verklaringen van overlijden, 1894 - 1914, 1918 - 1924. 1 pak

4.3 Bevolking

540. Registre civique de l'arrondissement de Breda. Extract betrek- king hebbende op de gemeente Gilze en Rijen, 1812, dec 01. 1 deel 541-544. Bevolkingsregister 1850 - 1861. 4 delen 541. Deel 1 Wijken A - O, huisnrs. 1 - 255. 542. Deel 2 Wijken P - U, huisnrs. 256 - 335. 543. Deel 3 Bladwijzer op delen 1 en 2. Personen A -Z. 544. Deel 4 Dienstbodenregister. Chronologisch. 545-547. Bevolkingsregister 1861 dec. 2 - 1889. 3 delen N.B.: Alfabetisch op familienamen van de hoofdbewoners. Geheel alfabetisch bij de eerste inschrijvingen, daarna achter iede- re letter chronologisch de ingeschreven hoofdbewoners op de eerste letter van hun familienaam. 545. Deel 1. A - F 546. Deel 2. G - M, w.o. (pag. 252 en 255 Liefdegesticht Gilze (religieuzen) 1870. 547. Deel 3. N - Z. (pag. 254 Liefdegesticht Rijen (reli- gieuzen) 1881. 548-552. Bevolkingsregister 1890 - 1899. 5 delen N.B.: Alfabetisch op fanilienamen van de hoofdbewoners. Geheel alfabetisch bij de eerste inschrijvingen, daarna op iedere letter chronologisch de ingeschreven hoofdbewoners op de eerste letter van hun familienaam. 548. Deel 1. A - D. 549. Deel 2. E - D. 550. Deel 3. K - R. (pag. 95 Liefdegesticht Gilze (reli- gieuzen). (pag. 96 Liefdegesticht Rijen (religieuzen). 551. Deel 4. S - Z. 552. Bevolkingsregister. 1 - 62, Dienstboderegister 1861 dec. 2 - 1879, alfabetisch op de eerste letter van de familienaam en voorts chronolo- gisch daaronder. 1 - 80, Dienstboderegister 1880 - 1899, alfabetisch op de eerste letter van familienaam voorts chronologisch daarop. 553-562. Bevolkingsregister 1900 - 1920. 10 delen N.B.: Alfabetisch op familienaam van de hoofdbewoners. Geheel alfabetisch bij de eerste inschrijvingen, daarna achter iede- re letter chronologisch de ingeschreven hoofdbewoner op de eerste letter van hun familienaam. 553. Deel 1 A - B. 554. Deel 2 C - E. 555. Deel 3 F - H. 556. Deel 4 I - K. 557. Deel 5 L - N. w.o.(pag. 23 Gilze en 25 Rijen Liefde- gesticht (religieuzen). 558. Deel 6 O - R. w.o.(pag. 248 Religieuzen1918 - 1920. 559. Deel 7 S - U. 560. Deel 8 V - Z. 561. Deel 9 1 - 103. Dienstbodenregister 1900 - 1920, alfa- betisch op de eerste letter van familienaam en voorts chronologisch daaronder 562. Deel 10 1 - 7. Kazerne Marechaussée, 1888-1920. 563-570. Bevolkingsregister 1921 - 1925. 8 delen 563. Deel 1. A - B. gedeelte. 564. Deel 2. B gedeelte - F. 565. Deel 3. G - H. op pag. 99 Gasthuis (relig. en verpl. in St. Petrus). 566. Deel 4. I - M. op pag. 110 en 127 Kazerne Marechaussée. 567. Deel 5. N - R. 568. Deel 6. S - U. 569. Deel 7. V - Z. op pag. 219 Zusters ( onderwijs Gilze en Rijen). 570. Deel 8. Dienstbodenregister 1921 - 1925, alfabetisch op eerste letter van familienaam en voorts chrono- logisch daaronder. 571-577. Bevolkingsregister 1926 - 1938. 7 delen N.B.: Volledig alfabetisch op de namen van de hoofdbewoners, met uitzondering van Gasthuis, Kazerne en Zusters. Later gebonden gezinskaarten. 571. Deel 1. A - B. 572. Deel 2. C - G. w.o. Gasthuis (religieuzen en verlpeegden in St. Petrus). 573. Deel 3. H - K. w.o. Kazerne Marechaussée. 574. Deel 4. L - O. 575. Deel 5. P - S. 576. Deel 6. T - Z. w.o. Zusters (onderwijs Gilze en Rijen). 577. Deel 7. Dienstbodenregister 1926 - 1938, alfabetisch op de eerste letter van familienaam en voorts chrono- logisch daaronder. 578. Register van ingekomen en vertokken personen, 1816 - 1849. 1 deel 579. Lijsten bevattende de oude en nieuwe nummering en de eigenaren van huizen, z.j. 1 omslag 580. Lijst van namen van gehuchten, letters en nummers van huizen, z.j. (ca. 1810). 1 stuk 581. Lijst van de nummers van huizen en de namen van bewoners, 1823 en 1826 - 1827. 1 omslag 582. Huisregister, z.j. (1880 - 1889?). 1 deel 583. Huisnummerregister, z.j. (1910 - 1920). 1 deel

4.4 Volkstelling

584. Volkstellingsregister 1825 juli 1. 1 deel 585-587. Staat der bevolking, 1825 - 1826. 3 delen 585. 1825 586. 1826 wijk A-J 587. 1826 wijk K-U 588-589. Volkstellingsregister 1826. 2 delen 588. Deel 1. Wijken A - I, huisnrs. 1 - 159a. 589. Deel 2. Wijken K - U, huisnrs. 160 - 335. 590-609. Volkstellingsregister aangelegd 1826, bijgehouden in 1827 en 1828. 20 delen N.B.: Elk deel bevat achterin een bladwijzer. 590. Deel 1 Gilze Wijk A - Vossenberg, huisnrs. 1 - 13. 591. Deel 2 Gilze Wijk B - Aalstraat, huisnrs. 14 - 32. 592. Deel 3 Gilze Wijk C - Kerkstraat, huisnrs. 33 - 73. 593. Deel 4 Gilze Wijk D - Weilenseind, huisnrs. 74 - 82. 594. Deel 5 Gilze Wijk E - Bolberg, huisnrs. 83 - 101. 595. Deel 6 Gilze Wijk F - Horst, huisnrs. 102 - 105. 596. Deel 7 Wijk G - Hulten, huisnrs. 106 - 125. 597. Deel 8 Gilze Wijk H - Haansberg, huisnrs. 126 - 140. 598. Deel 9 Gilze Wijk I - Nerhoven, huisnrs. 141 - 159a. 599. Deel 10 Gilze Wijk K - Verhoven, Driehoek, Raakeind, huisnrs. 160 - 193. 600. Deel 11 Gilze Wijk L - Langereit, huisnrs. 194 - 200. 601. Deel 12 Gilze Wijk M - Biesstr, huisnrs. 201 - 221. 602. Deel 13 Wijk N - Molenschot, huisnrs. 222 - 244. 603. Deel 14 Wijk P - Aart en Valkenberg, huisnrs. 245 - 255. 604. Deel 15 Rijen Wijk P - Heikant, huisnrs. 256 - 262. 605. Deel 16 Rijen Wijk Q - Laareind, huisnrs. 263 - 275. 606. Deel 17 Rijen Wijk R - Den Hoek, huisnrs. 276 - 382. 607. Deel 18 Rijen Wijk S - Laagstraat, huisnrs. 283 - 294. 608. Deel 19 Rijen Wijk T - Haansberg, huisnrs. 295 - 303. 609. Deel 20 Rijen Wijk U - Kerkstraat, huisnrs. 304 - 335. 610-611. Volkstellingsregister 1829 en 1839. 2 delen 610. Wijken A - U, huisnrs. 1 - 335. 611. Wijken A - U, huisnrs. 1 - 335 en totaaltelling.

4.5 Vreemdelingen

612. Register van personen die overnachten bij Matheus Anssems, logementhouder te Gilze, 1830 - 1833. 1 stuk N.B.: (Blanco). 613. Register van vreemdelingen, welke in de gemeente nachtverblijf gehouden hebben, 1842 - 1857. 1 deel

5 Zedelijkheid

5.1 Drank

Zie ook bijlage I

614. Stukken betreffende de uitvoering van de drankwet, 1881, 1882, 1884, 1888, 1890, 1900. 1 omslag 615. Register der vergunningen tot verkoop van sterke drank in het klein, aangelegd 1881, bijgehouden tot en met 1901. 1 deel

5.2 Kansspelen

616. Stukken betreffende de koekverlotingen op de kermis, 1907-1910. 1 omslag

6 Gezondheid

6.1 Medische zorg

617. Opgave van personen die binnen de gemeente een medisch beroep uitoefenen. 1 omslag 618-620. Duplicaat-vaccinatiebewijzen, 1862 - 1924. 3 dozen 618. 1862, 1864, 1867, 1868, 1872, 1873, 1874 619. 1910 - 1917 620. 1918 - 1924

6.2 Drinkwater

621. Raadsbesluit waarbij vegunning verleend wordt aan de looiers om huiden te weken in de Spoel gelegen nabij de bebouwde kom van het dorp Gilze, 1862. 1 stuk

6.3 Begraafplaatsen

Zie ook bijlage I 622. Stukken betreffende het gebruik van een gedeelte van het kerkhof voor de vergroting van de kerk te Gilze in verband met de begraafwet, 1881 - 1882. 1 omslag

6.4 Hinderwet

Zie ook bijlage I 623. Lijst van de opgaven bedoeld in de artikelen 13 en 27 der veiligheidswet, 1895, 1897 - 1913. 1 omslag 624-633. Bijlagen van de hinderwetvergunningen, 1897 -1924. 10 pakken N.B.: De gegevens zijn verwerkt in index hinderwetsvergunningen, 1897-1929. 624. 1897-1906, no. 1 - 50 625. 1897-1906, no. 51 - 69 en 1907-1909, no. 1 - 25 626. 1909-1913, no 1 - 50 627. 1913-1921, no. 1 - 40 628. 1913-1921, no. 41 - 102 629. 1921-1929, no. 1 - 87 Hinderwetsvergunningen met bijlagen, 1925-1929 630. 1921-1929, no. 88 - 139 631. 1921-1929, no. 140 - 184 632. 1921-1929, no. 185 - 239 633. 1921-1929, no. 240 - 276 634-637. Register van verleende vergunningen inzake de hinderwet, 1907 - 1924. 4 delen 634. 1907, feb. 20 - 1909, okt. 06 635. 1909, nov. 04 - 1913, jun. 18 636. 1913, jun. 18 - 1921, nov. 16 637. 1921, dec. 22 - 1924, dec. 03

6.5 Veeartsenijkundig toezicht

Zie ook bijlage I 638. Stukken betreffende vergoeding door het Rijk van de kosten gemaakt in verband met besmettelijke veeziekten, 1878, 1886, 1899. 1 omslag N.B.: Uitvoering van de wet van 26 juli 1870. (Stb. 131).

6.6 Volkshuisvesting

Zie ook bijlage I 639. Verslagen van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkhuissvesting in de gemeente is verricht, 1904 - 1923. 1 omslag 640. Stukken betreffende de bouw van woningwetwonigen, 1919 - 1920. 1 omslag

6.7 Overige zaken

641. Registers van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen, 1920-1927. 2 deeltjes in een omslag

7 Veiligheid

Zie ook bijlage I

7.1 Brandweer

642. Besluit van de gouverneur der provincie Brabant tot goedkeu- ring van het brandreglement voor de gemeente Gilze en Rijen, 1814, sep. 30. Gelijktijdig geauthentiseerd afschrift. 1 stuk 643. Staat van het brandblusmateriaal, 1827, jan 20. 1 omslag

8 Waterstaat

8.1 Algemeen

644. Besluit van burgemeester en raad houdende maatregelen tot het doen nakomen van de verplichting tot het opmaken en zuiveren der waterlopen in het Gilse Broek, 1818, jun. 01. Met goedkeu- ring van Gedeputeerde Staten, 1818, jun. 09 1 stuk

8.2 Waterschappen

645. Stukken betreffende plannen tot oprichting van een waterschap voor de landerijen uitwaterende op de rivier de Donge, 1871 en 1883. 1 omslag 646. Stukken betreffende een verzoek tot opheffing van het Waterschap van de Boven-Mark, 1882. 1 omslag

8.3 Sloten

647. Legger van de waterleidingen van het Waterschap de Bovenmark onder de gemeente Gilze en Rijen, 1888. 1 omslag

9 Verkeer en vervoer

Zie ook bijlage I

9.1 Te land

648. Verordeningen betreffende de tolheffing en de invordering van het tolrecht op de grindweg van het dorp Gilze naar de Rijksweg, 1855. 1 omslag 649. Stukken betreffende het bouwen van een barriërehuis en het plaatsen van twee tolhekken op de grindweg van het dorp Gilze naar de Rijksweg, 1855. 1 omslag 650. Stukken betreffende de tegemoetkoming van de provincie bij afschaffing van tollen door gemeenten en waterschappen, 1893-1897. 1 omslag N.B.: Besluit van G.S. tot goedkeuring van het raadsbesluit tot opheffing van de tollen op de weg van het dorp Gilze naar de Rijksweg, 22 nov. 1877. Zie inv.nr. 513: Belas- tingverordeningen, 1857 - 1887.

9.2 Rijkswegen

651. Staat der grote wegen of heerbanen, opgemaakt ingevolge besluit van G.S., d.d. 31 juli 1818 (Prov. Blad nr. 70), 1818. 1 stuk

9.3 Provinciale wegen

652. Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van de weg Oosterhout - Vijf Eiken, 1845 - 1848. 1 omslag 653. Verzoekschrift van de gemeentebesturen van Dongen, 's Gravenmoer en Gilze en Rijen aan de Provinciale Staten om een bijdrage in de kosten van de aanleg van een verharde weg van Gilze over Dongen naar Waspik met een zijtak naar de Groenendijkse haven, 1850. Met bijlagen. 1 omslag 654. Stukken beteffende de overname door de Provincie in onderhoud en beheer van de klinkerweg van Oosterhout langs de Vijf Eiken naar de Rijksweg Breda-Tilburg, 1882 - 1884. 1 omslag

9.4 Gemeentewegen

655. Etat indicatief des chemins vicinaux qui se trouvent dans la Commune de Gilze et Rijen. Met raadsbesluit tot goedkeuring, 1812, jan. 07. 1 omslag 656. Stukken betreffende de verbetering van de weg door de heide van de Biestraat naar Alphen door tussenkomst van G.S, 1852. 1 omslag 657. Verzoekschrift voor een behoorlijke verbinding van het dorp Gilze met de Rijksweg en verzoekschriften om de nieuwe kunstweg te leggen over de Oosterhoutse Dijk, 1853 en z.j. 1 omslag 657a. Stukken betreffende de aanleg van de grindweg van de Groenen- dijkse haven over Dongen en Rijen naar de Rijksweg Breda- Tilburg, 1851 -1853. 1 omslag 658. Stukken betreffende de aanleg van de grindweg van de Rijksweg naar het dorp Gilze, 1853 - 1856. 1 omslag 659. Stukken betreffende het onderhoud van Vaartdijkweg en het Wouwerbruggetje in samenwerking met de gemeente Dongen, 1866-1878. 1 omslag N.B.: Hierbij een fragment van een catalogus van de veiling van Domeingoederen op 20 dec. 1838. 660. Legger van wegen en voetpaden die ten dienste van het Algemeen bestemd zijn, vastgesteld door de Raad 06 nov. 1871, naar aan- leiding van het besluit van G.S. van 29 okt. 1869 G. no. 159. 1 omslag 661. Stukken betreffende het herstel en onderhoud van de afreden van de overweg in de straatweg genaamd "de Oosterhoutsche Dijk", 1869 en 1871. 1 omslag 662. Legger van toegangswegen naar het spoorwegstation, vastgesteld bij besluit van G.S. d.d. 16 aug. 1877. Met bijbehorende stukken. 1 omslag 663. Stukken betreffende de aanleg van een keiweg van het kerkdorp Molenschot tot de Rijksweg, 1887 - 1888. 1 omslag 664. Legger van de openbare wegen en voetpaden in de gemeente, 1887. 1 deel 665. Stukken betreffende de aanleg van de buurtweg van Bavel naar Gilze met zijtak vandaar naar Chaam, 1904, 1908 - 1913. 1 omslag N.B.: Vele stukken betreffende dit onderwerp bevinden zich nog bij de ingekomen stukken. Hierbij ook een kaart van de ge- projecteerde weg Ginneken, Gilze-Tilburg behorend bij een adres van 11 jun. 1904.

9.5 Bruggen

666. Staat van de bruggen in openbare wegen - geen rijks- of provinciale bruggen zijnde - in de provincie, medegedeeld 01 sep. 1869 en 16 sep. 1870. 2 delen in een omslag 667. Goedkeuring door G.S. van de bijgevoegde ovreenkomst tussen de raden van de gemeenten Gilze en Rijen en Chaam betreffende het onderhoud van op de grens der beide gemeenten gelegen bruggen en duikers, 1880, mrt. 04 1 omslag

9.6 Vervoer over wegen

668. Opgaaf van autobusdiensten, waarvan het hoofdkantoor in de gemeente gevestigd is, z.j. (1930 - 1931). 1 deeltje

9.7 Tram- en spoorwegen

669. Stukken betreffende de aanleg van de spoorweg, 1861-1864, 1878. 1 omslag 670. Stukken betreffende een aanvraag om concessie voor de aanleg van een tramweg van Dongen naar het station Gilze-Rijen, 1881. 1 omslag 671. Stukken betreffende de overeenkomst met de Staatsspoorwegen wegens beheer en onderhoud van wegen welke in verband met de aanleg van de spoorweg zijn gemaakt, 1885 - 1886. 1 omslag

9.8 Post, telegraaf, telefoon

673. Stukken betreffende de vestiging van Rijkstelefoon- kantoren in Gilze en in Rijen, 1887 - 1889. 1 omslag

10 Economische aangelegenheden

10.1 Algemeen

674. Correspondentieregister van de burgemeester inzake de distribu- tie, 1916, nov. 06 - 1920, mei 06. 1 deel 675. Circulaires ter uitvoering van de Distributiewet, 1917. 1 omslag 676. Accountantsrapport inzake de administratie van de Brandstoffen- commissie, 1920 - 1921. 1 omslag

10.2 Landbouw en veeteelt

Zie ook bijlage I 677. Staten aanwijzende de houders van vee benevens het aantal van de door ieder hunner bezeten wordende runderen, paarden en schapen, 1840 - 1844. 1 omslag 678. Staten der buntertallen met onderscheidedene veldgewassen bebouwd en van de opbrengst per bunder en van de gezamenlijke opbrengst, 1842, 1843, 1844, 1855, 1857, 1859, 1960, 1861, 1863, 1864, 1865, 1866. 1 omslag 679. Statistische opgaven betreffende de veestapel, 1858 - 1860, 1862, 1865, 1866. 1 omslag 680. Staten van de verdeling der landerijen, koop- en huurwaarde, 1859 - 1866. 1 omslag 681. Vragenlijsten ten behoeve van het verslag over de landbouw, 1903 - 1924. 1 omslag 682. Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik en de veestapel, 1910, 1931. 1 omslag

10.3 Handel en nijverheid

683. Staten der fabrijken, trafijken en bedrijven welke op de 1e jan. in de gemeente aanwezig waren, 1843, 1848, 1859, 1861. 1 omslag

10.4 Distributie van gas en electriciteit

Zie ook bijlage I 684. Stukken betreffende de electrificatie, 1913 - 1921. 1 omslag 685. Rekeningen van de P.N.E.M. voor het Gemeentelijk Electriciteis- bedrijf, 1921 - 1924. 1 omslag 686. Stukken betreffende de electrificatie, 1922 - 1924. 1 omslag

11 Arbeid

Zie ook bijlage I

11.1 Inspectie

687. Register van afgegeven kaarten bedoeld in art. 10 der Arbeidswet van 1889, 1890 - 1893. 1 deeltje 688. Ingevulde vragenlijst betreffende de landarbeiders, 1906, dec. 06. 1 stuk

12 Maatschappelijke zorg

12.1 Armbesturen

689. Legger van inkomsten van armen van Gilze en van de kerk, aange- legd 1762, bijgehouden tot en met 1864. N.B.: Zie inv.nr. 178. 690. Stukken betreffende het armbestuur, 1856-1858, 1861 en 1879. 1 omslag

12.2 Geneeskundige armenzorg

Zie ook bijlage I 691. Register van personen die met de ziekenkar vervoerd of aange- bracht zijn, 1842. Keerzijde: een huurcontract van een perceel grond voor het Algemeen Armbestuur. 1 deeltje 692. Akte van publieke aanbesteding van het vervoer en onderhoud van doorreizende behoeftige zieken of het voeren der zogenaamde armenkar voor een jaar, 1845, sep. 03. 1 stuk 693. Stukken betreffende het tractement van P. Loonen voor de genees- kundige behandeling van de armen, 1851 - 1852. 1 omslag

12.3 Ondersteuning

12.3.1 Algemeen

694. Stukken betreffende overeenkomsten tussen de gemeenten omtrent het onderstandsdomicilie van armlastigen, 1845, 1847 en 1857. 1 omslag 695. Register van bedeelden, zowel in als buiten de gemeente woonach- tig, ten laste van de gemeente Gilze en Rijen, aangelegd in (1853), bijgehouden tot 1870. 1 deel N.B.: Voorin: alfabetische namenklapper. 696. Register van uitgaande brieven van B & W en van besluiten van de Burgemeester betreffende het armwezen, 1854 - 1861. 1 deel 697. Register van personen die voor rekening van de gemeente Gilze en Rijen van andere gemeenten in onderstand zijn genomen, z.j. (1858 - 1869?). 1 deel 698. Register van correspondentie van B & W betreffende het armwezen, 1861, okt. 19 - 1871, jun. 22 1 deel 699. Besluiten van de burgemeester tot het verlenen van onderstand ingevolge art. 41 der wet van 28 jun. 1854, 1867 - 1870. 1 deel 700. Stukken betreffende de opheffing van de zgn. generale borgbrieven van oude bestaan hebbende tussen de gemeenten Alphen, Baarle- Nassau, Chaam, Zundert, Rijsbergen, Princenhage, Ginneken c.a., Dongen en Oosterhout, 1870 - 1871. 1 omslag 701. Goedkeuring door G.S. van het bijgevoegde besluit van de raden der gemeenten Gilze en Rijen, Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Chaam, Zundert en Wernhout, Rijsbergen , Princenhage, Ginneken en Bavel, Dongen en Oosterhout tot opheffing der van ouds tussen deze gemeenten bestaande zogenaamde generale borgbrieven tot teruggaaf van alimentatiekosten aan elkanders inboorlingen verstrekt, 1871, nov. 24 1 omslag 702-705. Register van rentetrekkers ingevolge de artikelen 369 en 370 der invaliditeitswet, 1913 - 1929. 3 delen en 1 omslag 702. 1913 - 1919, met aantekening van de wijzigingen; 703. 1919 - 1922, met aantekening van de aanwijziging t/m 1941; 704. 1922 - 1929, met aantekening van de wijziging t/m 1944; 705. Stukken betreffende rentetrekkers ingevolge de ongevallenwet 1911 - 1926. 706. Naamlijst van rentetrekkenden, als bedoeld in de Ouderdomswet 1919, 1922 - 1929. 1 deel

12.3.2 Hulp bij rampen

707. Stukken betreffende de collecte voor de slachtoffers van de watersnood, 1881. 1 omslag 708. Stukken betreffende de Belgische vluchtelingen, 1914. 1 omslag 709. Stukken betreffende de ondersteuning van Belgische vluchtelingen, 1915 - 1916. 1 omslag

13 Onderwijs

Zie ook bijlage I

13.1 Algemeen

710. Staat van de onderwijzers opgemaakt door de maire, 1811, 22 apr. en 19 okt. 1 omslag 711. Stukken betreffende de vacature van een onderwijzer te Rijen, 1848 - 1849. 1 omslag 712. Verordening op de invordering van het schoolgeld 7 mei 1860 met stukken betreffende de kosten van het onderwijs, de bijdragen van het rijk, de opbrengst van het schoolgeld en gegevens voor het opmaken van een beredeneerd verslag nopens het onderwijs, 1858-1860. 1 omslag 713. Stukken betreffende het onderwijs, 1858 - 1884. 1 omslag 714. Stukken betreffende de regeling met Oosterhout omtrent de toe- lating van kinderen uit Steenhoven en Klein-Oosterhout op de school te Rijen en van kinderen uit Molenschot op de school te Dorst, 1861 - 1864, 1876. 1 omslag 715. Ingekomen stukken betreffende het onderwijs, 1866 - 1867, 1877 - 1878 en 1881 - 1882. 1 omslag 716-717. Maandelijkse alfabetische lijsten van de kinderen die de scholen bezoeken, 1867 - 1879, 1883 - 1889 en 1918. 2 pakken N.B.: Zijn vroeger uit de bijlagen van de rekening, waartoe zij behoren, gelicht. Hebben als kohieren gediend en mogen dus feitelijk niet vernietigd worden. Blijkbaar zijn er vroeger reeeds verschillende jaren vernietigd. 716. 1867 - 1879 717. 1883 - 1889, 1916 en 1918 718. Leerplannen voor de scholen te Gilze en te Rijen, 1881 en 1882. 1 omslag 719. Besluit tot wijziging in de bestaande schoolgeldheffing op de openbare scholen met memorie van toelichting, 1890. 1 omslag

13.2 Lager onderwijs

720. Lijsten van de zich in de gemeente bevindende en van de schoolgaande kinderen boven zes en benedende twaalf jaar, 1881. 1 omslag

13.2.1 Algemeen

721. Tabellarisch overzicht betreffende de regeling van het openbaar lager onderwijs in de gemeenten van Noord-Brabant, z.j. (ca. 1861). Gedrukt. 1 deeltje 722. Tabellarisch overzicht van de staat van het openbaar Lager Onderwijs in Noord-Brabant op 01 jan. 1877. Gedrukt. 1 deeltje 723. Stukken betreffende rijkssubsidie voor de bouw van openbare lagere scholen te Gilze en te Molenschot, 1880. 1 omslag 724. Verslagen van de toestand van het Lager Onderwijs, verslagen over het onderwijs aan de openbare scholen en verslagen van de Commissie tot wering van schoolverzuim, 1898, 1899, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911, 1912. 1 omslag 725. Stukken betreffende de rijksvergoedingen voor de openbare lagere scholen, 1903, 1908 - 1921. 1 omslag 726. Lijsten der veranderingen ten aanzien van het personeel der onderwijzers en onderwijzeressen bij de openbare lagere scholen als ook in de bedragen der pensioengrondslagen, 1907 - 1919. 1 omslag

13.2.2 Bijzonder

727. Register van afgegeven bewijzen tot het geven van bijzonder onderwijs, bedoeld bij artikel 55, eerste lid letter e, der Wet tot regeling van het Lager Onderwijs, 1920 - 1930. 1 omslag 728. Opgaven betreffende het herhalingsonderwijs, 1917, 1919 - 1922. 1 omslag

14 Cultuur, Sport en ontspanning

14.1 Feesten, herdenkingen

729. Stukken betreffende de feestviering bij gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koning Willem III, 1874. 1 omslag

15 Religie

15.1 Algemeen

730. Rapporten omtrent de nodige reparaties en vernieuwingen aan de kerkgebouwen te Gilze en te Rijen met begroting van de kosten op verzoek van het kerkbestuur, uitgebracht door J. Damen, meester timmerman, aannemer van publieke werken te Leur, 1819. 1 omslag

16 Landsverdediging

Zie ook bijlage I

16.1 Legerlasten

731. Stukken betreffende de betaling van gepresteerde diensten, geleverde paarden, karren, levensmiddelen etc. voor de Hol- landse, Franse en geallieerde troepen in de jaren 1809, 1810, 1813 en 1814, 1814 - 1817. 1 omslag 732. Declaratie van het gemeentebestuur van Gilze en Rijen aan het Departement van oorlog wegens gefourneerde karren, paarden, brandstoffen, kaarsen en stro ten behoeve van het mobiele leger en wegens schadeloosstelling ter zake van tijdelijke onteigening voor de kampementsplaats te Rijen, 1830 - 1839. 1 omslag 733. Verzoekschrift van het plaatselijk bestuur aan de koning om vergoeding voor schade aangericht door militairen in de omtrek van de legerplaats bij Rijen, z.j. (1836). 1 omslag 734. Lijst van personen die voor het verlenen van inkwartiering in aanmerking komen, aangelegd 1867, herzien tot en met 1880. 1 deel 735. Verzamellijsten der paarden in verband met eventuele vordering voor militaire doeleinden, 1894, 1897. 1 omslag 736. Register van inkwartieringsplichtingen, 1921 - 1927. 1 deel

16.2 Nationale militie

737. Liste alphabétique des concrits de 1809, 1811, sept. 09. 1 stuk 738. Liste des hommes marié de l'age de 25 à 45 ans de domiciliés dans la commune de Gilze et Rijen aresseé en conformité de l'arrêt‚ de monsieur le sous-prefect de l'arrondissement de Breda en date du 16 sept. 1813, 1813, sept. 30. 1 deeltje 739. Liste des conscrits de la commune de Gilze et Rijen de la classe de 1808-1813, qui ont’été plasés à la fin du dépôt, z.j. (1813). 1 stuk 740-741. Liste des habitans aréssé conformément an decrêt imperial du 5 avril 1813 pour l'organisation de la garde nationale, z.j. (1813). 2 delen 740. Habitans de l'age de 20 à 40 ans 741. Habitans de l'age de 40 à 60 ans 742. Liste des célibataires et veuf sans enfants l'age de 25 à 45 ans aréssée en conformité de l'arrête de monsieur le sous- prefect en date 16 sept. 1813. 1 deeltje 743-744. Alfabetische lijst van de ingeschrevenen voor de nationale militie, lichtingen 1842 - 1861. 2 porte- feuilles 743. 1842 - 1851. 10 deeltjes in een portefeuille. 744. 1852 - 1861. 10 deeltjes in een portefeuille. 745. Nominatieve staten van de manschappen die door de militieraad voor de dienst zijn gedesigneerd en nominatieve staten der personen die door de militieraad van de dienst zijn vrijge- sproken, 1842 - 1862. 1 omslag 746-749. Inschrijvingsregisters voor de nationale militie, 1842 - 1915. 4 porte- feuilles N.B.: Met ingang van 1862 is het jaar der lichting een hoger dan het jaar der inschrijving. 746. Lichtingen, 1842 - 1861: 20 deeltjes in een portefeuille. 747. Lichtingen, 1863 - 1884: 22 deeltjes in een portefeuille. 748. Lichtingen, 1885 - 1900: 16 deeltjes in een portefeuille. 749. Lichtingen, 1900 - 1915: 15 deeltjes in een portefeuille. 750. Naamlijst van de lotelingen van de klassen 1858 - 1861 omtrent welke op grond van art. 190 der wet van 19 aug. 1861 in het jaar 1862 een uitspraak moet worden gedaan, 1862. 1 deeltje 751-758. Verlofgangersregisters, 1859 - 1912. 8 delen 751. 1859 - 1870 752. 1870 - 1879 753. 1777 - 1892 754. 1892 - 1895 755. 1901 - 1904 756. 1905 - 1907 757. 1907, sep. 30 - 1911, okt. 16 758. 1911 - 1912 759-761. Lotingsregister lichtingen 1863 - 1914. 3 porte- feuilles 759. 1863 - 1883. 21 deeltjes. 760. 1884 - 1902. 19 deeltjes. 761. 1903 - 1914. 12 deeltjes. 762-763. Alfabetische naamlijst der ingeschrevenen, lichtingen 1863-1915. 2 porte- feuilles 762. 1863 - 1883: 20 deeltjes in een portefeuille. Lichting 1866 ontbreekt. 763. 1884 - 1915: 31 deeltjes in een portefeuille. Lichting 1904 ontbreekt. 764. Koninklijke Besluiten tot ontheffing van de werkelijke dienst voor de tijd van één jaar, verleend aan Albertus de Jong, stu- dent in de Godgeleerdheid, 1878 - 1812. 1 omslag 765. Naamlijst van ingezetenen, die zich bij het gemeentebestuur hebben aangeboden als vrijwilligers voor de militie om te strekken in mindering van het aan de gemeente opgelegd contingent, 1899. 2 deeltjes in een omslag 766. Verlofgangersregister, 1912 - 1925. 3 delen in een omslag 767. Verlofgangersregister, 1925 - 1927. 1 deel

16.3 Schutterij

768. Stukken betreffende inschrijving en inlijving bij en ontslag uit de schutterij, 1828 - 1839. 1 omslag N.B.: Bewaard omdat de registers vernietigd zijn. 769. Processen-verbaal van eedsaflegging door officieren van eerste bon der rustende schutterij, 1831. 1 omslag 770. Register van notulen van de zitting van het dagelijks bestuur en van de verschillende commissies tot regeling van de schutterij, 1887 - 1897. 1 deel 771. Algemene rol van de rustende schutterij, 1901. 1 deel

16.4 Landweer en landstorm

772-773. Inschrijvingsregister der manschappen, welke hun 19e jaar zijn ingetreden en het 50e jaar nog niet hebben volbracht en alzo tot de landstorm behoren, z.d. (1832). 2 delen 772. Letter A. (ongehuwden). 773. Letter B. (gehuwden). 774-779. Inschrijvingsregister voor de jaarklassen, 1896 - 1919, 1922. Aangelegd 1915, bijgehouden tot 1921. 6 porte- feuilles N.B.: Per jaar zijn bijeengevoegd: a. Register model I vermeldende de tot de landstorm behorende dienstplichtigen,van wie geen ander dan ongewapende dienst kan worden gevorderd. b. re- gister model II vermeldende de dienstplichtigen van wie zo- wel gewapende als ongewapende dienst kan worden gevor- derd. c. keuringsregister. d. (losbladig) aanhangsel register model I en II. Bij deze stukken bevinden zich ook circulaires en stamboekbladen. 1904, 1909-1919 model II zonder aan- hangsel 1908 en 1919 model I zonder aanhangsel, 1922 alleen model I aanwezig bij 1914-1918 en aanhangsel herkeurden, registermodel. 774. 1896 - 1899 775. 1900 - 1903 776. 1904 - 1907 777. 1908 - 1911 778. 1912 - 1915 779. 1916 - 1919 en 1922 780. Register ter inschrijving van het in art. 26 der landweerwet bedoelde personeel, 1903 - 1919. 3 deeltjes in een omslag 781. Stukken betreffende de oproeping van de landstorm, 1914 - 1917. 1 omslag 782. Keuringsregister van voor de krijgsdienst ongeschikt verklaar- de personen, jaarklassen 1916 - 1918. 3 deeltjes in een portefeuille

17 Justitie

17.1 Algemeen

783. Processen-verbaal opgemaakt door schepenen of leden van het tribunal-civil van Gilze en Rijen, 1811, jan. - mrt. 1 omslag 784. Vonnissen door het "Tribunal de simple police" in een zaak tegen drie boeren te Molenschot die hun koeien op land van de Domeinen hadden laten grazen, 1811. Met bijbehorende stukken. 1 omslag 785. Processen-verbaal, opgemaakt door de burgemeester als hulpoffi- cier van justitie, 1816 - 1817. 1 omslag N.B.: Op een proces-verbaal van 17 nov 1816 komt een kladbriefje voor over Gregor Schrauwen, die aangeboden was voor de provisionele schooldienst. ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bijlage I

Correspondentie 1925 – 1929, geordend volgens systeem Hoevenaars, met enige retroacta.

Dossiernr.: Naam: Omslagen over:

1. Algemene zaken 1925 1926 1927 1928 1929 2. Arbeidswet 1925 - 1929 3. ----- ontbreekt 4. Armwezen 1925 – 1926 1927 1928 5. Attestaties de Vita 1925 – 1929 6. Begraafwet 1925 – 1929 7. Belastingverordening 1925 – 1929 8. Besmettelijke ziekten I. Vaccinatie 1925 – 1929 II. ----- ontbreekt 9. ----- ontbreekt 10. Bouwvergunningen 1925 – 1929 11. Brandweer 1925 – 1929 12. ----- ontbreekt 13. Burgerwacht 1925 – 1926 1927 1928 1929 14. ----- ontbreekt 15. Dienstplicht I. ----- ontbreekt II. ----- ,, III. ----- ,, IV. ----- ,, V. ----- ,, VI. ----- ,, VII. Mutatie verlofgangers 1925 – 1929 16. Drankwet I. Vergunningaanvragen 1925 – 1927 17. Electriciteitsvoorziening 1925 1926 1927 1928 1929 18. Financiën -- Algemeen dossier 1925 – 1929 I. Begroting 1925 1926 1927 1928 1929 II. Rekening 1925 – 1929 III. Kasopening 1925 – 1929 IV. Geldleningen 1925 – 1929 V. Gemeentelijke subsidies 1925 – 1929 VI. ----- ontbreekt VII. ----- ontbreekt VIII. Forensenbelasting 1926 – 1929 19. Gemeentebestuur en personeel -- Algemeen dossier 1925 – 1929 I. ----- ontbreekt II. Wethouders 1926 – 1929 III. Raadsleden 1927 – 1929 IV. Secretaris 1925 – 1926 V. Gemeente-ontvanger 1925 – 1926 VI. Ambtenaren ter secretarie 1927 – 1928 VII. Gemeentebode 1920 en 1928 VIII. Volontair ter secretarie 1925 – 1928 IX. Gemeenteveldwachter 1923 – 1929 X. Gemeentewerkers 1928 20. Gemeente-eigendommen -- Algemeen dossier 1925 – 1929 I. Koop, verkoop en ruiling 1925 – 1929 II. Gemeenteverslag 1925 – 1929 21. Hinder- en veiligheidswet 1925 – 1929 22. Inkwartiering en vordering 1925 – 1929 (vernietigd) 23. ----- ontbreekt 24. Jacht en visserij -- Algemeen dossier 1925 – 1929 I. Vogelwet 1925 – 1929 25. ----- ontbreekt 26. Krankzinnigen 1925 – 1927 27. Landarbeiderswet 1925 – 1929 28. Landbouw 1925 – 1926 1927 1928 1929 29. Leerplicht -- Algemeen dossier 1925 -1929 I. Mutaties 1925 1926 1927 1928 1929 II. Commissie tot wering van school- verzuim 1924 – 1929 30. ----- ontbreekt 31. Onderwijs -- Algemeen dossier 1925 1926 1927 1928 1929 t/m 05-09 1929 v.a. 06-09 I. Vervolgonderwijs 1925 – 1929 II. Commissie van plaatselijk toezicht 1927 – 1929 32. Openbare middelen van vervoer 1925 – 1926 1927 1928 1929 33. Politie en justitie 1925 1926 1927 1928 t/m 08-11 1928 v.a. 08-11 34. ----- ontbreekt 35. Vee- en vleeskeuring I. Vleeskeuringswet 1925 – 1926 1927 1928 1929 II. ----- ontbreekt 36. ----- ontbreekt 37. Verkiezingen -- Algemeen dossier 1925 1926 1927 1928 I. Gemeenteraadsverkiezingen 1927 1928 II. ----- ontbreekt III. 2e Kamerverkiezingen 1929 (grotendeels vernietigd) 46. Volksgezondheid 1925 – 1926 1927 – 1929 38. ----- ontbreekt 39. Warenwet 1925 – 1926 1927 1928 – 1929 40. Wegen 1925 1926 1927 1928 t/m 03-08 1928 v.a. 04-08 I. Riolering 1925 1926 1927 1928 1929 41. Werkloosheid en arbeidsbemiddeling 1925 1926 1927 1928 1929 42. Woningbouw 1925 – 1926 1927 1928 1929 I. Woningtoezicht 1926 – 1929 43. Woonwagenwet 1926 – 1929 44. ----- ontbreekt 45. ----- ontbreekt

_________________________________________________________________________________________________________________

Concordans van het archief van het gemeentebestuur van Gilze en Rijen, (1810) 1811-1933 (1950).

Nieuwe nummers - oude nummers

            N.N.   -   O.N.

1 1320 2 1100 3 1101 4 1102 5 1103 6 1104 7 1105 8 1106 9 1107 10 1108 11 1109 12 1110 13 1711 14 1111 15 1112 16 1113 17 1284 18 1293 19 1153 20 1114 21 1115 22 1116 23 1117 24 1118 25 1119 26 1120 27 1121 28 1142 29 1140 30 1141 31 1144 32 1145 33 1146 34 1143 35 1148 36 1147 37 1344 38 1345 39 1346 40 1347 41 1348 42 1349 43 1350 44 1351 45 1352 46 1353 47 1354 48 1355 49 1356 50 1158 51 1159 52 1160 53 1161 54 1162 55 1163 56 1164 57 1165 58 1166 59 1167 60 1168 61 1169 62 1170 63 1171 64 1172 65 1173 66 1174 67 1175 68 1176 69 1177 70 1178 71 1179 72 1180 73 1181 74 1182 75 1183 76 1184 77 1185 78 1186 79 1187 80 1188 81 1189 82 1190 83 1191 84 1192 85 1193 86 1194 87 1195 88 1196 89 1197 90 1198 91 1199 92 1200 93 1201 94 1202 95 1203 96 1204 97 1205 98 1206 99 1207 100 1208 101 1209 102 1210 103 1211 104 1212 105 1213 106 1214 107 1215 108 1216 109 1217 110 1218 111 1219 112 1220 113 1221 114 1222 115 1223 116 1224 117 1225 118 1226 119 1227 120 1228 121 1229 122 1230 123 1231 124 1232 125 1233 126 1234 127 1235 128 1236 129 1237 130 1238 131 1239 132 1240 133 1241 134 1242 135 1243 136 1244 137 1245 138 1246 139 1247 140 1248 141 1249 142 1250 143 1251 144 1252 145 1253 146 1254 147 1255 148 1256 149 1257 150 1258 151 1259 152 1260 153 1261 154 1262 155 1263 156 1264 157 1265 158 1266 159 1267 160 1268 161 1269 162 1270 163 1271 164 1272 165 1742 166 1272 a 167 1319 168 1317 169 1318 170 1121 171 1122 172 1123 173 1124 174 1125 175 1126 176 1127 177 1128 178 1129 179 1130 180 1131 181 1273 182 1274 183 1275 184 1276 185 1133 186 1134 187 1135 188 1136 189 1137 190 1138 191 1139 192 1277 193 1278 194 1279 195 1280 196 1839 197 1840 198 1841 199 1842 200 1843 201 1154 202 1155 203 1156 204 1156 a 205 1156 b 206 1157 207 1308 208 niet gebruikt 209 1369 210 1305 211 1306 212 1307 213 1376 214 1768 215 1329 216 1331 217 1851 218 1749 219 1332 220 1750 221 1761 222 1444 223 1445 224 1445 a 225 1445 b 226 1686 227 1687 228 1824 229 1430 230 1431 231 1432 232 1433 233 1434 234 1435 235 1436 236 1437 237 1438 238 1439 239 1440 240 1441 241 1442 242 1443 243 1696 244 1697 245 1698 246 1446 247 1447 248 1448 249 1449 250 1450 251 1451 252 1452 253 1453 254 1454 255 1455 256 1456 257 1457 258 1458 259 1459 260 1460 261 1461 262 1463 263 1464 264 1465 265 1466 266 1467 267 1469 268 1470 269 1471 270 1472 271 1473 272 1474 273 1475 274 1476 275 1477 276 1478 277 1479 278 1480 279 1481 280 1482 281 1483 282 1484 283 1485 284 1486 285 1487 286 1488 287 1489 288 1490 289 1492 290 1493 291 1494 292 1495 293 1496 294 1497 295 1498 296 1499 297 1500 298 1501 299 1502 300 1503 301 1504 302 1505 303 1506 304 1507 305 1508 306 1509 307 1510 308 1511 309 1512 309a 1513 310 1514 311 1515 312 1516 313 1517 314 1518 315 1519 316 1520 317 1521 318 1522 319 1523 320 1524 321 1525 322 1526 323 1527 324 1528 325 1529 326 1530 327 1531 328 1532 329 1533 330 1534 331 1535 332 1536 333 1537 334 1538 335 1539 336 1540 337 1541 338 1542 339 1543 340 1544 341 1545 342 1546 343 1547 344 1548 345 1549 346 1550 347 1551 348 1552 349 1553 350 1554 351 1556 352 1557 353 1558 354 1559 355 1560 356 1561 357 1562 358 1563 359 1564 360 1564 a 361 1565 362 1566 363 1567 364 1568 365 1569 366 1570 367 1571 368 1572 369 1573 370 1574 371 1575 372 1576 373 1577 374 1578 375 1579 376 1580 377 1581 378 1582 379 1583 380 1584 381 1585 382 1586 383 1587 384 1588 385 1589 386 1590 387 1591 388 1592 389 1593 390 1594 391 1595 392 1596 393 1597 394 1598

N.N. -  O.N.

395 1599 396 1600 397 1601 398 1602 399 1603 400 1604 401 1605 402 1606 403 1607 404 1608 405 1609 406 1610 407 1611 408 1612 409 1613 410 1614 411 1615 412 1616 413 1617 414 1618 415 1619 416 1620 417 1621 418 1622 419 1623 420 1624 421 1625 422 1626 423 1627 424 1628 425 1629 426 1630 427 1631 428 1632 429 1633 430 1634 431 1635 432 1636 433 1637 434 1638 435 1639 436 1640 437 1641 438 1642 439 1643 440 1644 441 1645 442 1646 443 1647 444 1648 445 1649 446 1650 447 1651 448 1652 449 1653 450 1654 451 1655 452 1656 453 1657 454 1658 455 1659 456 1660 457 1661 458 1662 459 1663 459a 1664 459b 1665 460 1666 461 1667 462 1668 463 1669 464 1670 465 1671 466 1672 467 1673 468 1674 469 1675 470 1676 471 1677 472 1678 473 1679 474 1680 475 1681 476 1682 477 1683 478 1684 479 1685 479 1685 480 1699 481 1714 482 1850 483 2022 484 2023 485 1694 485 1694 486 1330 487 1751 488 1806 489 1736 490 1732 491 1731 492 1804 a 493 2025 494 1309 495 1150 a 496 1150 b 497 1727 498 1769 499 1735 500 1715 501 2026 502 2027 503 2028 504 2029 505 2030 506 1804 b 507 1310 508 1322 509 2024 510 1825 511 1316 512 1324 513 1827 514 1835 515 1836 516 1837 517 1838 518 1821 519 1826 520 1828 521 1834 522 1829 523 1831 524 1830 525 1370 526 1704 527 1705 528 1706 529 1707 530 1708 531 1766 532 1361 533 1815 534 1734 535 1728 536 1718 537 1690 538 1741 539 1418 540 1820 541 13 542 14 543 14 544 14 545 15 546 16 547 17 548 18 549 19 550 20 551 21 552 22 553 23 554 24 555 25 556 26 557 27 558 28 559 29 560 30 561 31 562 31 563 32 564 33 565 34 566 35 567 36 568 37 569 38 570 39 571 40 572 41 573 42 574 43 575 44 576 45 577 46 578 1688 579 1357 580 1702 581 1358 582 1689 583 1753 584 1 585 1359 586 1360 587 1360 a 588 2 589 3 590 4 591 4 592 5 593 5 594 6 595 6 596 6 597 7 598 7 599 8 600 8 601 9 602 9 603 9 604 10 605 10 606 10 607 10 608 11 609 11 610 12 611 12a 612 1744 613 1743 614 1299 615 1300 616 1713 617 1804 c 618 1419 619 1420 620 1421 621 1367 622 1334 623 1426 624 1427 a 625 1427 b 626 1428 a 627 1428 b 628 1428 c 629 1429 a 630 1429 b 631 1429 c 632 1429 d 633 1429 e 634 1422 635 1423 636 1424 637 1425 638 1339 639 1762 640 1724 641 1767 642 1363 643 1712 644 1364 645 1335 646 1808 647 1811 648 1373 649 1372 650 1752 651 1805 652 1340 653 1377 654 1341 655 1759 656 1375 657 1374 657a 1342 658 1371 659 1362 660 1703 661 1809 662 1343 663 1285 664 1848 a 665 1287 666 1716 667 1328 668 1770 669 1323 670 1807 671 1713 a 673 1826 674 1337 675 1709 676 1338 677 1315 678 1290 679 1289 680 1810 681 1291 682 1292 en 1721 683 1747 684 1725 685 1326 686 1312 687 1723 688 1720 689 niet genummerd 690 1701 691 1745 692 1691 693 1368 694 1700 695 1856 696 1797 697 1710 698 1132 699 1799 700 1379 701 1321 702 1763 703 1764 704 1765 705 1765 a 706 1755 707 1748 708 1325 709 1288 710 1692 711 1378 712 1803 713 1301 714 1302 715 1294 716 1818 717 1819 718 1719 719 1729 720 1746 721 1303 722 1304 723 1333 724 1295 725 1298 726 1297 727 1849 728 1296 729 1717 730 1695 731 1313 732 1756 733 1365 734 1730 735 1722 736 1754 737 1758 738 1739 739 1740 740 1737 741 1738 742 1760 743 1384 744 1385 745 1391 746 1380 747 1381 748 1382 749 1383 750 1392 751 1393 752 1394 753 1395 754 1396 755 1397 756 1398 757 1399 758 1400 759 1388 760 1389 761 1390 762 1386 763 1387 764 1413 765 1412 766 1401 767 1402 768 1816 769 1366 770 1415 771 1414 772 1403 773 1404 774 1405 775 1406 776 1407 777 1408 778 1409 779 1410 780 1417 781 1416 782 1411 783 1151 784 1152 785 1149

_______________________________________________________________________________________________