INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET

 GEMEENTEBESTUUR VAN OOSTERHOUT, 1810-1933 (1950).

Samengesteld door G. van Vuren, oud-archivaris te Oosterhout

Inhoudsopgaaf:

I Stukken en series van algemene aard

1 Notulen 1.1 Notulen van de Raad 1.2 Notulen van B en W 1.3 Notulen van de burgemeester
2 Publicaties en verordeningen
3 Akten
4 Correspondentie
4.1 Ingekomen stukken 4.2 Uitgaande stukken 4.3 Uitgaande stukken van de Raad 4.4 Uitgaande stukken van B en W 4.5 Uitgaande stukken van de burgemeester 4.6 Indicateurs 5 Verslagen

II Stukken en series betreffende bijzondere onderwerpen

1 Organisme 1.1 Instelling, ontwikkeling, opheffing 1.2 Betrekkingen tot andere lichamen en organen 1.3 Economische en rechtspositie 1.3.1 Eigendom en bezit 1.3.2 Verkrijging en verlies 1.3.3 Zakelijke rechten 1.3.4 Verhuur/verpachting 1.3.5 Beheer van eigendommen
1.4 Financiën 1.4.1 Begroting 1.4.2 Rekeningen en bijlagen 1.4.3 Financieel beheer
1.5 Benodigdheden voor de administratie en beheer
1.6 Vertegenwoordigend lichaam
1.7 Lichamen, organen, instellingen en functionarissen 1.7.1 Raad(scommissies) 1.7.2 Functionarissen 1.7.3 Lichamen, organen en instellingen waaraan wordt deelgenomen 2 Functionarissen en personeel 2.1 Rechtspositie 2.2 Salarissen en pensioen 2.3 Secretaris en ontvanger 2.4 Personeel secretarie 2.5 Personeel openbare werken 2.6 Overig personeel 3 Belastingen 3.1 Rijksbelastingen 3.1.1 Algemeen 3.1.2 Grondbelasting 3.1.3 Kadaster 3.1.4 Patentbelasting 3.2 Gemeentelijke belastingen 3.2.1 Algemeen 3.2.2 Personele omslag 3.2.3 Hondenbelasting 4 Openbare orde 4.1 Algemeen 4.2.1 Veldwacht 4.2.2 Nachtwacht 4.2.3 Overige ordediensten 4.3 Burgerlijke Stand en bevolking 4.3.1 Burgerlijke Stand 4.3.2 Geboorten 4.3.3 Huwelijken 4.3.4 Overlijden 4.3.5 Tienjaarlijkse tafels 4.3.6 Bevolking 4.3.7 Ingekomen en vertrokken personen 4.3.8 Huisnummering 4.3.9 Volkstelling 4.3.10 Vreemdelingen 4.3.11 Overige ordemaatregelen 5 Zedelijkheid 5.1 Drank 5.2 Zedelijk gedrag 5.3 Dierenbescherming 6 Gezondheid 6.1 Algemeen 6.2 Medische zorg 6.3 Toezicht op waren 6.4 Vleeskeuring 6.5 Drinkwater 6.6 Besmettelijke ziekten 6.7 Begraafplaatsen 6.8 Hinderwet 6.9 Veeartsenijkundig toezicht 6.10 Volkshuisvesting 6.11 Bouwvergunningen 7 Veiligheid 7.1 Brandweer 8 Waterstaat 8.1 Algemeen 8.2 Waterschappen 8.3 Overige werken 9 Verkeer en vervoer 9.1 Te land 9.2 Rijkswegen 9.3 Provinciale wegen 9.4 Gemeentewegen 9.5 Bruggen 9.6 Vervoer over wegen 9.7 Tram- en spoorwegen 9.8 Vaarwegen 9.9 Havens 9.10 Post, telegraaf, telefoon 9.11 Radiodistributie 10 Economische aangelegenheden 10.1 Maten en gewichten 10.2 Landbouw en veeteelt 10.3 Handel en nijverheid 10.4 Markten en kermis 11 Arbeid 11.1 Inspectie 11.2 Arbeidstijden 11.3 Werkverschaffing 12 Maatschappelijk zorg 12.1 Algemeen 12.2 Armbesturen 12.3 Burgerlijk Armbestuur 12.4 Bank van lening 12.5 Ondersteuning 12.5.1 Algemeen 12.5.2 Hulp bij rampen 12.6 Zorg voor afzonderlijke groepen 12.6.1 Zorg voor krankzinnigen 12.6.2 Zorg voor militairen 12.6.3 Zorg voor werklozen 12.7 Sociale verzekering 13 Onderwijs 13.1 Algemeen 13.2 Lager onderwijs 13.2.1 Openbaar 13.2.2 Bijzonder 13.2.3 Overig onderwijs 14 Cultuur, sport en ontspanning 14.1 Natuurschoon en gedenktekens 14.2 Feesten, herdenkingen 14.3 Onderscheidingen 15 Religie 15.1 Algemeen 15.2 Kerkgenootschappen afzonderlijk 15.3 Kloosters 16 Landsverdediging 16.1 Algemeen 16.2 Leveringen en inkwartieringen 16.3 Conscriptie/recrutering 16.4 Nationale militie 16.5 Schutterij 16.6 Landweer en landstorm 17 Justitie 17.1 Algemeen 17.2 Huis van bewaring 18 Notariaat 19 Systeem Bloemendaal 20 Gedeponeerde archieven Concordans nieuwe nummers - oude nummers

_______________________________________________________________________________________________________________

INVENTARIS


I Stukken en series van algemene aard

1 Notulen

1.1 Notulen van de Raad

1-26. Notulen van de Raad, 1812 - 1933. 25 delen N.B.: De nrs. 5 - 15 bevatten een tafel, de nrs. 17 - 24 een alfa- betische index. 1. 1812 jul 30 - 1813 aug 04. 2. 1813 dec 21 - 1815 jul 10. 3. 1816 jan 02 - 1821 sep 13. 4. 1824 nrt 15 - 1833 dec 18. 5. 1834 mrt 12 - 1839 dec 02. 6. 1840 jan 07 - 1844 jun 03. 7. 1844 jun 28 - 1850 dec 23. 8. 1851 jan 27 - 1856 okt 09. 9. 1856 okt 21 - 1861 okt 08. 10. 1861 okt 24 - 1865 dec 20. 11. 1866 feb 15 - 1871 aug 21. 12. 1871 sep 05 - 1875 jul 30. 13. 1875 aug 18 - 1880 jan 27. 14. 1880 mrt 19 - 1885 mrt 24. 15. 1885 mei 06 - 1892 mei 25. 16. 1892 jun 30 - 1900 apr 11. 17. 1900 mei 23 - 1902 sep 02. 18. 1902 okt 08 - 1905 sep 05. 19. 1905 okt 14 - 1909 jul 10. 20. 1909 jul 30 - 1912 jul 05. 21. 1912 aug 23 - 1914 aug 22. 22. 1914 sep 01 - 1918 okt 31. 23. 1918 dec 27 - 1921 dec 15. 25. 1925 aug 21 - 1929 dec 20. 26. 1930 feb 17 - 1933 dec 18. 27-29. Kladnotulen van de Raad, 1815, 1821 - 1824. 3 omslagen 27. 1815 jan 09 - 1815 dec 11. 28. 1821 okt 22 - 1822 nov 20 29. 1823 jan 02 - 1824 jan 15. 30-31. Notulen van de geheime zittingen van de Raad, 1852 - 1933. 2 delen 30. 1852 feb 17 - 1903 okt 14. 31. 1903 dec 16 - 1933 nov 03.

1.2 Notulen van B en W

32-56. Notulenboek van Burgemeester en Wethouders, 1816 - 1933. 25 delen N.B.: Voor 1824 notulen van Burgemeesters. 32. 1816 feb 14 - 1818 jan 12. 33. 1824 mrt 15 - 1824 mrt 22. 34. 1830 jan 11 - 1830 jun 28. 35. 1837 mrt 13 - 1838 dec (28). 36. 1845 jan 10 - 1854 dec 29. 37. 1855 jan 19 - 1862 dec 19. 38. 1863 jan 02 - 1868 jun 28. 39. 1868 jul 03 - 1872 jun 21. 40. 1872 jun 28 - 1878 apr 12. 41. 1878 apr 19 - 1883 feb 09. 42. 1883 feb 16 - 1888 jul 06. 43. 1888 jul 13 - 1893 dec 29. 44. 1894 jan 05 - 1898 apr 08. 45. 1898 apr 15 - 1903 jul 11. 46. 1903 jul 17 - 1905 jun 23. 47. 1905 jul 01 - 1907 jun 15. 48. 1907 jun 21 - 1910 dec 30. 49. 1911 jun 07 - 1913 jul 25. 50. 1913 aug 02 - 1916 dec 29. 51. 1917 jan 05 - 1920 aug 11. 52. 1920 aug 19 - 1923 dec 24. 53. 1924 jan 02 - 1926 okt 05. 54. 1926 okt 12 - 1929 mrt 27. 55. 1929 apr 05 - 1931 dec 11. 56. 1931 dec 18 - 1933 dec 22. 57-62. Klad- en conceptnotulen van Burgemeester en Wethouders, 1818 - 1844. 6 omslagen N.B.: Voor 22 maart 1824 van Burgemeesters. 57. 1818 jan 05 - 1823 okt 14. 58. 1824 jan 19 - 1830 feb 01. 59. 1830 jul 05 - 1830 sep 11; 1831 apr 14 - 1831 apr 19; 1832 apr 16 - 1832 jun 01; 1834 apr 01 - 1836 nov 30. 60. 1837 mrt 13 - 1839 dec 09. 61. 1840 jan 03 - 1840 nov 26. 62. 1841 mrt 08 - 1844 jul 24.

1.3 Notulen van de burgemeester

63. Register van besluiten van de Maire, 1813. 1 deel 64-65. Register van besluiten van de burgemeester, 1908 - 1933. 2 delen 64. 1908 feb 21 - 1927 okt 20. 65. 1927 nov 03 - 1933 jun 14.

2 Publicaties en verordeningen

66. Publicaties van de Maire, 1810 - 1812. 1 lias 67. Register van publicaties van de Maire, 1813. 1 deel 68-93. Register van publicaties en bekendmakingen, 1813 - 1932. 26 delen N.B.: Inv.nrs. 88 en 89: groot formaat. Bevat publicaties en bekendmakingen uitgaande van het stedelijk (later gemeente-)bestuur, van burgemeesters, later B & W. Ingaande 1888 bevat het register bijna uitsluitend opgeplakte krantenberichten. 68. 1813 dec 20 - 1825 apr 16. 69. 1824 mrt 18 - 1834 dec 27. 70. 1835 jan 24 - 1843 mei 03. 71. 1843 mei 06 - 1849 jul 21. 72. 1849 jul 29 - 1854 apr 09. 73. 1854 apr 09 - 1859 mrt 14. 74. 1859 mrt 18 - 1862 mei 27. 75. 1862 jun 27 - 1867 aug 31. 76. 1888. 77. 1889. 78. 1890. 79. 1891. 80. 1892. 81. 1893. 82. 1894. 83. 1895. 84. 1896. 85. 1897 - 1905. 86. 1906 - 1909. 87. 1909 - 1913. 88. 1914. 89. 1915. 90. 1916. 91. 1917. 92. 1918 - 1923. 93. 1924 - 1932. 94. Bekendmakingen, 1814. 1 omslag 95. Register van reglementen en instructies voor colleges, commissies en ambtenaren, 1852 - 1924, met wijzigingen tot 1926. 1 deel N.B.: Tot 1900 eenvoudige kopieën, daarna minuten. 96-97. Verordeningen, 1855 - 1929. Gedrukt. 2 omslagen 96. 1855, 1860, 1871-1916. 97. 1920 - 1929. 98. Verzameling van de binnen de gemeente Oosterhout bestaande verordeningen, over de periode 1853-1857, tegen wier over- treding straf is bedreigd, 1858. Gedrukt. 1 deel 99-100. Belastingverordeningen, met afschriften van Koninklijke Besluiten en ingekomen stukken van Gedeputeerde Staten, 1879 - 1933. 1 pak en 1 omslag N.B.: Een lijst van de voorkomende belastingen bevindt zich bij de stukken. 99. Belastingen. 100. Retributiën. 101. Register van verordeningen, 1905 - 1921. 1 deel 102. Verordeningen van verschillende aard, 1916-1932. 1 omslag 103. Strafverordeningen, tegen overtreding waarvan straf is bedreigd. Met ontvangstbevestiging van Gedeputeerde Staten en andere daarop betrekking hebbende stukken, 1916 - 1933. 1 omslag

3 Akten

104-106. Administratieve akten van de mairie van Oosterhout, 1811 - 1813. 3 omslagen N.B.: Met repertoire. 104. 1811. 105. 1812. 106. 1813. 107-131. Administratieve akten van de secretaris, 1814 - 1908. 5 delen en 20 omslagen N.B.: Met repertoire. 107. 1814. 108. 1815. 109. 1816. 110. 1817. 111. 1818. 112. 1819 - 1820. 113. 1821 - 1822. 114. 1823 - 1825. 115. 1826 - 1827. 116. 1828 - 1829. 117. 1830 - 1831 jul 02. 118. 1831 jul 09 - 1832. 119. 1833 - 1834 sep 10. 120. 1834 okt 22 - 1836 mrt 30. 121. 1836 apr 01 - 1837 aug 12. 122. 1837 sep 05 - 1839 dec 17. 123. 1842 jan 10 - 1844 apr 04. 124. 1844 apr 06 - 1850 okt 08. 125. 1850 okt 08 - 1862 mrt 31. 126. 1862 apr 01 - 1868 mrt 14. 127. 1868 mrt 18 - 1878 jan 07. 128. 1878 jan 08 - 1886 apr 23. 129. 1886 apr 23 - 1888 okt 02. 130. 1888 dec 14 - 1896 apr 01. 131. 1896 jul 02 - 1908 dec 31. 132. Contracten van verschillende aard, 1901, 1910 en 1923-132. Met afschriften van contracten, d.d. 1758 en 1779. 1 omslag 133. Akten van verkoping, verhuring, aanbesteding enz., 1909 - 1927. Met lijst. 1 omslag N.B.: De akten zijn genummerd van 116-208.

4 Correspondentie

4.1 Ingekomen stukken

134. Ingekomen stukken van de sous-prefect van het arrondissement Breda, 1810 - 1812. Met enkele minuten van uitgaande stukken. 1 omslag 135-254. Ingekomen stukken, 1813 - 1933. 119 omslagen en 1 pak

135. 1813. 136. 1814. 137. 1815. 138. 1816. 139. 1817. 140. 1818. 141. 1819. 142. 1820. 143. 1821. 144. 1822. 145. 1823. 146. 1824. 147. 1825. 148. 1826. 149. 1827. 150. 1828. 151. 1829. 152. 1830. 153. 1831. 154. 1832. 155. 1833. 156. 1834. 157. 1835. 158. 1836. 159. 1837. 160. 1838. 161. 1839. 162. 1840. 163. 1841. 164. 1842. 165. 1843. 166. 1844. 167. 1845. 168. 1846. 169. 1847. 170. 1848. 171. 1849. 172. 1850. 173. 1851. 174. 1852. 175. 1853. 176. 1854. 177. 1855. 178. 1856. 179. 1857. 180. 1858. 181. 1859. 182. 1860. 183. 1861. 184. 1862. 185. 1863. 186. 1864. 187. 1865. 188. 1866. 189. 1868. 190. 1869. 191. 1870. 192. 1871. 193. 1872. 194. 1873.

195. 1874. 196. 1875. 197. 1876. 198. 1877. 199. 1878. 200. 1879. 201. 1880. 202. 1881. 203. 1882. 204. 1883. 205. 1884. 206. 1885. 207. 1886. 208. 1887. 209. 1888. 210. 1889. 211. 1890. 212. 1891. 213. 1892. 214. 1893. 215. 1894. 216. 1895. 217. 1896. 218. 1897. 219. 1898. 220. 1899. 221. 1900. 222. 1901. 223. 1902. 224. 1903. 225. 1904. 226. 1905. 227. 1906. 228. 1907. 229. 1908. 230. 1909. 231. 1910. 232. 1911. 233. 1912. 234. 1913. 235. 1914. 236. 1915. 237. 1916. 239. 1918. 240. 1919. 241. 1920. 242. 1921. 243. 1922. 244. 1923. 245. 1924. 246. 1925. 247. 1926. 248. 1927. 249. 1928. 250. 1929. 251. 1930. 252. 1931. 253. 1932. 254. 1933.

255-257. Register van verzoekschriften, 1816-1899. 3 delen 255. 1816 dec 17 - 1855 mrt 17. 256. 1855 mei 05 - 1873 sep 02. 257. 1873 okt 01 - 1899 mrt 21. 258. Ingekomen stukken bij de burgemeester, 1817 - 1823. 1 pak

4.2 Uitgaande stukken

259-277. Algemeen correspondentieregister, 1811-1853. 19 delen 259. 1811. 260. 1812 jan 02 - 1812 mei 15. 261. 1812 jun 01 - 1812 dec 31. 262. 1813 jan 02 - 1813 dec 08. 263. 1813 dec 24 - 1815 mei 09. 264. 1816 jan 04 - 1818 aug 31. 265. 1818 sep 03 - 1820 dec 29. 266. 1821 - 1822. 267. 1823 - 1825. 268. 1826 - 1828. 269. 1829 - 1831. 270. 1832 - 1833. 271. 1834 - 1836. 272. 1837 - 1839. 273. 1840 jan 03 - 1842 jul 16. 274. 1842 jul 16 - 1845 dec 30. 275. 1846 - 1849. 276. 1850 - 1851. 277. 1852 jan 02 - 1853 nov 24. 278. Uitgaande brieven, 1815. 1 omslag N.B.: Kladden.

4.3 Uitgaande stukken van de raad

279-281. Register van uitgaande brieven van de Raad, 1853 - 1933. 3 delen 279. 1853 nov 25 - 1868 jun 22. 280. 1868 jul 04 - 1895 dec 18. 281. 1896 jan 30 - 1933 jun 21.

4.4 Uitgaande stukken van B en W

282-300. Register van uitgaande brieven van Burgemeester en Wethouders, 1853 - 1933. 19 delen N.B.: Ingaande 1858 wordt voor stukken betreffende het onderwijs een afzonderlijk register gehouden. Zie inv.nrs. 1153-1156. 282. 1853 nov 28 - 1858 dec 31. 283. 1859 jan 04 - 1861 nov 30. 284. 1861 dec 02 - 1864 dec 31. 285. 1865 jan 02 - 1868 mrt 09. 286. 1868 mrt 09 - 1871 dec 23. 287. 1871 dec 23 - 1879 mrt 26. 288. 1879 mrt 29 - 1889 nov 15. 289. 1889 nov 22 - 1896 dec 28. 290. 1897 jan 04 - 1902 mrt 28. 291. 1902 mrt 29 - 1904 dec 28. 292. 1904 dec 28 - 1909 feb 08. 293. 1909 feb 06 - 1913 dec 13. 294. 1913 dec 15 - 1918 sep 13. 295. 1918 sep 16 - 1922 apr 25. 296. 1922 apr 27 - 1924 dec 16. 297. 1924 dec 17 - 1927 jun 18. 298. 1927 jun 20 - 1929 nov 26. 299. 1929 nov 26 - 1932 jan 05. 300. 1932 jan 07 - 1933 jun 30.

4.5 Uitgaande stukken van de burgemeester

301-321. Register van uitgaande brieven van de burgemeester. Tot 1888 tevens van de wethouder en de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1853 - 1933. 21 delen N.B.: Ingaande 1858 wordt voor stukken betreffende het onderwijs een afzonderlijk register gehouden. Zie nrs. 1153-1156. 301. 1853 nov 24 - 1856 dec 31. 302. 1857 jan 02 - 1859 jan 29. 303. 1859 jan 29 - 1860 aug 10. 304. 1860 aug 11 - 1864 apr 16. 305. 1864 apr 16 - 1867 mrt 30. 306. 1867 mrt 30 - 1869 jul 01. 307. 1869 jul 01 - 1873 aug 16. 308. 1873 aug 16 - 1877 jul 02. 309. 1877 jul 02 - 1882 okt 27. 310. 1882 okt 30 - 1887 dec 31. 311. 1888 jan 02 - 1892 nov 19. 313. 1899 mrt 02 - 1903 feb 16. 314. 1903 geb 05 - 1907 jul 25. 315. 1907 jul 29 - 1911 dec 14. 316. 1911 dec 12 - 1915 dec 14. 317. 1915 dec 16 - 1918 aug 16. 318. 1918 aug 17 - 1922 jan 27. 319. 1922 jan 27 - 1926 feb 13. 320. 1926 feb 13 - 1930 jul 24. 321. 1930 jul 29 - 1933 jun 26.

4.6 Indicateurs

322-323. "Repertoire de la ville d'Oosterhout", indicateur van ingekomen stukken, 1811, 1813. 2 delen 322. 1811 jan 05 - 1811 dec 14. 323. 1813 jan 04 - 1813 nov 19. 324-327. Indicateur van ingekomen stukken, 1816-1869. 4 delen N.B.: Inv.nrs. 326 en 327: groot formaat. 324. 1816 jan 02 - 1817 dec 30. 325. 1824 jan 08 - 1829 dec 16. 326. 1844 jan 02 - 1854 dec 26. 327. 1855 jan 04 - 1869 dec 31. 328. Indicateur van ingekomen stukken bij de burgemeester, 1870-1896. 1 deel N.B.: Groot formaat. 329. Indicateur van ingekomen stukken bij de gemeenteraad, 1870-1896. 1 deel N.B.: Groot formaat. 330-331. Indicateur van ingekomen stukken bij Burgemeester en Wethouders, 1870-1896. 2 delen N.B.: Groot formaat. 330. 1870 jan 09 - 1893 dec 07. 331. 1893 dec 13 - 1896 mei 14. 332-337. Indicateur van ingekomen stukken (bij het gemeentebestuur), 1901-1933. 6 delen 332. 1901 jan 01 - 1904 sep 24. 333. 1904 sep 24 - 1909 jun 27. 334. 1909 jun 27 - 1916 sep 16. 335. 1916 sep 19 - 1923 dec 15. 336. 1923 dec 15 - 1930 sep 30. 337. 1930 okt 02 - 1933 jun 30. 338. Indicateur van verzonden stukken, 1911 - 1933. 1 deel N.B.: Betreft stukken niet afgeschreven in de registers van uitgaande stukken.

5 Verslagen

339-377. Gemeenteverslagen, 1851 - 1930. 4 delen en 35 katernen N.B.: Van 1851-1890 zijn telkens 10 verslagen in 1 band ver- enigd. De veslagen over 1905, 1914-1916 en 1922 ont- breken. De inv.nrs. 344-351 zijn niet gebruikt. 339. 1851 - 1860. 340. 1861 - 1870. 341. 1871 - 1880. 342. 1881 - 1890. 343. 1891 - 1900. 352. 1901. 353. 1902. 354. 1903. 355. 1904. 356. 1906. 357. 1907. 358. 1908. 359. 1909. 360. 1910. 361. 1911. 362. 1912. 363. 1913. 364. 1917. 365. 1918. 366. 1919. 367. 1920. 368. 1921. 369. 1923. 370. 1924. 371. 1925. 372. 1926. 373. 1927. 374. 1928. 375. 1929. 376. 1930. 377. 1930.

II Stukken en series betreffende bijzondere onderwerpen

1 Organisme

1.1 Instelling, ontwikkeling, opheffing

378. Stukken betreffende de vaststelling der grenzen van de gemeente Oosterhout, 1818-1823. 1 omslag 379. Stukken betreffende het verzoek van de ingezetenen van Den Hout en het gehucht Vrachelen om van de stad Oosterhout afgescheiden te worden, 1840 - 1841. 1 omslag 380. Stukken betreffende de grensbepaling van de Rijksmilitaire gronden van de Linie van Den Hout en Steelhoven, 1846 - 1849. 1 omslag

1.2 Betrekkingen tot andere lichamen en organen

381. Verordening regelende de rechten en verplichtingen der gelanders van de Houtse Heuvel d.d. 1 januari 1924. Met reglement van orde voor de vergadering van de gelanders, d.d. 1 januari 1924. Afschriften. 1 omslag

1.3 Economische en rechtspositie

1.3.1 Eigendom en bezit Zie ook inventarisnummer 1767

382. Stukken betreffende aanbestedingen en verkopingen, 1811 - 1813. 1 omslag 383. Stukken betreffende het recht van de predikant van de Hervormde Gemeente op vrije bewoning van een aan de stad toebehorend huis en de verkoop van dit huis aan de Hervormde Gemeente, 1818 - 1838. 1 omslag 384. Stukken betreffende het geschil tussen de gemeente en het R.K. kerkbestuur van de St. Jan over de eigendom van het bij de St. Janskerk gelegen kerkhof, de ringmuur en het brandspuithuisje, 1820 - 1827. 1 omslag 385. Eigendomsbewijzen van gemeentegronden en gebouwen, 1831 - 1935. Met retroacta vanaf 1807. 1 omslag 386-387. Legger van de onroerende goederen die naar burgerlijk recht eigendom van de gemeente zijn, 1862 - 1931. 2 delen 386. 1862 - 1901. 387. 1901 - 1931.

1.3.2 Verkrijging en verlies

388. Voorwaarden voor de openbare verkoping der tienden door de Directeur de l'Enregistrement et des Domaines, ingevolge Keizerlijk Decreet van 20 augustus 1811, "Cahier des Charges", 1812. 1 omslag 389. Besluiten van Gedeputeerde Staten tot het afstaan aan de gemeente van strookjes grond langs de provincialeweg ter verkoop aan derden, 1861 - 1862. 1 omslag 390. Raadsbesluiten tot ruiling en vervreemding van gemeente-eigendommen. Met goedkeuringsbesluiten door Gedeputeerde Staten en bijbehorende stukken, 1861 - 1933. Met hiaten. 1 omslag 391. Raadsbesluiten tot aankoop van onroerend goed en tot het aanvaarden van legaten en schenkingen. Met goedkeuringsbesluiten van Gedepu- teerde Staten, 1865 - 1933. Met hiaten. 1 omslag 392-394. Processen-verbaal van openbare verkopingen van straatmest, houtgewas, vuinis, zaai- en weiland, 1870 - 1932. 1 deel en 2 omslagen 392. 1870 - 1885. 393. 1886 - 1900. 394. 1901 - 1932. 395. Stukken betreffende de verkoop van stroken grond gelegen langs de openbare zandwegen van de gemeente, die door het brengen van de wegen op een gelijkmatige breedte niet meer tot openbare dienst bestemd zijn, 1875 - 1876. 1 omslag 396. Stukken betreffende de restitutie van percelen van de domeinen van Z.K.M. prins Frederik der Nederlanden aan de gemeente, 1877 - 1881. 1 omslag 397. Proces-verbaal van publieke verkoping van zeven percelen heide- gronden gelegen achter de Keten aan de Oude Bredase Baan naar Dongen en in het Steenblik en van een perceel uitgerooid mastbos in de Baarschot onder Dorst, behorende aan de gemeente Oosterhout, 1880. Gelijktijdig geauthoriseerd uittreksel. 1 stuk 398. Beschikkingen van de minister van financiën op verzoekschriften van de gemeente Oosterhout, betreffende de veiling van de voorma- lige dotatiedomeinen in het rentambt Oosterhout, 1884 - 1885. 1 omslag 399. Proces-verbaal van openbare verkoping van de opstal van de leer- looierijen en aanhorige gebouwen, staande op een erf aan de Slot- straat en bouwterreinen aan de Keiweg en de Kloosterstraat, deel uitmakende van de z.g. Fabriekakker, toebehorende aan de gemeente, 1900. Eenvoudig gelijktijdig afschrift. 1 stuk 400. Akte waarbij door de executeurs testamentair van Bastiaan Willem Otto Lukwel ingevolge diens testament d.d. 11 maart 1913 het door erflater aan de gemeente Oosterhout gelegateerde goed wordt afge- geven en aanvaard, 1917. Met retroacta. 1 omslag 401. Staat van de vaste goederen die naar burgerlijk recht eigendom van de gemeente zijn, (c. 1921). Met wijzigingen t/m 1931. 1 deel

1.3.3 Zakelijke rechten

402. Register van verleende vergunningen om tot wederopzegging toe gebruik te mogen maken van of veranderingen te brengen in ei- gendommen of werken van de gemeente, 1866 - 1910. 1 deel 403. Verzoekschriften om vergunning tot het hebben van voorwerpen op of over de openbare grond of ontheffing van andere bepalingen der verordening op de openbare wegen en wateren. Met bijbeho- rende stukken, 1886 - 1931. 1 omslag N.B.: Met hiaten. 404. Vergunningen tot het gebruik van Rijkseigendom, 1917 - 1931. 1 omslag

1.3.4 Verhuur/verpachtingen

405. Raadsbesluiten tot het onderhands verhuren, verpachten of in gebruik geven van gemeente-eigendommen. Met goedkeuringsbe- sluiten door Gedeputeerde Staten, 1917 - 1931. 1 omslag 406. Huurcontracten betreffende de lokalen van het gemeentehuis voor het kantongerecht en van het gebouw voor de ambachts- school, 1928 - 1931. 1 omslag 407. Huurcontracten van gemeentegronden, 1924, 1929 - 1933. 1 omslag N.B.: Alfabetisch gerangschikt. 408. Uitspraken van de Kamer van Crisispachtzaken van het Kantonge- recht te Breda, betreffende vermindering van de pachtprijs van gemeente gronden, 1933. 1 omslag

1.3.5 Beheer van eigendommen

409. Stukken betreffende de afkoop van de op het bestuur der Domeinen als geestelijke tiendheffer rustende verplichting tot onderhoud van de toren van de St. Janskerk, 1819 - 1823. 1 omslag 410. Stukken betreffende de verbouwing van het raadhuis, 1839 - 1842. 1 omslag 411. Stukken betreffende het herstel van de gemeentetoren en het plaatsen van een torenuurwerk, 1868 - 1891. Met hiaten. 1 omslag 412. Rooster van ambachtslieden die in aanmerking komen voor de uitvoering van gemeentewerken, 1884 - 1935. 1 stuk 413. Processen-verbaal van aanbesteding van gemeentewerken. Met inschrijvingsbiljetten, tekeningen en andere bijbehorende stukken, 1919 - 1933. 1 omslag 414. Verzekeringspolissen van gemeente-eigendommen tegen brand- schade, 1926, 1932. 1 omslag

1.4 Financiën

1.4.1 Begroting

415-436. Begrotingen, 1810 - 1933. Met bijlagen. 22 omslagen N.B.: Inv.nr. 415-419: groot formaat. 415. 1810 - 1813. 416. 1814 - 1823. 417. 1824 - 1833. 418. 1834 - 1843. 419. 1844 - 1852. 420. 1853 - 1862. 421. 1863 - 1870. 422. 1871 - 1880. 423. 1881 - 1890. 424. 1891 - 1900. 425. 1901 - 1910. 426. 1911 - 1918. 427. 1919 - 1923. 428. 1924 - 1925. 429. 1926. 430. 1927. 431. 1928. 432. 1929. 433. 1930. 434. 1931. 435. 1932. 436. 1933.

1.4.2 Rekeningen en bijlagen

437-473. Gemeenterekeningen, 1810 - 1933. 25 delen en 12 omslagen N.B.: Inv.nrs. 439-448 zijn van groot formaat. 437. 1810 jan 01 - sep 30. 438. 1810 "compte supplémentaire". 439. 1811. 440. 1812. 441. 1813. 442. 1814. 443. 1815. 444. 1816. 445. 1817. 446. 1818. 447. 1819. 448. 1820. 449. 1821. 450. 1822. 451. 1823. 452. 1824. 453. 1825. 454. 1826. 455. 1827. 456. 1828. 457. 1829. 458. 1830 - 1833. 459. 1834 - 1837. 460. 1838 - 1842. 461. 1843 - 1847. 462. 1848 - 1852. 463. 1853 - 1860. 464. 1861 - 1870. 465. 1871 - 1880. 466. 1881 - 1890. 467. 1891 - 1897. 468. 1898 - 1910. 469. 1911 - 1923. 470. 1924 - 1928. 471. 1929 - 1931. 472. 1932. 473. 1933. 474-599. Bijlagen van de gemeenterekening, 1810 - 1933. 126 omslagen

474. 1810. 475. 1810 "comte supplémentaire". 476. 1811. 477. 1812. 478. 1813. 479. 1814. 480. 1815. 481. 1816. 482. 1817. 483. 1818. 484. 1819. 485. 1820. 486. 1821. 487. 1822. 488. 1823. 489. 1824. 490. 1825. 491. 1826. 492. 1827. 493. 1828. 494. 1829. 495. 1830. 496. 1831. 497. 1832. 498. 1833. 499. 1834. 500. 1835. 501. 1836. 502. 1837. 503. 1838. 504. 1839. 505. 1840. 506. 1841. 507. 1842. 508. 1843. 509. 1844. 510. 1845. 511. 1846. 512. 1847. 513. 1848. 514. 1849. 515. 1850. 516. 1851. 517. 1852. 518. 1853. 519. 1854. 520. 1855. 521. 1856. 522. 1857. 523. 1858. 524. 1859. 525. 1860. 526. 1861. 527. 1862. 528. 1863. 529. 1864. 530. 1865. 531. 1866. 532. 1867. 533. 1868. 534. 1869. 535. 1870. 536. 1871.

537. 1872. 538. 1873. 539. 1874. 540. 1875. 541. 1876. 542. 1877. 543. 1878. 544. 1879. 545. 1880. 546. 1881. 547. 1882. 548. 1883. 549. 1884. 550. 1885. 551. 1886. 552. 1887. 553. 1888. 554. 1889. 555. 1890. 556. 1891. 557. 1892. 558. 1893. 559. 1894. 560. 1895. 561. 1896. 562. 1897. 563. 1898. 564. 1899. 565. 1900. 566. 1901. 567. 1902. 568. 1903. 569. 1904. 570. 1905. 571. 1906. 572. 1907. 573. 1908. 574. 1909. 575. 1910. 576. 1911. 577. 1912. 578. 1913. 579. 1914. 580. 1915. 581. 1916. 582. 1917. 583. 1918. 584. 1919. 585. 1920. 587. 1921. 588. 1922. 589. 1923. 590. 1924. 591. 1925. 592. 1926. 593. 1927. 594. 1928. 595. 1929. 596. 1930. 597. 1931. 598. 1932. 599. 1933.

1.4.3 Financieel beheer N.B.: Zie ook inventarisnummer 1765.

600. Stukken betreffende de vaststelling van de koers van vreemde munten en de in verband daarmee gedane kasopneming bij compta- bele ambtenaren, 1810 - 1811. 1 omslag 601. Stukken betreffende de inschrijving in het grootboek der Natio- nale Schuld, ingevolge de wet van 27 januari 1809 en de over- schrijving in de nieuwe grootboeken der werkelijke en uitgestel- de schuld, ingevolge de wet van 14 mei 1814, 1811 - 1842. Met retroacta vanaf 1796. 1 omslag 602. Stukken betreffende de gemeentelijke comptabiliteit, 1811 - 1813. 1 omslag 603. Ingekomen stukken betreffende de stedelijke financiën, 1814 - 1851. 1 omslag 604. Staat van liquidatie van alle oude baten en lasten tot en met ultimo december 1813, opgemaakt ingevolge art. 18-20 van het besluit van de souvereine vorst in dato 18 februari 1814, 1815 en 1819. Met bijlagen. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 605. Stukken betreffende de liquidatie met de Franse Kroon wegens gelden door de gemeente gestort in de dienstkas te Parijs ten tijde van het Franse bestuur, 1816 - 1818. 1 omslag 606. Stukken betreffende de liquidatie van vorderingen van ingeze- tenen op het voormalige Franse gouvernement, 1816 - 1825. 1 omslag 607. Staten van de financiële toestand der stad, 1826 - 1835. 1 omslag N.B.: Het betreft voornamelijk achterstallige, lopende en gevestigde schulden. 608. Stukken betreffende de afbetaling van achterstallige stads- schulden over 1810-1823, 1828. 1 omslag 609. Stukken betreffende de deelneming in de staatsleningen, 1830 - 1832. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 610. Register van uitgegeven schuldbrieven ten laste van de gemeente Oosterhout, 1891 - heden. 1 deel 611-613. Register van ten laste van de gemeente aangegane geldleningen met aantekening van daarop afgeloste sommen, betaalde rentebe- dragen en de nummers en data van uitloting, 1895 - 1933. 3 delen 611. 1895 - 1933. 612. 1895 - 1933. 613. 1895 - 1933. 614. Door Gedeputeerde Staten goedgekeurde raadsbesluiten tot het aangaan van geldleningen, 1900, 1909, 1914, 1916 - 1933. 1 omslag N.B.: De besluiten zijn in twee groepen gesplitst, a. vaste leningen, genummerd, 14, 16, 18-46 (1909-1925); b. kasgeldleningen.

1.5 Benodigdheden voor de administratie en het beheer

615. Stukken betreffende het archief, 1811 - 1813. 1 omslag 616. Missiven van de gouverneur betreffende de oude archieven van gilden en Godshuizen, 1829. 1 omslag 617. Missive van de gouverneur betreffende de toestand der plaatse- lijke archieven, 1847. 1 stuk 618. Inventaris van het oud-archief van Oosterhout over de periode 1445-1811, z.d., (c. 1860). 1 katern 619. Inventaris van het archief van Oosterhout over de periode 1813-1871, 1871. 1 deel N.B.: Alfabetisch ingericht. 620. Inventaris van het oud-archief van Oosterhout over de periode 1388-1814. 1 deel 621. Ingekomen stukken betreffende het archief, 1888 - 1931. 1 omslag 622. Inventaris van het "nieuw archief" van Oosterhout, vanaf 1813, z.d. (c. 1920). 1 katern N.B.: Niet voltooid.

1.6 Vertegenwoordigend lichaam

623. Processen-verbaal van de inlevering van stembriefjes en andere stukken betreffende de verkiezing van leden der provinciale staten, 1817 -1859. 1 omslag 624. Processen-verbaal van de verkiezing van de leden van de Stede- lijke Raad, sedert 1851 de Gemeenteraad, 1818 - 1896. 1 omslag 625. Lijsten van de namen der kiezers die bij de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad stembriefjes in de bus gedaan hebben, 1851 - 1896. 1 omslag N.B.: Deze lijsten zijn bewaard omdat de kiezerslijsten zelf in 1928 vernietigd zijn. 626. Processen-verbaal van de zitting van het (hoofd)stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing voor de Tweede Kamer, 1888 - 1913. 1 omslag 627. Opgave van alle mannelijke personen voorkomend op de kohieren der personele en grondbelasting tot een zodanig bedrag dat zij in aanmerking komen voor plaatsing op de kiezerslijst, 1895. 1 deel 628-641. Kiezerslijsten 1900 - 1919. 14 delen 628. 1900-1901. 629. 1902-1903. 630. 1906-1907 concept. 631. 1906-1907. 632. 1908-1909. 633. 1909-1910. 634. 1910-1911. 635. 1911-1912. 636. 1913-1914. 637. 1914-1915. 638. 1914-1915 1e suppletoire lijst. 639. 1914-1915 2e suppletoire lijst. 640. 1914-1915 3e suppletoire lijst. 641. 1918-1919. 642. Processen-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau als bedoeld in art. 93 van de Kieswet, 1912 en 1914. 1 omslag

1.7 Lichamen, organen, instellingen en functionarissen

643. Reglement voor het bestuur van de stad Breda, omgewerkt tot een reglement voor Oosterhout, 1824. Gedrukt. 1 deel

1.7.1 Raad(scommissies)

644. Register der benoemde (gekozen) leden van het stedelijk (gemeente-) bestuur van Oosterhout, 1813 - 1946. 1 deel N.B.: Aangelegd na 1851. 645. Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, d.d. 20 april 1852. Geauthoriseerde kopie. 1 katern 646. Register van leden van de door het gemeentebestuur ingesteld commissies, 1858 - 1933. 1 deel N.B.: Aangelegd c. 1870. 647. Presentielijsten voor de vergadering van de Raad, 1861 - 1948. 1 omslag N.B.: Hierbij tevens de presentielijst van B & W, 1921-1931. 648. Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, d.d. 16 april 1915. Gedrukt. 1 deel

1.7.2 Functionarissen

649. Stukken betreffende de organisatie van het stedelijk bestuur, benoeming (of verkiezing) en ontslag van burgemeesters, wet- houders, raadsleden, leden van het stedelijk kiezerscollege en secretaris, 1813 - 1897. 1 omslag 650. Staat van het personeel der leden van het bestuur en van de ambtenaren en bedienden der gemeente, 1903. Met aanvullingen tot 3 september 1907. 1 deel

1.7.3 Lichamen, organen en instellingen waaraan wordt deelgenomen

651-663. Opgave van de beslastingschuldigen voorkomende op de kohieren der directe beslastingen, 1862 - 1885. 13 omslagen 651. 1862. 652. 1864. 653. 1866. 654. 1867. 655. 1870. 656. 1873. 657. 1874. 658. 1878. 659. 1879. 660. 1880. 661. 1881. 662. 1882. 663. 1885.

2 Functionarissen en personeel

2.1 Rechtspositie

664. Reglement voor de werklieden in dienst der gemeente, 1931. Afschrift. Met latere ongedateerde wijzigingen. 1 stuk 665. Reglement voor de ambtenaren in dienst der gemeente, 1931. 1 stuk

2.2 Salarissen en pensioen

666. Stukken betreffende de door de gemeente verschuldigde achter- stallige pensioenbijdragen ingevolge art. 36 van de Pensioen- wet 1922, over het tijdvak 1 juli 1922-31 december 1929 en ingevolge artt. 40 en 27 der Pensioen- en Weduwenwetten voor de gemeente-ambtenaren 1913 over het tijdvak 1 oktober 1913-30 juni 1922, 1932. 1 omslag 667. Stukken betreffende aanstelling, ontslag, vaststelling pen- sioengrondslag en inkoop diensttijd personen in dienst van de gemeente in verband met de Pensioenwet voor de gemeenteambte- naren 1912 en de Pensioenwet 1922, 1913, 1914, 1921-1932. 1 omslag N.B.: Betreft tevens het personeel van de Waterleidingmij. Noord-West-Brabant. 668. Register van gemeente-ambtenaren, gehouden ingevolge de Pensioenwet en Weduwenwet voor de gemeente-ambtenaren, 1913. Met aanvullingen tot 1934. 1 deel 669. Stukken betreffende de herclassificatie van de gemeente in verband met het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambte- naren, 1922 en 1926. 1 omslag 670. Periodieke mutatiestaten van het ambtenarenpersoneel in dienst van de gemeente, opgemaakt t.b.v. de Pensioenraad, 1922-1933. 1 omslag N.B.: Hierbij bevinden zich ook de staten van het ambtenaren- personeel van de Waterleidingmij. Noord-West-Brabant. 671. Register van gemeente-ambtenaren, gehouden ingevolge de Pen- sioenwet, 1922. Bijgehouden tot 27 juli 1934. 1 deel

2.3 Secretaris en ontvanger

672. Overeenkomst tussen het stedelijk bestuur en Gerardus Coets tot vernietiging van het proces wegens het door laatstgenoem- de geëiste traktement als secretaris van Oosterhout over de jaren 1803-1810. 1819. 1 stuk 673. Stukken betreffende de d‚charge van Lucas Hendrik Rijsterbosch als waarnemend gemeente-ontvanger gedurende het tijdvak 5 november 1827-2januari 1828, 1828. 1 omslag 674. Stukken betreffende de borgstelling door de gemeente-ontvanger C.A. van der Corput en de overname van de bescheiden en gelden van zijn voorganger, 1841. 1 omslag 675. Akten van borgstelling voor de gemeente-ontvanger, 1876 en 1885. 1 omslag 676. Stukken betreffende sollicitaties naar de betrekking van gemeente-secretaris, 1933. 1 omslag

2.4 Personeel secretarie

677. Naamlijst van alle ambtenaren en bedienden in de gemeente, 1820. 1 stuk 678. Staten van de voorgevallen veranderingen in het personeel van het bestuur der stad (gemeente) Oosterhout, 1824 - 1919. 1 omslag 679. Instructies voor gemeente-ambtenaren, 1922 - 1933. Met afschriften van andere instructies. 1 omslag

2.5 Personeel openbare werken

680. Polis tot overneming door de ongevallenverzekeringsmij. Fatum van het risico der Ongevallenwet 1901 t.b.v. het gemeenteper- soneel belast met het plaatsen, leggen, herstellen enz. van riolen of buisleidingen, 1905. 1 stuk

2.6 Overig personeel

681. Lijst der benoemde gemeente-ambtenaren, officieren der schut- terij, politiebeambten, enz., 1870 - 1894. 1 deel

3 Belastingen

3.1 Rijksbelastingen

3.1.1 Algemeen

682. Stukken betreffende het kantoor van de Registratie en de Do- meinen te Oosterhout, 1810 - 1812. 1 omslag 683. Legger van de grondbelasting. "Tableau indicatif des proprié- taires, des propriétés foncières, de leurs Contenances et de leurs évaluations". Vastgesteld 17 december 1811. 1 pak N.B.: Groot formaat. 684. Relevé‚ of staat der ongebouwde eigendommen, (c. 1830). 1 deel N.B.: Groot formaat. 685. Stukken betreffende de invoering van het kadaster, 1820 - 1838. 1 omslag 686-687. Kohier van de accijns op het gemaal, 1825 - 1826. 2 delen N.B.: Grote formaten. 686. 1825. 687. 1826. 688. Register van aangiften ter bekoming van vrijdom van grond- lasten wegens land- ontginning en verbetring, droogmaking, stichting van gebouwen enz. Aangelegd ingevolge de wet van 6 juli 1840, stbl. 17, 1842 - 1859. 1 deel 689. Register van aangiften tot bekoming van tijdelijke vrijdom van grondbelasting en verhoging daarvan, toegestaan bij de wet van 28 maart 1828, 1843 - 1870. 1 deel 690-691. Lijsten van schattingen en tellingen wegens de 1e, 2e en 3e grondslag, gedaan door de Rijksschatters op verzoek van de belastingschuldigen, 1865 - 1892. 2 omslagen 690. 1865 - 1876. 691. 1877 - 1892. 692-694. Lijsten van schattingen van het mobilair, gedaan door de Rijksschatters op verlangen van de belastingschuldigen, 1865 - 1892. 3 omslagen 692. 1865 - 1870 694. 1881 - 1892. 693. 1871 - 1880. 695. Opgaven der binnen de gemeente aanwezige windkorenmolens, 1866. 1 stuk 696-697. Register van de uitgegeven patenten, 1866 - 1894. 2 omslagen 696. 1866/67 - 1881/82. 697. 1882/83 - 1893/94. 698. Register van aangiften ter bekoming van vrijdom van grondbe- lasting voor ongebouwde eigendommen, ingevolge art. 38 van de wet van 26 mei 1870, stbl. 82, bij het gemeentebestuur inge- diend, 1872 - 1898. 1 deel 699-700. Register van aangiften van patenten voor schippers, 1873 - 1894. 2 delen 699. 1873/74 - 1880/81. 700. 1881/82 - 1893/94. 701. Lijst der leerlooiers. Dienstjaar 1877/78. 1 stuk 702. Register van aangiften ter bekoming van vrijdom van grondbe- lasting voor gebouwde eigendommen, ingevolge art. 38 van de wet van 26 mei 1870, stbl. 82, bij het gemeentebestuur inge- diend, 1881 - 1886. 1 deel 703-708. Registers van nieuwe, veranderde en gesloopte gebouwen, 1886 - 1934. 6 delen 703. 1886 - 1903. 704. 1904 - 1916. 705. 1917 - 1921. 706. 1921 - 1926. 707. 1926 - 1928. 708. 1928 - 1934. 709-713. Extracten uit het register-kohier der Rijksinkomstenbe- lasting, 1925 - 1931. 5 omslagen N.B.: Grote formaten. 709. 1925/26. 710. 1926/27. 711. 1927/28. 712. 1928/29. 713. 1930/31.

3.1.2 Grondbelasting

714. Lijst van gebouwde eigendommen , z.d. (c. 1918). 1 deel

3.1.3 Kadaster Zie archiefnummer 2015: Collectie kadastrale bescheiden, 1830 - c. 1920.

3.1.4 Patentbelasting

715. Ingekomen brief bij het College van Zetters te Oosterhout van de controleur der Directe Belastingen te Breda m.b.t. de lage classificatie van kramers, 1834. 1 stuk

3.2 Gemeentelijke belastingen

3.2.1 Algemeen

716-717. Register van de extra-ordinaire omslag over de ingezetenen, ter goedmaking van de onvermijdelijke uitgave ten dienste van de geallieerde legers, 1813 - 1814. 2 katernen 716. 1813. 717. 1814. 718. Stukken betreffende het heffen van opcenten op de Rijksaccijns op het gedistilleerd, in samenwerking met andere gemeenten, 1860 - 1862. 1 omslag 719-720. Kohieren van de goot- en rioolbelasting, 1909 - 1932. 2 omslagen N.B.: Het jaar 1913 ontbreekt. 719. 1909 - 1927. 720. 1928 - 1932. 721-722. Kohieren van de onderhoudsbelasting, 1920 - 1932. 2 omslagen 721. 1920 - 1928. 722. 1929 - 1932. 723. Kohier van de trottoirbelasting, 1933. 1 deel

3.2.2 Personele omslag

724-737. Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1852 - 1921. 14 omslagen N.B.: Inv.nrs. 724-727: grote formaten. 724. 1852 - 1856. 725. 1857 - 1861. 726. 1862 - 1867. 727. 1868 - 1873. 728. 1874 - 1879. 729. 1880 - 1884. 730. 1885 - 1889. 731. 1890 - 1894. 732. 1895 - 1899. 733. 1900 - 1904. 734. 1905 - 1909. 735. 1910 - 1915. 736. 1916 - 1919. 737. 1920 - 1921. 737 a. Kohieren van de hoofdelijke omslag ter bezoldiging van de nacht- wakers, 1856 - 1874. 1 omslag N.B.: Groot formaat.

3.2.3 Hondenbelasting

738-740. Kohieren van de belasting op de honden, 1895 - 1933. 3 omslagen 738. 1895 - 1907. 739. 1908 - 1921. 740. 1922 - 1933.

4 Openbare orde

4.1 Algemeen

741. Stukken betreffende de poltitie, 1811 - 1813. 1 omslag 742. Stukken betreffende de politie en justitie, 1814 - 1856. 1 pak 743-744. Algemene Politieverordening, 1867 en 1874. Gedrukt. 2 delen 742. 1867. 743. 1874. 745. Algemene Politieverordening, 1892. Hierbij een gedrukt exem- plaar van de afgekondigde verordening, waarin tevens enkele andere verordeningen zijn opgenomen en wijzigingen t/m 1919 van de A.P.V. zijn ingeplakt. 1 omslag

4.2.1 Veldwacht

746. Reglement voor de ambtenaren van politie, in dienst van de gemeente Oosterhout, 1931. 1 omslag

4.2.2 Nachtwacht

747. Reglementen voor de nachtwachten, 1816 en 1817. 1 omslag

4.2.3 Overige ordediensten

748. Naamlijst van nieuwe leden van de Burgerwacht, (c. 1920). 1 stuk

4.3 Burgerlijke stand en bevolking

4.3.1 Burgerlijke stand

749-750. Stukken betreffende de Burgerlijke Stand, 1810 - 1858. 2 omslagen 749. 1810 - 1813. 750. 1814 - 1858. 751. Extracten uit doopregisters, registers van overlijden en akten van toestemming van ouders van novicen in het klooster Sint Catharinadal, die de gelofte hebben afgelegd, 1811 - 1838. 1 omslag 752-754. Inschrijvingsregisters van de akten van afleggingen van ge- loften van de zusters Norbertinessen, 1811 - 1840. 3 delen 752. 1811. 753. 1812 - 1813. 754. 1827 - 1840. 754 a. Vonnissen van de rechtbank te Breda met betrekking tot naams- wijzigingen en het alsnog opmaken van geboorte-akten, 1819 - 1844. 1 omslag 755. Correspondentieregister van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1888 - 1932. 1 deel 756. Processen-verbaal van overneming van het oud-archief van de Burgerlijke Stand door de Rijksarchivaris in Noord-Brabant, 1926. 1 omslag

4.3.2 Geboorten N.B.: Inv.nrs. 757-775 vervallen. Zie archiefnummer 2004: Registers van de Burgerlijke Stand van de Ge- meente Oosterhout, 1811-1950.

4.3.3 Huwelijken N.B.: Inv.nrs. 776-796 vervallen. Zie archiefnummer 2004: Registers van de Burgerlijke Stand van de Ge- meente Oosterhout, 1811-1950.

4.3.4 Overlijden N.B.: Inv.nrs. 797-822 vervallen. Zie archiefnummer 2004: Registers van de Burgerlijke Stand van de Ge- meente Oosterhout, 1811-1950.

4.3.5 Tienjaarlijkse tafels N.B.: Inv.nrs. 823-824 vervallen. Zie archiefnummer 2004: Registers van de Burgerlijke Stand van de Ge- meente Oosterhout, 1811-1950.

4.3.6 Bevolking

825. Stukken betreffende de bevolkingsstatistiek, 1811 - 1812. 1 omslag 826. Registre des passe-ports délivrés par le maire de la ville d'Oosterhout, 1811 - 1813. 1 deel 827. Stukken betreffende de bevolkingsstatistiek, 1813 - 1851 en 1868. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 828-830. Akten van woonplaatsverandering, 1815 - 1849. 3 pakken 828. 1815 - 1832. 829. 1833 - 1839. 830. 1840 - 1849. 831. Register van door de burgemeester afgegeven certificaten, 1816 - 1823. 1 deel N.B.: Bevat bijna uitsluiten certificaten van goed gedrag en van woonplaatsverandering. 832. Staten van landverhuizingen, 1846 - 1891. 1 omslag N.B.: Hierbij een staat van verhuizing naar andere landen over 1903. 833-912. Bevolkingsregisters N.B.: Deze inv.nrs. zijn vervallen. Zie archiefnummer 2005: Bevol- kingsregisters van de Gemeente Oosterhout, 1850-1912 913. Lijsten van het getal huizen en het vermoedelijk aantal bewoners, 1879. Met recapitulatie. 1 omslag 913a-913d. Register van de wijken en nummers der huizen in de gemeente Oosterhout, 1900 - 1938. 4 delen 913a. 1900 - 1910. 913b. 1910 - 1920. 913c. 1920 - 1929. 913d. 1930 - 1938. 913e. Vergelijkingstafel tussen de registers van de wijken en num- mers der huizen in de gemeente Oosterhout, 1965. 1 deel 914. Verblijfsregister bestemd om in te schrijven de personen, die tijdelijk hun verblijf binnen de gemeente hielden, 1901 - 1918. 1 deel 915. Register van de kennisgevingen gedaan aan de burgemeester in zake Wet op Nederlanderschap en Ingezetenschap, 1904 - 1910. 1 deel

4.3.7 Ingekomen en vertrokken personen

916-922. Register van vertrokken personen, 1851 - 1921. 7 banden 916. 1851 - 1859 en 1862 - 1864. 917. 1865 - 1879. 918. 1880 - 1888. 919. 1890 - 1899. 920. 1900 - 1909. 921. 1910 - 1916. 922. 1917 - 1921. 923-929. Register van ingekomen personen, 1851 - 1921. 7 banden N.B.: 1903 ontbreekt. 923. 1851 - 1859 en 1862 - 1864. 924. 1865 - 1879. 925. 1880 - 1888. 926. 1890 - 1899. 927. 1900 - 1909. 928. 1910 - 1916. 929. 1917 - 1921. 930-934. Registers van ingekomen en vertrokken personen, 1889 - 1934. 5 delen 930. 1889. 931. 1922 - 1926. 932. 1927 - 1929. 933. 1930 - 1933 dec 20. 934. 1933 dec 17 - 1934 okt 25.

4.3.8 Huisnummering

935-939. Huisnummerregister, c. 1880 - c. 1899. 5 delen 935. (c. 1880). 936. (c. 1888). 937. (c. 1889). 938. (c. 1891 - c. 1893). 939. (c. 1895 - c. 1899). 940. Lijsten van nieuwe huisnummers, met vermelding van de oude, (1930). 1 omslag

4.3.9 Volkstelling

941. Register van de volkstelling van 1839, 1840. 1 deel 942. Register van de tienjarige volkstelling, 1840. 1 deel N.B.: Groot formaat. 943. Algemeen register voor de volkstelling van 1849, 1849. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 944. Hoofdelijk Invullingsregister voor de volkstelling van 1849. 1 pak N.B.: Groot formaat. 945. Recapitulatie van het Hoofdelijk Invullingsregister voor de volkstelling van 1849. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 946. Stukken betreffende de volkstelling 1879-1880. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 947. Ingekomen stukken betreffende de volkstelling 1889, 1910, 1912, 1920 - 1921, 1929 - 1930. 1 omslag

4.3.10 Vreemdelingen

948. Ingekomen stukken betreffende oorlogsvluchtelingen, 1914-1916, 1918- 1919. 1 omslag

4.3.11 Overige ordemaatregelen

949-951. Stukken betreffende opname en verpleging in de bedelaars- gestichten, 1812 - 1871. 3 omslagen 949. 1812 - 1813. 950. 1818 - 1851. 951. 1860 - 1871. 952. Stukken betreffende de filmkeuring, 1924 1925 en 1928 - 1931. 1 omslag

5 Zedelijkheid

5.1 Drank

953. Naamlijst van de personen die wegens overtreding van de Wet van 28 juni 1881 veroordeeld zijn, 1882 - 1888. 1 omslag 954. Register van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein, 1882 - 1927. Met aanvullingen tot 1934. 1 deel 955. Register van verloven voor de verkoop van andere dan sterke drank, 1905 - 1936. 1 deel 956. Ingekomen stukken betreffende vergunningen tot verkoop van sterke drank in het klein, 1907 - 1933. 1 omslag 957. Register gehouden ingevolge artikel 3 der tapverordening van 31 juli 1920, (c. 1920). 1 deel

5.2 Zedelijk gedrag

958. Stukken betreffende de bescherming van de zedelijkheid bij de bad- en zweminrichting in de leemputten onder Dorst, 1931. 1 omslag

5.3 Dierenbescherming Zie inventarisnummer 1772.

6 Gezondheid Zie ook inventarisnummer 1774.

6.1 Algemeen

959. Stukken betreffende de Gezondheidscommissie, 1866 - 1867. 1 omslag

6.2 Medische zorg

960. Stukken betreffende de uitoefening van de geneeskunst, 1810 - 1813. 1 omslag 961. Stukken betreffende de vaccinatie, 1812 - 1813. 1 omslag 962. Stukken betreffende de genezing van de venerische ziekte, 1816, 1818. 1 omslag 963. Stukken m.b.t. de benoeming van H.J.M. Savelberg uit Roosen- daal tot verloskundige te Oosterhout, (1907). 1 omslag 964. Bestek voor het bouwen van een huis voor besmettelijke ziekten, 1925. 1 deel

6.3 Toezicht op waren

965. Stukken betreffende de bereiding, verkoop en zetting van brood, 1821 - 1853. 1 omslag 966. Door Gedeputeerde Staten goedgekeurde verordening op de keu- ring van waren als bedoeld in artikel 7 sub b van de Waren- wet, met bijbehorende stukken, 1921. Met aanvulling van 28 december 1928. 1 omslag 967. Verslagen in zake de verrichtingen van de warenkeuringsdienst voor het gebied Breda, met enkele andere ingekomen stukken van deze dienst, 1921 - 1933. 1 omslag

6.4 Vleeskeuring

968. Bij het gemeentebestuur ingekomen stukken betreffende de vleeskeuringsdienst en de oprichting van het slachthuis, 1921 - 1933. 1 omslag 969. Jaar verslagen van de Vleeskeuringsdienst, 1922 - 1933. 1 omslag 970. Verordeningen betreffende de vleeskeuringsdienst, 1922 1926, 1933. 1 omslag 971. Besluit van de raden der gemeenten Oosterhout, Dongen en 's Gravenmoer tot vaststelling van een gemeenschappelijke regeling voor de dienst der vleeskeuring, 1923. 1 stuk 972. Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het slachthuis voor de gemeenten Oosterhout, 's Gravenmoer en Dongen te Oosteind, 1924. 1 deel

6.5 Drinkwater

973. Stukken betreffende de plannen tot aanleg van een drinkwa- terleiding, 1888 - 1920; met hiaten. 1 omslag 974. Stukken betreffende de aanleg van de Bredase waterleiding, 1889 - 1906; met hiaten. 1 omslag 975. Stukken betreffende de N.V. Waterleiding maatschappij Noord- West-Brabant, 1917 - 1932. 1 omslag
976. Stukken betreffende aansluting van percelen aan de water- leiding, 1926 - 1932. 1 omslag

6.6 Besmettelijke ziekten

977. Stukken betreffende epidemieën, 1832 - 1871. 1 omslag 978. Register van aangiften van lijders aan besmettelijke ziekten, 1911 - 1927. 1 deel

6.7 Begraafplaatsen

979. Stukken betreffende de begraafplaatsen, 1825-1845 en 1860-1912. 1 omslag

6.8 Hinderwet Zie archiefnummer 3116: Hinderwetvergunningen gemeente Oosterhout, 1852 - 1934.

6.9 Veeartsenijkundig toezicht

980. Stukken betreffende de longziekte onder het vee, 1846 - 1859. 1 omslag 981. Stukken betreffende de besmettelijke veeziekten, 1858 - 1898. 1 omslag 982-983. Legger tot het bijhouden van de staat der veestapel en de veranderingen die deze ondergaat, 1866 - 1867. 2 delen 982. Wijk B - G. 983. Wijk I - K. 984. Stukken betreffende de benoeming van een vee-arts in samen- werking met de gemeenten Geertruidenberg, Dongen, Made en Drimmelen, 's Gravenmoer en Raamsdonk, 1866 - 1895. 1 omslag 985. Verslagen van de provinciale- en gemeentevee-arts voor het district Oosterhout betreffende de gezondheidstoestand van de veestapel, 1881 - 1898. 1 omslag 986. Jaarverslagen van de keuringsveearts, hoofd van de dienst, uitgebracht aan B & W, 1923 - 1931. 1 omslag

6.10 Volkshuisvesting

987. Reglement op het bouwen langs de markten, pleinen, straten, wegen enz. binnen de stad Oosterhout en jurisdictie, 1841. Eenvoudig afschrift. 1 stuk 988. Beredeneerd verslag van hetgeen m.b.t. verbetering der volkshuisvesting in de gemeente is verricht. 1902 - 1933. 1 omslag N.B.: Het jaar 1930 ontbreekt. 989. Bouwverordeningen 1905 en 1927. Met goedkeuring door Gede- puteerde Staten en stukken betreffende de totstandkoming en wijzigingen, 1905 - 1933. 1 omslag 990. Stukken betreffende de bouw van arbeiderswoningen door de gemeente, 1918. 1 omslag 991. Stukken betreffende de R.K. woningbouwvereniging "Leijten", 1919 - 1935. 1 omslag N.B.: Zie ook archiefinventaris 2016: Archief van de R.K. Woningbouwvereniging Leijten, 1919-1935. 992. Stukken betreffende de bouw van woningen met Rijkspremie (en hypothecair voorschot), 1920 - 1922. 1 omslag 993. Stukken betreffende de noodwoningen, 1921 - 1932. 1 omslag 994. Stukken betreffende rooilijnen en bouwverbod, 1927 - 1931. 1 omslag 995. Raadsbesluit tot het beschikbaar stellen van een bedrag van fl. 50.000,-- voor het bouwen van 21 arbeiderswoningen, 1931. Met goedkeuring door Gedeputeerde Staten en bijbehorende stukken. 1 omslag 996. Bestek en voorwaarden voor de bouw van 21 arbeiderswoningen op het perceel sectie R. nr. 2922 te Oosterhout (Korte Spook- selstraat), 1931. 1 deel

6.11 Bouwvergunningen Zie archiefnummer 3113: Bouwvergunningen gemeente Oosterhout, 1905 - 1946. Op de studiezaal bevindt zich een alfabetisch ingerichte klapper op straatnaam.

7 Veiligheid

7.1 Brandweer Zie ook inventarisnummers 1764.

997. Lijsten van bestuursleden en personeel van de brandweer met stukken betreffende benoeming en ontslag, 1856 - 1930. Met aantekening van mutaties t/m 1938. 1 omslag 998. Overige stukken betreffende de brandweer, 1868 - 1933. 1 omslag N.B.: aanschaffing materiaal, inventarissen, oefeningen, conceptverordeningen, instructies en voordracht benoemingen. 999. Rapporten omtrent het blussen van branden, 1877 - 1920. 1 omslag 1000. Verordening op de brandweer in de gemeente Oosterhout, 1926. 1 deel 1001. Kringverdeling der gemeente Oosterhout ter uitvoering van de verordening op de brandweer, 1926. 1 deel

8 Waterstaat

8.1 Algemeen

1002. Stukken betreffende de polders, 1815 - 1833. 1 omslag

8.2 Waterschappen

1003. Stukken betreffende het Heemraadschap van Mark en Dintel, 1825 - 1853. 1 omslag N.B.: Betreft hoofdzakelijk de herdichting van de rivier de Mark en Dintel. 1004. Leggers van de waterleidingen opgemaakt door het gemeentebe- stuur ingevolge het reglement op de waterleidingen in Noord- Brabant van 4 november 1874 en vastgesteld door Gedeputeerde Staten d.d. 25 april 1878. 1 pak N.B.: Groot formaat. 1005. Leggers van de waterleidingen onder rechtstreeks beheer en toezicht van een waterschapsbestuur staande, opgemaakt door het waterschapsbestuur. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 25 juli 1878 en 16 april 1889. 1 omslag 1006. Legger van de waterleidingen genaamd " de waterloop die van de Setersche bergen komt". Vastgesteld door Gedeputeerde Staten 16 april 1889. 1 omslag N.B.: Groot formaat 1007. Legger van de waterleiding genaamd de Molenlei, aanvangende in o.a. de gemeente Oosterhout. Vastgesteld door Gedeputeer- de Staten 16 april 1889. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 1008. Legger van de waterleiding genaamd de Donga, ontworpen door het gemeentebestuur van 's Gravenmoer. Vastgesteld door Gede- puteerde Staten 9 januari 1896. Afschrift. 1 stuk N.B.: Groot formaat. 1009. Legger van een waterleiding van het waterschap de gecombi- neerde Willemspolder, 1911. 1 stuk N.B.: Groot formaat.

8.3 Overige werken

1010. Stukken betreffende de verveningen, 1814 - 1859. 1 omslag 1011. Stukken betreffende het leggen van een heul onder de Hoogen- dijk door de gemeente Dongen, 1862. 1 omslag 1012. Ontwerp-legger van twee waterleidingen van de gemeente, 1924. 1 omslag 1013. Stukken betreffende de vaststelling van de legger van de waterleidingen, 1928. 1 omslag 1014. Kaart van de Oude Haven met aantekeningen betreffende de waterpassing, (c. 1928). 1 stuk

9 Verkeer en vervoer

9.1 Te land

1015. Stukken betreffende de tollen, 1817 - 1874. 1 omslag

9.2 Rijkswegen

1016. Verslag van de inspectie van de maire over de aanleg van de grote weg Amsterdam-Parijs, 1813. 1 katern 1017. Stukken betreffende aanleg en onderhoud van de grote wegen, 1822 - 1859. 1 omslag 1018. Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van het per- ceel sectie S nr. 2544 (hoek Gasthuisstraat/Arendstraat) aan Rijkswaterstaat, ter verbeding van de Rijksweg Sleeuwijkse Veer - Breda, 1918. 1 omslag

9.3 Provinciale wegen

1019. Door G.S. aan het gemeentebestuur verleende ontheffingen van verbodsbepalingen, vervat in het politiereglement op de wegen in Noord-Brabant, 1907 - 1932. 1 omslag

9.4 Gemeentewegen

1020. Stukken betreffende de begrenzing, de richting, de breedte en de beplanting van de landwegen in het kanton Oosterhout, 1811 - 1813. 1 omslag 1021. Stukken betreffende de aanbesteding van de straatverlichting, 1811 - 1813. 1 omslag 1022. Nota der publieke schouwwegen en waterleidingen onder de ge- meente Oosterhout, 1817. Minuut. 1 stuk 1023. Staat van de grote wegen of heerbanen in de gemeente Ooster- hout, opgemaakt ingevolge besluit van G.S., 1818. Minuut. 1 stuk 1024. Publicatie van de ordonnantie op het voeren der schouwen over de gemeentewegen en waterleidingen, 1823. 1 stuk 1025. Stukken betreffende de bestrating in de kom der geemeente, 1853 - 1873. 1 omslag N.B.: Voornamelijk verzoekschriften. 1026. Stukken betreffende de aanleg van straatwegen, 1861 - 1898. 1 omslag 1027. Stukken betreffende het opmaken en vaststellen van de legger der openbare wegen en voetpaden, 1871, 1879. 1 omslag 1028. Legger van de openbare wegen en voetpaden vastgesteld door G.S., 1879. 1 deel 1029. Stukken betreffende de afstand door de provincie aan de ge- meente Oosterhout in eigendom en beheer van een gedeelte van de provinciale weg van Oosterhout naar 's Gravenmoer, 1892 - 1893. 1 omslag 1030. Verzoekschriften om verharding of verbetering van wegen, 1905 - 1930. 1 omslag N.B.: Met hiaten. 1031. Voorstel van de Commissie voor de wegen en waterleidingen tot verbetering van de zandwegen en waterlossingen, 1919. 1 stuk 1032. Stukken betreffende plannen tot verharding van wegen in sa- menwerking met aangrenzende gemeenten, 1919 - 1923 en 1925. 1 omslag 1033. Besluiten van de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout tot regeling van het gemeenschappelijke beheer en onderhoud van wegen in het grensgebied van beide gemeenten, 1932. Met kaart- en. Goedgekeurd door G.S. 1933. 1 omslag N.B.: Groot formaat.

9.5 Bruggen

1034. Verzoekschrift van de gemeentebesturen van Oosterhout, Geer- truidenberg en Raamsdonk aan Z.M. de Koning om afschaffing van het bruggeld op de brug over de Donge in de Rijksweg van Breda naar Gorinchem, 1865. Minuut. 1 omslag 1035. Staat der bruggen in openbare wegen, geen rijks- of provin- ciale wegen zijnde, gelegen in Oosterhout en aangrenzende gemeenten, 1873. 1 omslag 1036. Verzoekschrift van de burgemeesters van een aantal gemeen- ten, o.a. Oosterhout aan H.M. de Koningin aangaande de wenselijkheid van het totstandkomen van een vaste verbin- ding over de Bergsche Maas bij Keizersveer, (c. 1917). Kopie. Met memorie van toelichting. 1 omslag

9.6 Vervoer over wegen

1037. Stukken betreffende de openbare middelen van vervoer te land, 1825 - 1829. 1 omslag

9.7 Tram- en spoorwegen

1038. Stukken betreffende het plan voor een spoorweg van 's-Her- togenbosch naar Lage Zwaluwe, via Oosterhout, 1869. 1 omslag 1039. Stukken betreffende de aanleg van een spoorweg van Utrecht naar Breda, 1873 - 1875. 1 omslag 1040. Stukken betreffende de Zuider Stoomtrammaatschappij, 1878-1902, 1921, 1926, 1928, 1933. 1 omslag 1041. Stukken betreffende de Locaalspoorwegmij. "Midden-Brabant", 1916 - 1922. 1 omslag

9.8 Vaarwegen

1042. Stukken bettreffende de binnenlandse scheepvaart, 1814 - 1846 en z.j. 1 omslag 1043. Stukken betreffende plannen voor de aanleg van een scheep- vaartkanaal van de Zuid-Willemsvaart naar de Amer, 1878-1879, 1890, 1898. 1 omslag 1044. Stukken betreffende de aanleg van het Wilhelminakanaal, 1909 - 1910. 1 omslag

9.9 Havens

1045. Stukken betreffende de overdracht van de Oosterhoutse haven door de Staat der Nederlanden aan de gemeente Oosterhout, 1884. 1 omslag 1046. Stukken betreffende de aanleg van een los- en laadplaats langs het Wilhelminakanaal, 1909 - 1916. 1 omslag 1047. Door G.S. goedgekeurd raadsbesluit tot het in erfpacht nemen van de percelen van de los- en laadplaats aan het Wilhelminakanaal, 1922. 1 stuk

9.10 Post, telegraaf, telefoon

1048. Stukken betreffende posterijen en telegrafie, 1860 - 1895. 1 omslag

9.11 Radiodistributie

1049. Stukken betreffende de radiodistributie, 1928, 1930 - 1933. 1 omslag

10 Economische aangelegenheden

10.1 Maten en gewichten

1050. Stukken betreffende de maten en gewichten, 1812 - 1813. 1 omslag 1051. Stukken betreffende de maten en gewichten, 1821 - 1831. 1 omslag

10.2 Landbouw en veeteelt

1052. Stukken betreffende de verbouw van suikerbieten en de ont- ginning van woeste gronden, 1812 - 1813. 1 omslag 1053. Staten van de veehouders met vermelding van het getal der runderen, paarden en schapen, 1818 - 1820 en 1824 - 1827. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 1054. Staten van het aantal trekpaarden, trekossen en voertuigen, 1821 - 1841. 1 omslag 1055. Stukken betreffende landontginning, 1843 - 1858. 1 omslag 1056. Stukken betreffende de mussengilden, 1858 - 1860. 1 omslag 1057-1059. Verslagen van de landbouw, 1866 - 1902. 2 delen en 1 omslag 1057. 1866 - 1874. 1058. 1875 - 1886. 1059. 1887 - 1898, 1900, 1902. 1060. Ingevulde vragenlijsten t.b.v. het verslag over de land- bouw, 1903 - 1933. 1 omslag N.B.: De jaren 1922, 1924 en 1925 ontbreken. 1061. Staat van landbouwbedrijven, (c. 1918). 1 deel N.B.: Vermeldt gebruiker, huisnummers, eigenaar en grootte van het bedrijf.

10.3 Handel en nijverheid

1062. Stukken betreffende fabrieken en werkplaatsen, 1810 - 1813. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 1063. Statistische opgaven betreffende de pottenbakkerijen, 1813 - 1858. 1 omslag 1064. Statistische opgaven betrffende de fabrieken en manufac- turen van lakens en andere wollen stoffen, 1814 - 1828. 1 omslag 1065. Statistische opgaven betreffende de hoedenmakerijen, 1814 - 1851. 1 omslag 1066. Statistische opgaven betreffende de steenbakkerijen, 1814 - 1858. 1 omslag 1067. Statistieke opgaven betreffende allerhande onderwerpen, 1814 - 1876. 1 omslag 1068. Statistische opgaven betreffende fabrieken, trafieken en bedrijven, 1816 - 1853. 1 omslag 1069. Statistische opgaven betreffende de wolkammerij, 1818 - 1824. 1 omslag 1070. Lijst van waarborg-schatplichtigen te Oosterhout, (1837). 1 stuk 1071. Opgaaf van de hoeveelheid ingevoerde en uitgevoerde goede- ren via de Oosterhoutse haven en de Dongense haven aan de Groenendijk onder Oosterhout, 1845. 1 omslag 1072. Register van waarborgschatplichtigen, 1852 - 1898. 1 stuk 1073. Stukken betreffende de deelneming van Oosterhoutse fabri- kanten aan de Eerste Provinciale Tentoonstelling van Nij- verheid te 's-Hertogenbosch, 1857. 1 omslag 1074. Ingekomen stukken betreffende de Kamer van Koophandel en Fabrieken, 1866 - 1871. 1 omslag 1075. Door B & W vastgestelde lijsten, aanwijzende de personen die tot het kiezen van leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken bevoegd zijn, 1866 - 1922. 1 omslag 1075 a. Processen-verbaal van de opening der stembriefjes die ter benoeming van leden van de Kamer van Koophandel en Fa- brieken te Oosterhout zijn ingediend, 1866 - 1920. 1 omslag 1076-1077. Jaarverslagen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Oosterhout, 1869 - 1915. 2 omslagen 1076. 1869 - 1877. 1077. 1878 - 1915. 1078. Rekeningen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Oos- terhout, goedgekeurd door de gemeenteraad, 1882 - 1916. Met hiaten. 1 omslag 1079. Stukken betreffende de samenstelling van een nijverheids statistiek in verband met de uitvoering van de Wet van 19 sept. 1874, 1887 - 1888. 1 omslag 1080. Ingekomen stukken betreffende de voorziening van graan en meel, 1914 - 1916. 1 omslag 1081. Stukken betreffende de vervening vanwege en voor rekening van de gemeente, 1918 - 1919. 1 omslag 1082. Stukken betreffende industrieterreinen, 1925 - 1929. 1 omslag 1083. Ingekomen stukken betreffende de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor westelijk Noord-Brabant te Breda, 1926 - 1933. 1 omslag

10.4 Markten en kermis

1084. Stukken betreffende de markten, 1812 - 1813. 1 omslag 1085. Stukken betreffende de markten, 1816 - 1859. 1 omslag 1086. Stukken betreffende de maandelijkse veemarkten, 1864 - 1867. 1 omslag

11 Arbeid

11.1 Inspectie

1087-1088. Register tot aantekening van de opgaven bedoeld in de arti- kelen 13 en 27 (later artikel 14) van de Veiligheidswet, 1897 - 1919. 2 delen 1087. 1897. 1088. 1918 - 1919.

11.2 Arbeidstijden

1089. Stukken betreffende de uitvoering van de wet van 5 mei 1889 (Stbl. 48), 1894 - 1895 1 omslag

11.3 Werkverschaffing Zie ook inventarisnummer 1773.

1090. Stukken betreffende de verbetering van een aantal zandwegen door de Grondverbetering- en Ontginningsmaatschappij ter bestrijding der werkloosheid, 1921 - 1922. 1 omslag 1091. Stukken betreffende voorgestelde werkverruimingsobjecten, 1922 - 1931. 1 omslag 1092. Stukken betreffende provinciale subsidie in de kosten van de werkverschaffing, 1931 - 1932. 1 omslag 1093. Stukken betreffende de verruiming van het Kromgat met bij- dragen van de belanghebbende waterschappen en subsidie van het Rijk, 1931 - 1932. 1 omslag 1094. Register van uitgaande stukken inzake werkverschaffing, 1931 - 1932. 1 deel 1095. Ingekomen stukken van de minister van binnenlandse zaken (en landbouw), betreffende de werklozenzorg, 1931 - 1933. 1 omslag 1096. Declaraties van de gemeente ten laste van het Rijk wegens uitgaven ten behoeve van de werkverschaffing, 1931 - 1933. 1 omslag 1097. Stukken betreffende het verbeteren van de z.g. Lage Weg. Met bijdrage van het waterschap de Westpolder, 1932 - 1933. 1 omslag 1098. Stukken betreffende de omlegging van de Donge, 1932 - 1933. 1 omslag 1099. Stukken betreffende de uitvoering van werken in werkver- schaffing door de Nederlandsche Heidemaatschappij, 1932 - 1933. 1 omslag

12 Maatschappelijke zorg

12.1 Algemeen

1100. Intekenlijsten voor collectes bij gelegenheid van natio- nale feestdagen, jubilea, rampen enz., z.d. [c. 1876 - 1923]. 1 omslag

12.2 Armbesturen

1101. Stukken betreffende de armbesturen en het Bureau de Bien- faisance, 1811 apr 25 - 1813 jul 12. 1 omslag 1102. Ingekomen stukken betreffende de armenzorg, 1814 - 1849. 1 omslag 1103. Stukken betreffende het geschil tussen het Algemeen Armbe- stuur en het R.K. Armbestuur van het Oostkwartier inzake het onderhoud van de kinderen Van Broekhoven, 1854. 1 omslag 1104. Ingekomen stukken betreffende het armwezen, 1855 - 1933. 1 omslag

12.3 Burgerlijk armbestuur

1105. Rekening van de Commissie gechargeerd met de uitdeling van gelden aan de behoeftigen over de maanden januari tot en met april 1817. Opgemaakt en gesloten op respect. 27 maart en 2 mei 1817. 1 omslag 1106-1109. Registers van besluiten wegens verleende onderstand ten laste van andere gemeenten genomen door de burgemeester ingevolge artikel 41 en 42 van de Wet van 28 juni 1854. 4 delen 1106. 1854 - 1859. 1107. 1860 - 1862. 1108. 1862 - 1867. 1109. 1867 - 1870. 1110. Verslagen aangaande het financieel beheer van het Algemeen of Burgerlijk Armbestuur, 1854 - 1885 en 1897 - 1911. 1 omslag 1111. Staten van inlichtingen behorende bij de besluiten wegens verleende onderstand ten laste van andere gemeenten, 1855 - 1859. 1 omslag 1112. Reglement voor het Burgerlijk Armbestuur, 1913 feb 24; met wijzigingen 1927, 1928, 1930 en 1931. 1 omslag

12.4 Bank van lening

1113. Stukken betreffende de oprichting van een Bank van Lening te Oosterhout, 1817 - 1827. 1 omslag

12.5 Ondersteuning

12.5.1 Algemeen

1114-1115. Staten van de huiszittende armen. Met enige andere staten betreffende het armwezen, 1816 - 1853. 2 omslagen N.B.: Groot formaat. 1114. 1816 - 1832. 1115. 1833 - 1853. 1116. Statistische opgaven betreffende de doofstommen en de blinden, 1828, 1840, 1841 en 1850. 1 omslag 1117-1118. Statistische opgaven inzake de ondersteuning van armen door het gemeentebestuur en door de instellingen van weldadig- heid, bedoeld bij artikel 2, litt. a, b, c en d der Armen- wet, 1854 - 1934. 2 pakken 1117. 1854 - 1904. 1118. 1905 - 1916 en 1923 - 1934. 1119. Lijsten der in de gemeente aanwezige instellingen van wel- dadigheid, 1855 - 1927, 1931 en 1932. 1 omslag 1120. Reglementen van inrichtingen van weldadigheid, ingezonden bij het gemeentebestuur, ingevolge artikel 7 der Armenwet 1854, 1858 - 1930. 1 omslag

12.5.2 Hulp bij rampen

1121. Stukken betreffende uitkeringen wegens geleden schade ten gevolge van rampen, 1817 - 1857. 1 omslag 1122. Staat van schaden geleden door de inundatiën, welke het ge- volg zijn geweest van de maatregelen van verdediging, ge- nomen in 1832-1833. Aangelegd ingevolge de wet van 9 mei 1846. 1 deel N.B.: Groot formaat. 1123. Lijst van gekwiteerde mandaten op de betaalmeester te Breda wegens tegemoetkoming in de schade veroorzaakt door de mi- litaire inundatiën in de jaren 1832-1833 onder Oosterhout, overeenkomstig de wet van 9 mei 1846, (1848). 1 deel N.B.: Groot formaat. 1124. Stukken betreffende de tegemoetkoming in de schade veroor- zaakt door de militaire inundatie 1830-1833, 1840 - 1848. 1 omslag

12.6 Zorg voor afzonderlijke groepen

12.6.1 Zorg voor krankzinnigen

1125. Register van krankzinnigen ten laste der gemeente Ooster- hout, in het gesticht te 's-Hertogenbosch verpleegd, 1860 - 1926. 1 omslag 1126. Declaraties ten laste van het Rijk en de Provincie wegens bijdragen in de kosten van verpleging van armlastige krank- zinnigen, 1915 - 1923. 1 omslag

12.6.2 Zorg voor militairen

1127. Stukken betreffende de militaire pensioenen, 1810 dec 05 - 1813 dec 02. 1 omslag

12.6.3 Zorg voor werklozen

1128. Stukken betreffende extra hulp aan werklozen met bijdrage van het Nationaal Crisis Comité, (B-steun), 1931 dec 01 - 1933 apr. 1 omslag

12.7 Sociale verzekering

1129-1131. Naamlijsten van hen aan wie anders dan voorlopig een rente ingevolge de Ongevallenwet 1901 is toegekend, 1903 - 1939. 3 delen 1129. 1903 - 1913. 1130. 1913 - 1932. 1131. 1932 - 1939. 1132-1135. Lijst van personen aan wie een rente als bedoeld in artikel 369 of 370 van de Invaliditeitswet is toegekend, aangelegd 1913 - 1920. 4 delen 1132. 1913 volgnummers 1 - 105. 1133. 1913 - 1914 ,, 106 - 210. 1134. 1914 - 1916 ,, 211 - 315. 1135. 1916 - 1920 ,, 316 - 434. 1136-1137. Lijst van door het Bestuur der Rijksverzekeringsbank ver- strekte gegevens nopens rentetrekkers ingevolge de artt. 369-370 der invaliditeitswet, 1919 - 1939. 2 delen 1136. volgnummers 1 - 1061. 1137. volgnummers 1062 - 1954. 1138. Naamlijst van hen aan wie anders dan voorlopig een rente ingevolge de Land- en Tuinbouw-ongevallenwet 1922 is toe- gekend, alsmede van hen van wier in leven zijn het recht op, of het bedrag van een rente ingevolge die wet afhan- kelijk is, 1931. 1 deel

13 Onderwijs

13.1 Algemeen

1139. Stukken betreffende het onderwijs, 1810 nov 09 - 1813 jul 16. 1 omslag 1140. Staten en tabellen van verschillende aard betreffende de scholen en de onderwijzers, 1814 -1856. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 1141-1147. Ingekomen stukken betreffende het onderwijs, 1814 - 1933. 7 omslagen N.B.: Met hiaten. 1141. 1814 - 1838. 1142. 1839 - 1856. 1143. 1858 - 1867. 1144. 1868 - 1880. 1145. 1880 - 1892. 1146. 1892 - 1916. 1147. 1920 - 1933. 1148-1151. Registers ter aantekening van de mutaties van het personeel van de openbare scholen, 1837 - 1929. 4 katernen 1148. 1837 - 1882. 1149. 1883 - 1914. 1150. 1915 - 1923. 1151. 1924 - 1929. 1152. Register van verzonden stukken door de plaatselijke school- commissie, 1858 - 1880. 1 deel 1153-1156. Registers van uitgaande brieven van Burgemeester en B & W, betreffende het onderwijs, 1858 - 1933. 4 delen 1153. 1858 jan 29 - 1873 dec 27. 1154. 1874 jan 02 - 1897 mrt 04. 1155. 1897 mrt 15 - 1914 dec 02. 1156. 1914 dec 03 - 1933 jun 28. 1157. Staten bevattende gegevens voor de onderwijsstatistiek, 1887 - 1921. 1 omslag 1158. Indicateur van ingekomen stukken betreffende het onderwijs, 1892 jan 13 - 1896 feb 16. 1 deel 1159. Register van gegevens voor berekening van de jaarwedden van schoolhoofden en onderwijzers van bijstand, aangelegd 1-1-1919 en bijgehouden tot en met 1-11-1931. 1 deel 1160. Raadsbesluit tot vaststelling van de huurwaarde van de vrije woningen van de hoofden der openbare scholen, 1920. 1 stuk

13.2 Lager onderwijs Zie ook de inventarisnummers 1768-1770.

1161. Stukken betreffende plannen tot herbouw van het school- lokaal en het woonhuis van de onderwijzer in Middelwijk, [c. 1853]. 1 omslag 1162. Verslagen van de toestand van het lager onderwijs in de gemeente Oosterhout door de plaatselijke schoolcommissie, 1857 - 1883. 1 omslag 1163. Algemene tabellen van het onderwijzend personeel en van de lagere scholen en staten van de toestand van het onderwijs in de gemeente, 1858 - 1876. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 1164. Stukken betreffende de plaatselijke schoolcommissie, 1858 - 1876. 1 omslag 1165. Raadsbesluiten en verordeningen betreffende de regeling van het Lager Onderwijs, 1860. 1 deel 1166. Begroting van kosten tot het bouwen van een school en daar- aan verbonden onderwijzerswoning in Middelwijk (Schapendries), (c. 1861). 1 omslag N.B.: Met tekening. 1167. Staten betreffende de rijksvergoeding aan de gemeente voor het lager onderwijs, 1900 - 1928. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 1168-1169. Lijsten van kinderen die zich op 1 januari in de gemeente bevonden en die in de loop van het jaar de leeftijd van 7 tot 13 bereikt hebben of zullen volbrengen, 1901 - 1916. 2 omslagen N.B.: Groot formaat. 1168. 1901, 1902, 1904 en 1908. 1169. 1909 - 1912 en 1914 - 1916. 1170. Stukken betreffende de salarisregeling voor de onderwij- zers, 1917 - 1919. 1 omslag 1171. Jaarverslagen van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs, 1925, 1926, 1929 en 1930. 1 omslag 1172. Stukken betreffende de storting en belegging van waarborg- sommen, 1931 - 1932. 1 omslag

13.2.1 Openbaar

1173. Staat van de kinderen die gedurende de maand januari 1862 de openbare school in Middelwijk bezocht hebben, 1862. 1 stuk 1174. Voordrachten voor de benoeming van onderwijzers aan de openbare lagere scholen; met sollicitatiestukken, 1866 - 1927. 1 omslag N.B.: De stukken van niet benoemden zijn vernietigd. 1175. Halfjaarlijkse lijsten der voorgevallen veranderingen in het onderwijzend personeel aan de openbare lagere scholen en van het bedrag van de grondslagen naar welke door hen voor pensioen wordt bijgedragen, 1877 - 1901. 1 omslag 1176. Bestek en voorwaarden van aanbesteding van de gemeente- school en onderwijzerswoning in de Torenstraat, 1882. 1 omslag N.B.: Met tekening. 1177. Leerplannen van de openbare lagere scholen, 1882 - 1915. 1 omslag 1178. Register van de in elke maand plaats gehad hebbende veran- deringen in het personeel van de openbare lagere scholen en van het bedrag van de grondslagen voor hun pensioen, 1902 - 1922. 1 deel 1179. Raadsbesluiten tot opheffing van openbare scholen, 1919, 1920 en 1921. 1 omslag 1180. Raadsbesluit tot het aanwijzen van een perceel voor het bouwen van een nieuwe school voor openbaar lager onder- wijs, 1921. 1 omslag N.B.: Met tekening.

13.2.2 Bijzonder

1181. Rapportage en richtlijnen m.b.t. het onderwijs aan de "Arme Meisjesschool" in het klooster van Sint Catharinadal te Oosterhout, 1826. 1 deel 1182. Opgaven betreffende de jaarwedden van het personeel van de bijzondere lagere scholen, overeenkomstig art. XI van de wet van 14 juli 1919, stbl. 493. 1 omslag 1183. Stukken betreffende de stichting van bijzondere scholen voor L.O. en U.L.O., de overdracht of beschikbaarstelling van schoolgebouwen, de aankoop van daarbij behorende onder- wijzerswoningen en de schatting van schoolgebouwen i.v.m. de vergoeding ex. art. 205 van de Wet L.O., 1920-1926. 1 omslag 1184. Stukken betreffende de gemeentelijke vergoeding en de ge- meentelijke bijdragen voor de bijzondere lagere scholen, 1921 - 1930. 1 omslag 1185. Stukken betreffende de stichting van een R.K. Bijzondere Lagere School te Stuivezand, 1926 - 1928. 1 omslag 1186. Bestek en voorwaarden voor de bouw van een klaslokaal etc. aan het schoolgebouw te Dorst, 1929. 1 deel 1187. Stukken betreffende de bouw van de R.K. Jongensschool te Stuivezand, 1929 - 1931. 1 omslag 1188. Stukken betreffende de bouw van een R.K. meisjesschool te Stuivezand, 1930. 1 omslag 1189. Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een klaslokaal aan de R.K. Jongensschool aan de Zandheuvel, 1930. 1 deel

13.2.3 Overig onderwijs

1190. Jaarverslagen en staten betreffende de tekenschool, 1872 - 1918. 1 omslag 1191. Ingekomen stukken betreffende de tekenschool, 1892 - 1919. 1 omslag 1192. Begrotingen en rekeningen van de tekenschool, 1907 - 1919. 1 omslag 1193. Rapport inzake ambachtsonderwijs voor Oosterhout en om- streken, 1912. 1 deel 1194. Bestek voor het bouwen van een ambachts- en tekenschool, 1913. 1 stuk N.B.: Niet uitgevoerd. 1195. Ingekomen stukken betreffede de subsidiëring van de am- bachtsschool, 1917 - 1925. 1 omslag 1196. Jaarverslagen van de vereniging "Ambachtsschool voor Oos- terhout en omstreken", 1919-1925, 1927, 1929-1931 en 1933. 1 omslag 1197. Begrotingen en rekeningen met bijbehorende stukken van de ambachts-dagschool en van de avond-vaktekenschool, 1921 - 1932. 1 omslag 1198. Jaarverslagen van de Commissie tot wering van schoolver- zuim, 1926 - 1932. 1 omslag N.B.: 1927 ontbreekt.

14 Cultuur, sport en ontspanning

14.1 Natuurschoon en gedenktekens

1199. Ontwerpplan voor de parkaanleg van de Lukwelberg door Johan Juchem, tuinarchitect te Woensel, 1918. 1 stuk N.B.: Groot formaat. 1200. Ontwerpplan voor de aanleg van het gemeentepark door Johan Juchem, tuinarchitect te Woensel, 1918. 1 stuk N.B.: Groot Formaat.

14.2 Feesten, herdenkingen

1201. Stukken betreffende de feestviering bij gelegenheid van het verblijf van koning Willem III aan Oosterhout, 1870. 1 omslag

14.3 Onderscheidingen

1202. Toekenning koninklijke onderscheiding aan J. van Zanen, arts te Oosterhout, 1835. 1 stuk 1203. Stukken betreffende het toekennen van koninklijke onder- scheidingen en het beschikbaarstellen van nedailles door de koningin, 1928 - 1933. 1 omslag

15 Religie

15.1 Algemeen

1204. Rekening en verantwoording van het beheer en verkoop van kerkgoederen van de parochie St. Jan, 23 mei 1818. 1 omslag 1205. Stukken betreffende de staat der kerkgebouwen en goederen in Oosterhout, Dorst en Den Hout, 1819 en 1823. 1 omslag

15.2 Kerkgenootschappen afzonderlijk

1206. Stukken betreffende de afstand van het gebouw der St. Janskerk door de Hervormde-Gemeente aan de R.K. Parochie en de verdeling der goederen en fondsen tussen die instel- lingen, 1815 - 1820. 1 omslag 1207. Stukken betreffende de afstand van bouwmaterialen van de ingestorte kapel te Dorst aan de R.K. parochie ter vergro- ting van de schuurkerk aldaar, 1822 - 1823. 1 omslag 1208. Stukken betreffende het toekennen van een Rijkssubsidie ter vergroting van de R.K. kerk te Den Hout en het bouwen van een pastorie aldaar, 1830 - 1836. 1 omslag 1209. Stukken betreffende het toekennen van een Rijkssubsidie voor de bouw van een nieuwe kerk te Dorst, 1834 - 1835. 1 omslag 1210. Stukken betreffende de ontbinding der Joodse Gemeente en het herstel daarvan, 1838 - 1854. 1 omslag 1211. Stukken betreffende het oprichten van een R.K. Parochie te Oosteind en de bouw van een kerk en pastorie aldaar, 1852. 1 omslag

15.3 Kloosters

1212. Stukken betreffende het klooster St. Catharinadal, 1810 - 1812. 1 omslag 1213. Ingekomen stukken betreffende het klooster St. Catharina- dal, 1816 - 1848. 1 omslag 1214. Rekeningen van het klooster St. Catharinadal, 1822 - 1835. 1 omslag N.B.: Groot Formaat. 1215. Staten van het klooster St. Catharinadal, "Staat der gees- telijke congregatie binnen de stad Oosterhout", 1823 - 1859. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 1216. Lijst aangelegd ingevolge art. 2 van het besluit van de gou- verneur van 11 februari 1825, no. 4. Bijgehouden tot en met 1839. 1 stuk N.B.: Groot formaat.

16 Landsverdediging

16.1 Algemeen

1217. Stukken betreffende de organisatie van de Garde Nationale, 1812 - 1813. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 1218-1219. Kohieren van een heffing tot dekking van een buitengewone omslag, 1813 - 1814. 2 delen 1218. 1813. 1219. 1814. 1220. Stukken betreffende zaken onmiddellijk verband houdende met de moblisatie en de oorlogstoestand, 1914 - 1918. 1 omslag 1221. In de gemeente afgekondigde verordeningen van de commandant, uitoefenende het Militair Gezag, 1916 - 1919. 1 omslag

16.2 Leveringen en inkwartieringen

1222. Stukken betreffende de vordering van paarden, wagens en karren, 1810 - 1813. 1 omslag 1223. Stukken betreffende de statistiek van paarden, runderen en schapen, 1810 - 1813. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 1224. Stukken betreffende diensten ten behoeve van het leger, 1810 - 1813. 1 omslag 1225. Stukken betreffende het aandeel van Oosterhout in de vorde- ring van 15000 paarden, ingevolge Keizerlijk Besluit van 4 januari 1813, 1813. 1 omslag 1226. Stukken betreffende vorderingen en leveringen ten behoeve van de geallieerde troepen en de betaling daarvan, 1813 - 1814. 1 pak 1227. Stukken betreffende leveranties aan de geallieerde troepen, 1813, 1814 en 1816. 1 omslag 1228-1229. Stukken betreffende leveranties en diensten ten behoeve van de geallieerde legers in 1813 en 1814, 1814 - 1829. 3 omslagen N.B.: Inv.nrs. 1229 en 1230: groot formaat. 1228. Requisitiebiljetten, inkwartieringsbiljetten, bonnen en kwitanties. 1229. Lijsten van het door het Gemeentebestuur en de ingezeten ontvangen leveranties en borderellen van kwitanties. 1230. Stukken betreffende de vergoeding door het Rijk. 1231. Stukken betreffende inkwartiering van troepen en leveran- ties daaraan, 1814 - 1816. 1 pak 1232. Publicatie van het besluit van Gedeputeerde Staten tot rege- ling van de requisitie van middelen van transport bij door- mars van troepen, 1816. Gedrukte kopie. 1816. 1 stuk 1233. Lijst van eigenaren van paarden en trekossen, 1817. 1 deel 1234. Stukken betreffende de vordering van de gemeente Eethen, Genderen op de gemeente Oosterhout wegens requisitie van 5 ossen tijdens het verblijf van de geallieerde troepen in de jaren 1813-1814, 1819 en 1822. 1 omslag 1235. Declaraties wegens levering van planken, delen, sparren, ijzerwerk en andere objecten t.b.v. de militaire troepen, 1830, 1834 - 1838. 1 omslag 1236. Declaraties wegens transportkosten van zieke militairen, 1830 - 1838. 1 omslag 1237. Declaratie wegens transporten van zieke militaire gevange- nen, 1830. 1 stuk 1238. Declaraties wegens parkdiensten verricht door inwoners van Oosterhout te Breda en het kamp bij Rijen, 1830, 1832, 1834-1836 en 1838. 1 omslag 1239. Declaraties wegens geleverde steenkolen en kaarsen t.b.v. de militaire troepen, 1830, 1835-1838. 1 omslag 1240. Register van inkwartiering van officieren, 1830 - 1839. 1 deel 1241. Stukken betreffende specificaties en declaraties wegens gedane karvrachten, parkdiensten, leveranties e.d., 1831 - 1833. 1 omslag 1242. Declaratie wegens transporten van zieke civiele gevangenen, 1832. 1 stuk 1243. Kohier van verrichte diensten door inwoners van Oosterhout t.b.v. militaire troepen, 1832. 1 katern 1244. Declaratie van leveranties door de gemeente aan militaire troepen, 1832. 1 stuk 1245. Declaraties van het gemeentebestuur van Ginneken en Bavel wegens levering van materialen en verrichte diensten, 1832 - 1833. 1 omslag 1246. Stukken betreffende leveranties en arbeidskosten t.b.v. mi- litaire troepen, 1832 - 1835. 1 omslag 1247. Processen-verbaal van (her)keuring van partijen hooi t.b.v. de militaire troepen, 1832 - 1835. 1 omslag 1248. Declaratie van geleverd licht t.b.v. de militaire troepen, 1833. 1 stuk 1249. Declaraties wegens de huur van percelen bouwland t.b.v. de militaire troepen, 1833 - 1836. 1 omslag 1250. Rekeningen van geleverd hout aan de stad Oosterhout, ten behoeve van militaire onderkomens, 1835. 1 omslag 1251. Twee lijsten van personen die te Breda parkdiensten hebben moeten verrichten met hun paard en kar, 1835. 1 omslag 1252. Lijst van inwoners van Oosterhout die transportdiensten hebben verricht t.b.v. zieke militairen, 1835. 1 omslag 1253. Stukken betreffende de tarieven van te leveren brandstoffen aan de militaire wachten, 1839. 1 omslag 1254. Declaraties van B & W wegens gedane betalingen ten behoeve van militieplichtigen en ingekwartierde troepen, 1840 - 1852. 1 omslag 1255. Staten van inkwartiering, 1841, 1845, 1853 - 1855. 1 omslag 1256-1266. Lijsten van inwoners die voor het verlenen van inkwartie- ring en onderhoud aan krijgsvolk in aanmerking komen, 1868 - 1934. 11 delen 1256. 1868. 1257. 1871 - 1875. 1258. 1877 - 1879. 1259. 1882. 1260. 1885 - 1887. 1261. 1888 - 1889. 1262. 1891 - 1896. 1263. 1900 - 1908. 1264. 1911 - 1914. 1265. 1915 - 1917. 1266. 1928 - 1934. 1267. Stukken betreffende vorderingen ten behoeve van het leger, 1915 - 1918. 1 omslag 1268. Stukken betreffende maatregelen bij eventuele mobilisatie, 1924 - 1933. 1 omslag

16.3 Conscriptie/recrutering Zie ook inventarisnummer 1766.

1269. Stukken betreffende de recrutering voor de compagnies des canonniers gardes-cotes, 1810 - 1813. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 1270-1275. Stukken betreffende de lichtingen 1808-1813, 1811 - 1813. 6 omslagen N.B.: Groot formaat. 1270. Lichting 1808. 1271. Lichting 1809. 1272. Lichting 1810. 1273. Lichting 1811. 1274. Lichting 1812. 1275. Lichting 1813. 1276. Inschrijvingsregister voor de Garde Nationale, (april 1813). Met hulpregister. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 1277. Stukken betreffende de organisatie van vier regimenten Gardes d'Honneur, 1813. 1 omslag 1278. Stukken betreffende de lichting van 120.000 man van de jaarklassen 1808-1813, ingevolge Senatus-consulte van 9 okt. 1813, 1813. 1 omslag 1279. Alfabetisch register van alle mannelijke ingezetenen van 25-45 jaar, aangelegd ten behoeve van de recrutering voor de compagnies des canonniers gardes-cotes, 1813. 1 omslag N.B.: Groot formaat.

16.4 Nationale militie

1280. Lijst van personen die voor de lichtingen 1808-1813 hebben geloot. Met aantekeningen omtrent hun staat op 23 augustus 1814. 1 deel 1281. Alfabetische lijst van de ingeschrevenen voor de landmili- tie, 1814. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 1282. Ingekomen stukken betreffende de nationale militie, 1814 - 1858. 1 omslag 1283-1298. Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de nationale militie, 1815 - 1914. 14 banden en 2 omslagen N.B.: Groot formaat. 1283. 1815. 1284. 1818 - 1822. 1285. 1823 - 1827. 1286. 1828 - 1832. 1287. 1833 - 1837. 1288. 1838 - 1840. 1289. 1841 - 1844. 1290. 1845 - 1847. 1291. 1848 - 1851. 1292. 1852 - 1855. 1293. 1856 - 1858. 1294. 1859 - 1861. 1295. 1862 - 1873. 1296. 1874 - 1882. 1297. 1883 - 1892. 1298. 1893 - 1914. 1299-1314. Inschrijvingsregister voor de nationale militie, 1815 - 1924. 4 omslagen en 12 banden N.B.: Groot formaat. 1299. 1815. 1300. 1817. 1301. 1818 - 1827. 1302. 1828 - 1840. 1303. 1841 - 1846. 1304. 1847 - 1851. 1305. 1852 - 1856. 1306. 1857 - 1861. 1307. 1862 - 1867. 1308. 1868 - 1873. 1309. 1874 - 1878. 1310. 1879 - 1883. 1311. 1884 - 1892. 1312. 1893 - 1902. 1313. 1903 - 1912. 1314. 1914 - 1924. 1315-1317. Nominatieve staten van manschappen, uitmakende het contin- gent aan de gemeente opgelegd, 1817 - 1862. 3 banden N.B.: Groot formaat. 1315. 1817 - 1837. 1316. 1838 - 1847. 1317. 1848 - 1862. 1318-1321. Gemeenschappelijke alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de nationale militie in het militiekanton Oosterhout, 1838 - 1847. 4 banden N.B.: Groot formaat. 1318. 1838 - 1840. 1319. 1841 - 1843. 1320. 1844 - 1845. 1321. 1846 - 1847. 1322. Register van de officieren en militairen van mindere rang die zich bij de 1e compagnie van het Korps Rijdende Artil- lerie en bij de Rijdende Batterij no. 13 in actieve dienst bevonden op 1 januari 1840. 1 omslag 1323. Register van afgegeven attesten tot vrijstelling der natio- nale militie, 1844 - 1861. 1 deel 1324-1325. Register van verlofgangers ingelijfd voor de gemeente Oos- terhout, maar elders in het verlofgangersregister inge- schreven, 1897 - 1935. 2 delen 1324. 1897 - 1919. 1325. 1919 - 1935. 1326-1330. Verlofgangersregister, 1862 - 1902. 5 delen N.B.: Groot formaat. 1326. 1862 - 1874. 1327. 1874 - 1881. 1328. 1881 - 1890. 1329. 1890 - 1900. 1330. 1899 - 1902. 1331-1339. Lotingsregeisters voor de nationale militie, 1863 - 1908. 9 banden N.B.: Groot formaat. 1331. 1863 - 1867. 1332. 1868 - 1872. 1333. 1873 - 1877. 1334. 1878 - 1883. 1335. 1884 - 1888. 1336. 1889 - 1893. 1337. 1894 - 1898. 1338. 1899 - 1903. 1339. 1904 - 1908. 1340-1343. Verlofgangersregister, 1902 - 1927. 4 delen N.B.: Groot formaat. 1340. 1902 - 1907. 1341. 1907 - 1912. 1342. 1912 - 1922. 1343. 1923 - 1927. 1344. Register van verlofgangers van de militie aan wie toestem- ming is verleend tot het aangaan van een verbintenis voor de buitenlandse zeevaart of tot verblijf buitenslands, 1911 - 1915. 1 deel N.B.: Groot formaat. 1345. Lotingsregister voor de dienstplichtigen van de lichtingen 1924 - 1930. Met lijst van bestemming tot gewoon of tot buitengewone dienstplichtige. 1 omslag 1346. Inschrijvingsregister voor de dienstplicht, lichtingen 1924 - 1934. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 1932 ontbreekt. 1347. Lijst van uitspraken gedaan door de keuringsraad, 1928 - 1933. 1 omslag 1348. Gemeenschappelijk alfabetisch register van ingeschrevenen voor de dienstplicht voor de gemeenten Geertruidenberg, Hooge en Lage Zwaluwe, Made en Drimmelen, Oosterhout en Ter- heijden, lichtingen 1930 - 1932. 1 omslag N.B.: Groot Formaat.

16.5 Schutterij

1349-1352. Bij het Gemeentebestuur ingekomen stukken betreffende de schutterij, 1814 - 1901. 4 omslagen 1349. 1814 - 1829. 1350. 1830 - 1836. 1351. 1837 - 1859. 1352. 1867, 1868, 1878 - 1901. 1353. Inschrijvingsregister voor de schutterij, 1815. 1 deel N.B.: Groot formaat. 1354. Eedregister van de Dienstdoende Schutterij, 1815 - 1824. 1 deel 1355. Staten van het materieel en de sterkte van de Dienstdoende Schutterij, 1815 - 1827. 1 omslag 1356. Voordrachten tot vervulling van officiersplaatsen bij de schutterij, 1818 - 1901. 1 omslag N.B.: Met hiaten. 1357-1440. Inschrijvingsregisters voor de dienstdoende schutterij, 1828 - 1902. 84 delen N.B.: Groot formaat.

1357. 1828 (jaarklasse 1794). 1358. 1828 (jaarklasse 1795). 1359. 1828 (jaarklasse 1796). 1360. 1828 (jaarklasse 1797). 1361. 1828 (jaarklasse 1798). 1362. 1828 (jaarklasse 1799). 1363. 1828 (jaarklasse 1800). 1364. 1828 (jaarklasse 1801). 1365. 1828 (jaarklasse 1802). 1366. 1828 (jaarklasse 1803). 1367. 1829. 1368. 1830. 1369. 1831. 1370. 1832. 1371. 1833. 1372. 1834. 1373. 1835. 1374. 1836. 1375. 1837. 1376. 1838. 1377. 1839. 1378. 1840. 1379. 1841. 1380. 1842. 1381. 1843. 1382. 1844. 1383. 1845. 1384. 1846. 1385. 1847. 1386. 1848. 1387. 1849. 1388. 1850. 1389. 1851. 1390. 1852. 1391. 1853. 1392. 1854. 1393. 1855. 1394. 1856. 1395. 1857. 1396. 1858. 1397. 1859. 1398. 1860.

1399. 1861. 1400. 1862. 1401. 1863. 1402. 1864. 1403. 1865. 1404. 1866. 1405. 1867. 1406. 1868. 1407. 1869. 1408. 1870. 1409. 1871. 1410. 1872. 1411. 1873. 1412. 1874. 1413. 1875. 1414. 1876. 1415. 1877. 1416. 1878. 1417. 1879. 1418. 1880. 1419. 1881. 1420. 1882. 1421. 1883. 1422. 1884. 1423. 1885. 1424. 1886. 1425. 1887. 1426. 1888. 1427. 1889. 1428. 1890. 1429. 1891. 1430. 1892. 1431. 1893. 1432. 1894. 1433. 1895. 1434. 1896. 1435. 1897. 1436. 1898. 1437. 1899. 1438. 1900. 1439. 1901. 1440. 1902.

1441-1515. Algemene Rol van manschappen welke in de termen vallen om opgeroepen te worden voor inlijving bij de Dienstdoende Schutterij, 1828 - 1902. 75 delen N.B.: Groot formaat.

1441. 1828. 1442. 1829. 1443. 1830. 1444. 1831. 1445. 1832. 1446. 1833. 1447. 1834. 1448. 1835. 1449. 1836. 1450. 1837. 1451. 1838. 1452. 1839. 1453. 1840. 1454. 1841. 1455. 1842. 1456. 1843. 1457. 1844. 1458. 1845. 1459. 1846. 1460. 1847. 1461. 1848. 1462. 1849. 1463. 1850. 1464. 1851. 1465. 1852. 1466. 1853. 1467. 1854. 1468. 1855. 1469. 1856. 1470. 1857. 1471. 1858. 1472. 1859. 1473. 1860. 1474. 1861. 1475. 1862. 1476. 1863. 1477. 1864. 1478. 1865.

1479. 1866. 1480. 1867. 1481. 1868. 1482. 1869. 1483. 1870. 1484. 1871. 1485. 1872. 1486. 1873. 1487. 1874. 1488. 1875. 1489. 1876. 1490. 1877. 1491. 1878. 1492. 1879. 1493. 1880. 1494. 1881. 1495. 1882. 1496. 1883. 1497. 1884. 1498. 1885. 1509. 1886. 1500. 1887. 1501. 1888. 1502. 1889. 1503. 1890. 1504. 1891. 1505. 1892. 1506. 1893. 1507. 1894. 1508. 1895. 1519. 1896. 1510. 1897. 1511. 1898. 1512. 1899. 1513. 1900. 1514. 1901. 1515. 1902.

1516-1599. Lotingsregisters voor de dienstdoende schutterij, 1828 - 1902. 84 delen N.B.: Groot formaat.

1516. 1828 (jaarklasse 1794). 1517. 1828 (jaarklasse 1795). 1518. 1828 (jaarklasse 1796). 1519. 1828 (jaarklasse 1797). 1520. 1828 (jaarklasse 1798). 1521. 1828 (jaarklasse 1799). 1522. 1828 (jaarklasse 1800). 1523. 1828 (jaarklasse 1801). 1524. 1828 (jaarklasse 1802). 1525. 1828 (jaarklasse 1803). 1526. 1829. 1527. 1830. 1528. 1831. 1529. 1832. 1530. 1833. 1531. 1834. 1532. 1835. 1533. 1836. 1534. 1837. 1535. 1838. 1536. 1839. 1537. 1840. 1538. 1841. 1539. 1842. 1540. 1843. 1541. 1844. 1542. 1845. 1543. 1846. 1544. 1847. 1545. 1848. 1546. 1849. 1547. 1850. 1548. 1851. 1549. 1852. 1550. 1853. 1551. 1854. 1552. 1855. 1553. 1856. 1554. 1857. 1555. 1858. 1556. 1859. 1557. 1860. 1558. 1861.

1559. 1862. 1560. 1863. 1561. 1864. 1562. 1865. 1563. 1866. 1564. 1867. 1565. 1868. 1566. 1869. 1567. 1870. 1568. 1871. 1569. 1872. 1570. 1873. 1571. 1874. 1572. 1875. 1573. 1876. 1574. 1877. 1575. 1878. 1576. 1879. 1577. 1880. 1578. 1881. 1579. 1882. 1580. 1883. 1581. 1884. 1582. 1885. 1583. 1886. 1584. 1887. 1585. 1888. 1586. 1889. 1587. 1890. 1588. 1891. 1589. 1892. 1590. 1893. 1591. 1894. 1592. 1895. 1593. 1896. 1594. 1897. 1595. 1898. 1596. 1899. 1597. 1900. 1598. 1901. 1599. 1902.

1600-1683. Alfabetische lijsten van de ingeschrevenen voor de dienst- doende schutterij, 1828 - 1902. 84 delen

1600. 1828 (jaarklasse 1794). 1601. 1828 (jaarklasse 1795). 1602. 1828 (jaarklasse 1796). 1603. 1828 (jaarklasse 1797). 1604. 1828 (jaarklasse 1798). 1605. 1828 (jaarklasse 1799). 1606. 1828 (jaarklasse 1800). 1607. 1828 (jaarklasse 1801). 1608. 1828 (jaarklasse 1802). 1609. 1828 (jaarklasse 1803). 1610. 1829. 1611. 1830. 1612. 1831. 1613. 1832. 1614. 1833. 1615. 1834. 1616. 1835. 1617. 1836. 1618. 1837. 1619. 1838. 1620. 1839. 1621. 1840. 1622. 1841. 1623. 1842. 1624. 1843. 1625. 1844. 1626. 1845. 1627. 1846. 1628. 1847. 1629. 1848. 1630. 1849. 1631. 1850. 1632. 1851. 1633. 1852. 1634. 1853. 1635. 1854. 1636. 1855. 1637. 1856. 1638. 1857. 1639. 1858. 1640. 1859. 1641. 1860.

1642. 1861. 1643. 1862. 1644. 1863. 1645. 1864. 1646. 1865. 1647. 1866. 1648. 1867. 1649. 1868. 1650. 1869. 1651. 1870. 1652. 1871. 1653. 1872. 1654. 1873. 1655. 1874. 1656. 1875. 1657. 1876. 1658. 1877. 1659. 1878. 1660. 1879. 1661. 1880. 1662. 1881. 1663. 1882. 1664. 1883. 1665. 1884. 1666. 1885. 1667. 1886. 1668. 1887. 1669. 1888. 1670. 1889. 1671. 1890. 1672. 1891. 1673. 1892. 1674. 1893. 1675. 1894. 1676. 1895. 1677. 1896. 1678. 1897. 1679. 1898. 1680. 1899. 1681. 1900. 1682. 1901. 1683. 1902.

1684. Algemene naamlijst van de personen die in de jaren 1829 tot en met 1833 tot de Reserve zullen overgaan, 1829. 1 deel N.B.: Groot formaat. 1685-1687. Naamlijst bevattende de schutterplichtigen van de 1e Ban der Dienstdoende Schutterij, 1831 - 1902. 3 delen N.B.: Groot formaat. 1685. 1831 - 1844. 1686. 1831 - 1853. 1687. 1870 - 1902. 1688-1689. Register ter aantekening van de veranderingen en bewegingen van de officier, onderofficieren en schutters van het 2e bataljon, 1e compagnie van de 1e afdeling Mobiele Schutte- rij van Noord-Brabant, 1833 - 1834. 2 delen 1688. 1833. 1689. 1834. 1690. Register aangevende de samenstelling van de schutterij na de inlijving van de lichting 1835-1836. 1 deel 1691. Nominatieve staten van leden van de Dienstdoende Schutterij die gerechtigd zijn tot het ereteken ingesteld bij K.B. van 5 december 1851, 1852 - 1901. 1 omslag 1692. Naamlijst van de officieren bij de Dienstdoende Schutterij, [c. 1860]. 1 stuk 1693-1706. Bijzondere Rol van de manschappen, die in het jaar 1881 van de Algemene Rol zijn overgenomen om ingelijfd te worden bij de Dienstdoende Schutterij, 1866 - 1881. 14 delen N.B.: Groot formaat. De jaren 1867 en 1877 ontbreken. 1693. 1866. 1694. 1868. 1695. 1869. 1696. 1870. 1697. 1871. 1698. 1872. 1699. 1873. 1700. 1874. 1701. 1875. 1702. 1876. 1703. 1878. 1704. 1879. 1705. 1880. 1706. 1881.

16.6 Landweer en landstorm

1707. Inschrijvingsregister voor de landstorm, 1832. 1 band 1708-1731. Inschrijvingsregister vermeldende de tot de landstorm beho- rende dienstplichtigen van wie zowel gewapende als ongewa- pende dienst kan worden gevorderd, 1895 - 1918. 24 delen 1708. 1895. 1709. 1896. 1710. 1897. 1711. 1898. 1712. 1899. 1713. 1900. 1714. 1901. 1715. 1902. 1716. 1903. 1717. 1904. 1718. 1905. 1719. 1906. 1720. 1907. 1721. 1908. 1722. 1909. 1723. 1910. 1724. 1911. 1725. 1912. 1726. 1913. 1727. 1914. 1728. 1915. 1729. 1916. 1730. 1917. 1731. 1918. 1732-1734. Aanhangsel op het inschrijvingsregister van de landstorm- plichtigen, 1896 - 1907. 3 omslagen 1732. 1896 - 1900. 1733. 1901 - 1907. 1734. 1908 - 1911, 1913 - 1917. 1735. Inschrijvingsregister van het personeel van de landweer, 1903 - 1921. 1 omslag N.B.: Groot formaat. 1736-1748. Inschrijvingsregister vermeldende de tot de landstorm beho- rende dienstplichtigen van wie geen andere dan ongewapende dienst kan worden gevorderd, 1915 - 1922. 13 delen 1736. 1905. 1737. 1907. 1738. 1908. 1739. 1909. 1740. 1913. 1741. 1914. 1742. 1915. 1743. 1916. 1744. 1917. 1745. 1918. 1746. 1920. 1747. 1921. 1748. 1922. 1749-1751. Keuringsregister van voor de krijgsdienst ongeschikt ver- klaarde personen,1916 - 1918. 3 delen N.B.: Groot formaat. 1749. 1916. 1750. 1917. 1751. 1918. 1752. Register van personen die zich vrijwillig hebben verbonden als buitengewoon vrijwiller bij de Landstorm, 1919. 1 deel

17 Justitie

17.1 Algemeen

1753. Stukken betreffende de kosten van het plaatselijk gerecht tot 11 juni 1811, 1812. 1 omslag 1754. Lijsten van personen die in aanmerking komen voor de func- tie van juré. Met stukken betreffende de formatie van deze lijsten, 1812 - 1813. 1 omslag 1755-1757. Register van processen-verbaal van de (president-)burge- meester als belast met de politie, 1816 - 1831. 3 delen 1755. 1816 jan 01 - 1820 jan 01. 1756. 1820 jan 03 - 1822 jan 16. 1757. 1823 jan 25 - 1831 jun 25. 1758. Processen-verbaal van de president-burgemeester als belast met de politie, 1821 - 1822. Kladden. 1 omslag

17.2 Huis van bewaring

1759. Stukken betreffende de kosten van het Huis van Bewaring te Breda, 1811 - 1813. 1 omslag 1760. Stukken betreffende het onderhoud van de gevangenen in het Huis van Bewaring te Oosterhout, 1833, 1849. 1 omslag

18 Notariaat

1761. Akte waarin de Staatsspoorwegen in totaal 23 roeden en 30 ellen grond kopen van de gemeente Oosterhout, 1862. 1 stuk

19 Systeem Bloemendaal

1762. Dossier Brandweer: Brandweerpersoneel, 1933-1934. 1 omslag 1763. Dossier Geldleningen: Vaste geldleningen, 1933-1935: gro- tendeels vernietigd. 1 omslag 1764. Dossier Dienstplichtwet: Inlijving, 1933-1935. 1 omslag N.B.: Meeste stukken zijn overgebracht naar het archief van de gemeente Oosterhout, 1934-1946. 1765. Dossier Eigendom. Bezit: Gemeente-eigendommen, 1933-1935: deels vernietigd. 1 omslag 1766. Dossier Onderwijs (Lager): Personeel openbare lagere school, 1933-1935: grotendeels vernietigd. 1 omslag 1767. Dossier Onderwijs (Lager): Schoolgebouwen, 1933-1935: grotendeels vernietigd. 1 omslag 1768. Dossier Onderwijs (Lager): Commissie van Toezicht L.O., 1934. 1 omslag 1769. Dossier Onderwijs (Nijverheids): Ambachtsschool, 1933-1935: grotendeels vernietigd. 1 omslag 1770. Dossier Trekhondenwet: Keuring en nummerbewijzen, 1933-1935. 1 omslag 1771. Dossier Werkloosheid: Werkobjecten werkverschaffing, 1933-1935: grotendeels vernietigd. 1 omslag 1772. Dossier Openbare Gezondheid: Melkbesluit, 1934-1935: gro- tendeels vernietigd. 1 omslag

20 Gedeponeerde archieven

De inventarisnrs. 1773-1808 zijn vervallen. De stukken staan beschreven in diverse gedeponeerde archieven. Deze zijn ondergebracht in aparte toegangen. Gedeponeerde archieven: Archiefnummer 2020: Archief van het comité tot ondersteuning van Belgische vluchtelingen te Oosterhout, 1914-1918. Archiefnummer 2018: Archief van de gemeente-ontvanger,1830-1871. Archiefnummer 2017: Archief van het college van zetters, 1870-1927. Archiefnummer 2035: Archief van de commissie huldeblijk h.m. de koningin t.g.v. haar huwelijk, 1900-1901. Archiefnummer 2031: Archief van de commissie tot wering van schoolverzuim, 1901-1941. Archiefnummer 2030: Archief van de plaatselijke schoolcommissie,1858-1891. Archiefnummer 2032: Archief van de plaatselijke commissie voor de oprichting van een nationaal gedenkteken voor november 1813,1813, 1863-1868. Archiefnummer 2010: Archief van de schutterij, 1815-1839. Archiefnummer 2011: Archief van de auditeur bij de dienstdoende schutterij, 1830-1849. Archiefnummer 2022: Archief van de Huurcommissie, 1800-1926. Archiefnummer 2023: Archief van het plaatselijk crisiscomité, 1931-1936. Archiefnummer 2013: Archief van de Kring van Burgerwachten "Oosterhout en omstreken", 1927-1935. ___________________________________________________________________________________________________________

Concordans archief van het gemeentebestuur Oosterhout, 1810-1933 (1950).

Oude nummers - nieuwe nummers

Toevoeging O.A. = Oud Archief Oosterhout Letter G gevolgd door nummer = Gedeponeerd archief Oosterhout Letter K gevolgd door nummer = Collectie Kadastrale bescheiden, zie archiefnummer 2015 SB = Systeem Bloemendaal vn = voorlopig nummer

O.N. - N.N.

1 - 1
2 - 2
3 - 3
3a - 4
4 - 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 9
9 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
24 - 25
25 - 26
26 - 27
27 - 28
28 - 29
29 - 30
30 - 31
31 - 647
32 - 645
32a - 648
33 - 32
34 - 33
35 - 34
36 - 35
37 - 36
38 - 37
39 - 38
40 - 39
41 - 40
42 - 41
43 - 42
44 - 43
45 - 44
46 - 45
47 - 46
48 - 47
49 - 48
50 - 49
51 - 50
52 - 51
53 - 52
54 - 53
55 - 54
56 - 55
57 - 56
58 - 57
59 - 58
60 - 59
61 - 60
62 - 61
63 - 62
64 - 63
65 - 64
66 - 65
67 - 66
68 - 67
69 - 68
70 - 69
71 - 70
72 - 71
73 - 72
74 - 73
75 - 74
76 - 75
77 - 76
78 - 77
79 - 78
80 - 79
81 - 80
82 - 81
83 - 82
84 - 83
85 - 84
86 - 85
95 - 86
98 - 87
98b - 748 niet aan- getroffen
103 - 88
104 - 89
105 - 90
106 - 91
107 - 92
113 - 93
119 - 1755
120 - 1756
121 - 1757
122 - 1758
123 - 101
124 - 103
125 - 102
126 - 322
126a - 323
127 - 324
128 - 325
129 - 326
130 - 327
131 - 329
132 - 330
133 - 331
134 - 328
135 - 332
136 - 333
137 - 334
138 - 335
139 - 336
140 - 337
141 - 135
142 - 136
143 - 137
144 - 138
145 - 139
146 - 140
147 - 141
148 - 142
149 - 143
150 - 144
151 - 145
152 - 146
153 - 147
154 - 148
155 - 149
156 - 150
157 - 151
158 - 152
159 - 153
160 - 154
161 - 155
162 - 156
163 - 157
164 - 158
165 - 159
166 - 160
167 - 161
168 - 162
169 - 163
170 - 164
171 - 165
172 - 166
173 - 167
174 - 168
175 - 169
176 - 170
177 - 171
178 - 172
179 - 173
180 - 174
181 - 175
182 - 176
183 - 177
184 - 178
185 - 179
186 - 180
187 - 181
188 - 182
189 - 183
190 - 184
191 - 185
192 - 186
193 - 187
194 - 188
196 - 189
197 - 190
198 - 191
199 - 192
200 - 193
201 - 194
202 - 195
203 - 196
204 - 197
205 - 198
206 - 199
207 - 200
208 - 201
209 - 202
210 - 203
211 - 204
212 - 205
213 - 206
214 - 207
215 - 208
216 - 209
217 - 210
218 - 211
219 - 212
220 - 213
221 - 214
222 - 215
223 - 216
224 - 217
225 - 218
226 - 219
227 - 220
228 - 221
229 - 222
230 - 223
231 - 224
232 - 225
233 - 226
234 - 227
235 - 228
236 - 229
237 - 230
238 - 231
239 - 232
240 - 233
241 - 234
242 - 235
243 - 236
244 - 237
245 - 238
246 - 239
247 - 240
248 - 241
249 - 242
250 - 243
251 - 244
252 - 245
253 - 246
254 - 247
255 - 248
256 - 249
257 - 250
258 - 251
259 - 252
260 - 253
261 - 254
262 - 1203
263 - 259
264 - 260
265 - 261
266 - 262
267 - 263
268 - 264
269 - 265
270 - 266
271 - 267
272 - 268
273 - 269
274 - 270
275 - 271
276 - 272
277 - 273
278 - 274
279 - 275
280 - 276
281 - 277
282 - 278
283 - 279
284 - 280
285 - 281
286 - 282
287 - 283
288 - 284
289 - 285
290 - 286
291 - 287
292 - 288
293 - 289
294 - 290
295 - 291
296 - 292
297 - 293
298 - 294
299 - 295
300 - 296
301 - 297
302 - 298
303 - 299
304 - 300
305 - 301
306 - 302
307 - 303
308 - 304
309 - 305
310 - 306
311 - 307
312 - 308
313 - 309
314 - 310
315 - 311
316 - 312
317 - 313
318 - 314
319 - 315
320 - 316
321 - 317
322 - 318
323 - 319
324 - 320
325 - 321
327 - 338
328 - 1153
329 - 1154
330 - 1155
331 - 1156
331a - 1165
332 - 831
333 - 255
334 - 256
335 - 257
336 - 339
337 - 340
338 - 341
339 - 342
340 - 343
341a - 352
341b - 353
341c - 354
341d - 355
341e - 356
341f - 357
341g - 358
341h - 359
341i - 360
341j - 361
341k - 362
341l - 363
342a - 364
342b - 365
342c - 366
342d - 367
342e - 368
342f - 369
342g - 370
342h - 371
342i - 372
342j - 373
342k - 374
342l - 375
342m - 376
342n - 377
346 - 643
348 - 391
349 - 390
350 - 405 niet aan- getroffen
351 - 395
352 - 389
355 - 398
355a - 385
356 - 132
361 - 392
362 - 393
363 - 394
364 - 133
368 - 411
369 - 414
370 - 386
371 - 387
371a - 401
372 - 416
373 - 417
374 - 418
375 - 419
376 - 420
377 - 421
378 - 422
379 - 423
380 - 424
381 - 425
382 - 426
383 - 427
384 - 428
385 - 429
385a - 430
386 - 431
386a - 432
387 - 433
387a - 434
388 - 435
388a - 436
389 - 442
389a - 443
389b - 444
389c - 445
389d - 446
389e - 447
389f - 448
390 - 449
390a - 450
390b - 451
390c - 452
390d - 453
390e - 454
390f - 455
390g - 456
390h - 457
391 - 458
392 - 459
393 - 460
394 - 461
395 - 462
396 - 463
397 - 464
398 - 465
399 - 466
400 - 467
401 - 468
402 - 469
403 - 470
404 - 471
405 - 472
405a - 473
406 - 479
407 - 480
408 - 481
409 - 482
410 - 483
411 - 484
412 - 485
413 - 486
414 - 487
415 - 488
416 - 489
417 - 490
418 - 491
419 - 492
420 - 493
421 - 494
422 - 495
423 - 496
424 - 497
425 - 498
426 - 499
427 - 500
428 - 501
429 - 502
430 - 503
431 - 504
432 - 505
433 - 506
434 - 507
435 - 508
436 - 509
437 - 510
438 - 511
439 - 512
440 - 513
441 - 514
442 - 515
443 - 516
444 - 517
445 - 518
446 - 519
447 - 520
448 - 521
449 - 522
450 - 523
451 - 524
452 - 525
453 - 526
454 - 527
455 - 528
456 - 529
457 - 530
458 - 531
459 - 532
460 - 533
461 - 534
462 - 535
463 - 536
464 - 537
465 - 538
466 - 539
467 - 540
468 - 541
469 - 542
470 - 543
471 - 544
472 - 545
473 - 546
474 - 547
475 - 548
476 - 549
477 - 550
478 - 551
479 - 552
480 - 553
481 - 554
482 - 555
483 - 556
484 - 557
485 - 558
486 - 559
487 - 560
488 - 561
489 - 562
490 - 563
491 - 564
492 - 565
493 - 566
494 - 567
495 - 568
496 - 569
497 - 570
498 - 571
499 - 572
500 - 573
501 - 574
502 - 575
503 - 576
504 - 577
505 - 578
506 - 579
507 - 580
508 - 581
509 - 582
510 - 583
511 - 584
512 - 585
512a - 586
513 - 587
514 - 588
515 - 589
516 - 590
517 - 591
518 - 592
519 - 593
520 - 594
521 - 595
522 - 596
523 - 597
524 - 598
525 - 599
529 - 614
531a - 651
531b - 652
531c - 653
531d - 654
532a - 655
532b - 656
532c - 657
533a - 658
533b - 659
533c - 660
534a - 661
534b - 662
534c - 663
535 - 627
536a - 628
536b - 629
536c - 630
536d - 631
536e - 632
536f - 633
536g - 634
536h - 635
536i - 636
536j - 637
536k - 638
536l - 639
536m - 640
536n - 641
537 - 625
538 - 624
539 - 642 niet aan- getroffen
540 - 649
541 - 678
542 - 644
543 - 623
544 - 626
545 - 646
546 - 681
547 - 650
547a - 668
548 - 671
549 - 95
550 - 665
550a - 664
550b - 679
551 - 107
552 - 108
553 - 109
554 - 110
555 - 111
556 - 112
557 - 113
558 - 114
559 - 115
560 - 116
561 - 117
562 - 118
563 - 119
564 - 120
565 - 121
566 - 122
567 - 123
568 - 124
569 - 125
570 - 126
571 - 127
572 - 128
573 - 129
574 - 130

O.N. -  N.N.

575 - 131
576 - 689
577 - 688
578 - 698
579 - 702
580 - 703
580a - 704
580b - 705
580c - 706
580d - 707
580e - 708
581 - 692
582 - 693
583 - 694
584 - 690
585 - 691
586 - 696
587 - 697
588 - 699
588a - 700
589 - 686
590 - 687
591 - 709
592 - 710
593 - 711
594 - 712
595 - 713
597 - 721
598 - 722
599 - 719
600 - 720
601 - 723
602 - 738
603 - 739
604 - 740
605 - 724
606 - 725
607 - 726
608 - 727
609 - 728
610 - 729
611 - 730
612 - 731
613 - 732
614 - 733
615 - 734
616 - 735
617 - 736
618 - 737
619 - 737a
620 - 718
621a - 99
621b - 100
622 - 828
623 - 829
624 - 830
625 - 947
626 - 942
628 - 944
629 - 945
631 - 943
634 - 946
635 - 913
638 - 935
639 - 936
640 - 937
641 - 938
642 - 939
643 - 743
643a - 98
643b - 96
643c - 97
643d - 744
644 - 745
645 - 747
648 - 952
650 - 402
652 - 403
653 - 1030
654 - 1031
655 - 1045
657 - 1034 niet aan- getroffen
658 - 1036
666 - 1019
667 - 404
673 - 954
674 - 955
677 - 953
679 - 956
680 - 957
681 - 968
682 - 970
683 - 971
684 - 986
685 - 969
688 - 965
691 - 967
692 - 962
693 - 977
694 - 959
696 - 978
698 - 979
700 - 966
703 - 987
704 - 989
705 - 994 niet aan- getroffen
708 - 995
711 - 974
712-720 zie: archief- nummer 3116
723 - 413
724 - 992
726 - 993
727 - 988
728 - 990
732 - 982
733 - 983
734 - 609
737 - 997
738 - 999
739 - 998
740 - 1003
741 - 1027
741a - 1024
742 - 1004
742a - 1005
742b - 1008
742c - 1009
742d - 1012
742e - 1013
742f - 1006
742g - 1007
743 - 1081
745 - 1048
746 - 1038
747 - 1039
748 - 1041
749 - 1040
750 - 1042
751 - 1043
752 - 1044
753 - 1046
753a - 1047
756 - 981
757 - 984
758 - 985
760 - 1117
761 - 1118
762 - 1110
763 - 1119 niet aan- getroffen
764 - 1105
765 - 1102
766 - 1112
767 - 1120 niet aan- getroffen
767a - 964
768 - 1106
769 - 1107
770 - 1108
771 - 1109
772 - 1111
773 - 1114
774 - 1115
776 - 1104
777 - 1103
778 - 951
778a - 958
779 - 1142
780 - 1143
781 - 1158
782 - 1140
783 - 1163
785 - 1162
786 - 1185
787 - 1187
788 - 1188
789 - 1177
790 - 1197
790a - 1193
790b - 1194
791 - 1196
792 - 1195
793 - 1190
795 - 1191
797 - 1192
801 - 1168
802 - 1169
803 - 1164
804 - 1146
805 - 1147
806 - 1183
806a - 1172
807 - 1174
808 - 1173 niet aan- getroffen
809 - 1157
813 - 1148
813a - 1149
813b - 1150
813c - 1151
814 - 1175
814a - 1178
816 - 1167
821 - 1184
823 - 1171
824 - 1198
830 - 1170
832 - 1182
835 - 1159
836 - 1076
837 - 1077
838 - 1078
839 - 1075
840 - 1075a
841 - 1074
842 - 1083
842a - 1082
843 - 1057
844 - 1058
845 - 1059
846 - 1060
848 - 1086
851 - 1067
852 - 1113
853 - 1072
854 - 1079
855 - 1089
856-858 zie: archief- nummer 3116
859a - 1087
859b - 1088
860 - 1053
861 - 827
870 - 1232
871 - 1280
872 - 1322
873 - 1357
873a - 1358
873b - 1359
873c - 1360
873d - 1361
873e - 1362
873f - 1363
873g - 1364
873h - 1365
873i - 1366
874a - 1367
874b - 1368
874c - 1369
874d - 1370
874e - 1371
874f - 1372
874g - 1373
874h - 1374
874i - 1375
874j - 1376
875a - 1377
875b - 1378
875c - 1379
875d - 1380
875e - 1381
875f - 1382
875g - 1383
875h - 1384
875i - 1385
875j - 1386
876a - 1387
876b - 1388
876c - 1389
876d - 1390
876e - 1391
876f - 1392
876g - 1393
876h - 1394
876i - 1395
876j - 1396
877a - 1397
877b - 1398
877c - 1399
877d - 1400
877e - 1401
877f - 1402
877g - 1403
877h - 1404
877i - 1405
877j - 1406
878a - 1407
878b - 1408
878c - 1409
878d - 1410
878e - 1411
878f - 1412
878g - 1413
878h - 1414
878i - 1415
878j - 1416
879a - 1417
879b - 1418
879c - 1419
879d - 1420
879e - 1421
879f - 1422
879g - 1423
879h - 1424
879i - 1425
880a - 1426
880b - 1427
880c - 1428
880d - 1429
880e - 1430
880f - 1431
880g - 1432
880h - 1433
881a - 1434
881b - 1435
881c - 1436
881d - 1437
881e - 1438
881f - 1439
881g - 1440
882a - 1600
882b - 1601
882c - 1602
882d - 1603
882e - 1604
882f - 1605
882g - 1606
882h - 1607
882i - 1608
882j - 1609
883a - 1610
883b - 1611
883c - 1612
883d - 1613
883e - 1614
883f - 1615
883g - 1616
883h - 1617
883i - 1618
883j - 1619
884a - 1620
884b - 1621
884c - 1622
884d - 1623
884e - 1624
884f - 1625
884g - 1626
884h - 1627
884i - 1628
884j - 1629
885a - 1630
885b - 1631
885c - 1632
885d - 1633
885e - 1634
885f - 1635
885g - 1636
885h - 1637
885i - 1638
885j - 1639
886a - 1640
886b - 1641
886c - 1642
886d - 1643
886e - 1644
886f - 1645
886g - 1646
886h - 1647
886i - 1648
886j - 1649
887a - 1650
887b - 1651
887c - 1652
887d - 1653
887e - 1654
887f - 1655
887g - 1656
887h - 1657
887i - 1658
887j - 1659
888a - 1660
888b - 1661
888c - 1662
888d - 1663
888e - 1664
888f - 1665
888g - 1666
888h - 1667
888i - 1668
889a - 1669
889b - 1670
889c - 1671
889d - 1672
889e - 1673
889f - 1674
889g - 1675
889h - 1676
889i - 1677
889j - 1678
889k - 1679
889l - 1680
889m - 1681
889n - 1682
889o - 1683
890a - 1516
890b - 1517
890c - 1518
890d - 1519
890e - 1520
890f - 1521
890g - 1522
890h - 1523
890i - 1524
890j - 1525
891a - 1526
891b - 1527
891c - 1528
891d - 1529
891e - 1530
891f - 1531
891g - 1532
891h - 1533
892a - 1534
892b - 1535
892c - 1536
892d - 1537
892e - 1538
892f - 1539
892g - 1540
892h - 1541
893a - 1542
893b - 1543
893c - 1544
893d - 1545
893e - 1546
893f - 1547
894a - 1548
894b - 1549
894c - 1550
894d - 1551
894e - 1552
894f - 1553
894g - 1554
894h - 1555
895a - 1556
895b - 1557
895c - 1558
895d - 1559
895e - 1560
895f - 1561
895g - 1562
896a - 1563
896b - 1564
896c - 1565
896d - 1566
896e - 1567
896f - 1568
896g - 1569
896h - 1570
897a - 1571
897b - 1572
897c - 1573
897d - 1574
897e - 1575
897f - 1576
897g - 1577
897h - 1578
897i - 1579
898a - 1580
898b - 1581
898c - 1582
898d - 1583
898e - 1584
899a - 1585
899b - 1586
899c - 1587
899d - 1588
899e - 1589
899f - 1590
899g - 1591
899h - 1592
899i - 1593
899j - 1594
899k - 1595
899l - 1596
899m - 1597
899n - 1598
899o - 1599
901a - 1441
901b - 1442
901c - 1443
901d - 1444
901e - 1445
902a - 1446
902b - 1447
902c - 1448
902d - 1449
902e - 1450
902f - 1451
902g - 1452
902h - 1453
902i - 1454
902j - 1455
903a - 1456
903b - 1457
903c - 1458
903d - 1459
903e - 1460
903f - 1461
903g - 1462
903h - 1463
903i - 1464
903j - 1465
904a - 1466
904b - 1467
904c - 1468
904d - 1469
904e - 1470
904f - 1471
904g - 1472
904h - 1473
904i - 1474
904j - 1475
905a - 1476
905b - 1477
905c - 1478
905d - 1479
905e - 1480
905f - 1481
905g - 1482
905h - 1483
905i - 1484
905j - 1485
906a - 1486
906b - 1487
906c - 1488
906d - 1489
906e - 1490
906f - 1491
906g - 1492
906h - 1493
906i - 1494
906j - 1495
907a - 1496
907b - 1497
907c - 1498
907d - 1509
907e - 1500
908a - 1501
908b - 1502
908c - 1503
908d - 1504
908e - 1505
909a - 1506
909b - 1507
909c - 1508
909d - 1519
909e - 1510
910a - 1511
910b - 1512
910c - 1513
910d - 1514
910e - 1515
911a - 1693
911b - 1694
911c - 1695
911d - 1696
911e - 1697
911f - 1698
911g - 1699
911h - 1700
911i - 1701
911j - 1702
911k - 1703
911l - 1704
911m - 1705
911n - 1706
912 - 1684
913a - 1685
913b - 1686
914 - 1687
915 - 1281
916 - 1299
917 - 1300
918 - 1301
919 - 1302
920 - 1303
921 - 1304
922 - 1305
923 - 1306
924 - 1307
925 - 1308
926 - 1309
927 - 1310
928 - 1311
929 - 1312
930 - 1313
931 - 1314
932 - 1283
933 - 1284
934 - 1285
935 - 1286
936 - 1287
937 - 1288
938 - 1289
939 - 1290
940 - 1291
941 - 1292
942 - 1293

O.N. - N.N.

943 - 1294
944 - 1295
945 - 1296
946 - 1297
949 - 1298
948 - 1331
949 - 1332
950 - 1333
951 - 1334
952 - 1335
953 - 1336
954 - 1337
955 - 1338
956 - 1339
957 - 1345
958 - 1346
959 - 1348
960 - 1347
962 - 1315
963 - 1316
964 - 1317
965 - 1326
966 - 1327
967 - 1328
968 - 1329
969 - 1330
970 - 1340
971 - 1341
972 - 1342
973 - 1343
974 - 1324
975 - 1325
976 - 1344
977 - 1318
978 - 1319
979 - 1320
980 - 1321
981 - 1353
982 - 1707
984 - 1735
985a - 1736
985b - 1737
985c - 1738
985d - 1739
985e - 1740
985f - 1741
985g - 1742
985h - 1743
985i - 1744
985j - 1745
985k - 1746
985l - 1747
985m - 1748
986a - 1708
986b - 1709
986c - 1710
986d - 1711
986e - 1712
986f - 1713
986g - 1714
986h - 1715
986i - 1716
986j - 1717
986k - 1718
986l - 1719
986m - 1720
986n - 1721
986o - 1722
986p - 1723
986q - 1724
986r - 1725
986s - 1726
986t - 1727
986u - 1728
986v - 1729
986w - 1730
986x - 1731
987 - 1732
988 - 1733
989 - 1734
992a - 1749
992b - 1750
992c - 1751
995 - 1688
996 - 1689
997 - 1690
999 - 1349
1000 - 1350
1000a - 1351
1000b - 1352
1000c - 1355
1001 - 1691
1002a - 1356
1002c - 1354
1002b - 1692
1003 - zie: archief- nummer 3116
1004 - 1282
1005 - 1254
1008 - 1323
1010 - 1228
1011 - 1229
1013 - 1230
1014 - 1234
1015 - 716
1015a - 717
1016 - 1233
1017 - 1240
1018 - 1255
1020 - 605
1021 - 606
1022a - 1256
1022b - 1257
1022c - 1258
1022d - 1259
1022e - 1260
1022f - 1261
1022g - 1262
1023a - 1263
1023b - 1264
1023c - 1265
1023d - 1266
1025 - 1122
1026 - 1123
1027 - 1220
1029 - 1267
1030 - 1221
1031 - 1268
1032 - 1752
1033 - 1270
1033a - 1271
1033b - 1272
1033c - 1273
1033d - 1274
1033e - 1275
1034 - 1217
1034a - 1276
1035 - 1277
1036 - 1278
1037 - 1269
1038 - 1279
1039 - 948 - niet aan- getroffen
1056 - 1033
1058 - 677
1059 - 1071
1060 - 1116
1063 - 973
1064 - 975
1065 - 976
1066 - 714
1067 - 1061
1070 - 621
1071 - 617
1072 - 616
1073 - 618
1074 - 619
1075 - 622
1076 - 756
1084 - 674
1085 - 675
1091 - 1179
1092 - 1160
1093 - 1180
1094 - 601
1097 - 381
1106 - 676
1109 - 695
1110 - 701
1111 - 1100
1112 - 1201
1113 - 670
1113a- 666
1114 - 1090
1115 - 1091
1116 - 1093
1117 - 1099
1117a- 1098
1118 - 1097
1119 - 1092
1120 - 1095
1121 - 1096
1122 - 1094
1123a- 1126
1124 - 1129
1125 - 1130
1126 - 1131
1127 - 1138
1128 - 1136
1129 - 1137
1130 - 1132
1130a- 1133
1130b- 1134
1130c- 1135
1131 - 1032
1133 - 1161
1134 - 1128
1135 - 1080
1140 - 1141
1141 - 1144
1142 - 1145
1143 - 603
1144 - 742
1145 - 1017
1146 - 1025
1147 - 410
1148 - 1011
1149 - 1035
1149a- 1026
1149b- 1029
1150 - 1760
1151 - 950
1152 - 1068
1153 - 1063
1154 - 1065
1155 - 1066
1156 - 1064
1157 - 1069
1158 - 1055
1159 - 1056
1160 - 754a
1160a- 750
1161 - 1054
1162 - 1037
1163 - 1085
1164 - 980
1165 - 1010
1166 - 1002
1167 - 1124
1169 - 1211
1170 - 1210
1171 - 1209
1172 - 1208
1173 - 1207
1174 - 1205
1175 - 1206
1175 - 384
1175b- 383
1175c- 409
1176 - 1204
1177 - 1015
1178 - 1051
1179 - 1073
1180 - 685
1181 - 832
1182 - 1070
1183 - 1213
1184 - 1215
1185 - 1216
1186 - 1214
1187 - 1121
1189 - 396
1190 - 378
1191 - 380
1192 - 379
1197 - 406 niet aan- getroffen
1198 - 407
1199 - 408
1205 - 669
1206 - 1022
1207 - 1023
1209 - 940
1211 - 1125
1212 - 1049
1213 - 667
1219 - 1176
1221-1265 zie: archief- nummer 3113
1266 - 991
1267 - 1200
1268 - 1199
1269 - 684
1270 - 610
1271 - 611
1271a- 612
1271b- 613
1272 - 604
1273 - 672
1274 - 607
1275 - 673
1276 - 608
1277 - 415
1278 - 437
1279 - 438
1280 - 439
1281 - 440
1282 - 441
1283 - 474
1284 - 475
1285 - 476
1286 - 477
1287 - 478
1288 - 600
1289 - 602
1290 - 741
1291 - 104
1292 - 105
1293 - 106
1294 - 1139
1295 - 1754
1296 - 1753
1297 - 388
1298 - 960
1299 - 1020
1300 - 1084
1301 - 1016
1302 - 1050
1303 - 615
1304 - 682
1305 - 1062
1306 - 1021
1307 - 961
1309 - 749
1310 - 1759
1311 - 949
1312 - 825
1313 - 1052
1314 - 1212
1315 - 826
1316 - 1223
1317 - 1222
1318 - 1225
1319 - 1127
1320 - 1224
1321 - 382
1322 - 1101
1323 - 134
1324 I-III - 683
1325 - 923
1326 - 924
1327 - 925
1328 - 926
1329 - 927
1330 - 928
1331 - 929
1334 - 916
1335 - 917
1337 - 918
1338 - 919
1339 - 920
1340 - 921
1341 - 922
1342 - 930
1332 - 931
1333 - 932
1333a- 933
1343 - 934
1344 - 914
1345 - 915
1346 - 412
1347 - 400
1348 - 397
1349 - 399
1350 - 1166
1351 - 680
1352 - 1028
1353 - 1014
441a O.A. - 1243
478 O.A. - 1226
510 O.A. - 1250
1429 O.A. - 1231
1430 O.A. - 1218
1430a O.A. - 1219
1438 O.A. - 1244
1439 O.A. - 1246
1446 O.A. - 1248
1450 O.A. - 1249
1457 O.A. - 1251
1463 O.A. - 1252
1464 O.A. - 1238
1465 O.A. - 1236
1466 O.A. - 1235
1467 O.A. - 1237
1469 O.A. - 1239
1483 O.A. - 1247
1649 O.A. - 1241
1650 O.A. - 1227

G 1a - 752
G 1b - 753
G 1c - 754
G 1d - 751
G 2 - 755
G 4 - B.A. niet aan- getroffen
G 4a - B.A. idem
G 24 - 1797
G 25 - 1798
G 26 - 1799
G 27 - 1792
G 28 - 1793
G 29 - 1152
G 30 - 1795
G 31 - 1796
G 32 - 1794
G 33 - 1784
G 34 - 1785
G 35 - 1786
G 48 - 1787
G 48 - 1788
G 49 - 1789
G 49a - 1790
G 49b - 1791
G 50 - 1776
G 51 - 1774
G 52 - 1773
G 53 - 1800
G 54 - 1801
G 55 - 1802
G 96 - 1803
G 96a - 1805
G 96b - 1804
G 102 - 1806
G 102a - 1807
G 102b - 1808
G 112 - 1782
G 113 - 1783
G 114 - 1780
G 115 - 1781
G 116 - 1777
G 117 - 1778
G 118 - 1779
G 126 - zie: archief- nummer 2058
G 127 - zie: archief- nummer 3117

K 1- K 23 - zie: archief- nummer 2015

SB 12e - 1764
SB 16aa/11 - 1762
SB 16n - 1763
SB 16o - 1765
SB 35c - 1766
SB 35e - 1767
SB 35l - 1768
SB 37b - 1769
SB 46b - 1770
SB 53d - 1772
SB 55e - 1771

vn 001 - 1181
vn 002 - 620
vn 003 - 1202
vn 004 - 963
vn 005 - 715
vn 006 - 996
vn 007 - 1189
vn 008 - 1186
vn 009 - 1761
vn 010 - 1775
vn 011 - 1000
vn 012 - 1001
vn 014 - 746
vn 015 - 94
vn 016 - 1245
vn 017 - 1018
vn 018 - 1253
vn 019 - 1242
vn 020 - 258
vn 021 - 757
vn 022 - 758
vn 023 - 759
vn 024 - 760
vn 025 - 761
vn 026 - 762
vn 027 - 763
vn 028 - 764
vn 029 - 765
vn 030 - 766
vn 031 - 767
vn 032 - 768
vn 033 - 769
vn 034 - 770
vn 035 - 771
vn 036 - 772
vn 037 - 773
vn 038 - 774
vn 039 - 775
vn 040 - 776
vn 041 - 777
vn 042 - 778
vn 043 - 779
vn 044 - 780
vn 045 - 781
vn 046 - 782
vn 047 - 783
vn 048 - 784
vn 049 - 785
vn 050 - 786
vn 051 - 787
vn 052 - 788
vn 053 - 789
vn 054 - 790
vn 055 - 791
vn 056 - 792
vn 057 - 793
vn 058 - 794
vn 059 - 795
vn 060 - 796
vn 061 - 797
vn 062 - 798
vn 063 - 799
vn 064 - 800
vn 065 - 801
vn 066 - 802
vn 067 - 803
vn 068 - 804
vn 069 - 805
vn 070 - 806
vn 071 - 807
vn 072 - 808
vn 073 - 809
vn 074 - 810
vn 075 - 811
vn 076 - 812
vn 077 - 813
vn 078 - 814
vn 079 - 815
vn 080 - 816
vn 081 - 817
vn 082 - 818
vn 083 - 829
vn 084 - 820
vn 085 - 821
vn 086 - 822
vn 087 - 823
vn 088 - 824
vn 089 - 941
vn 090 - 833
vn 091 - 834
vn 092 - 835
vn 093 - 836
vn 094 - 837
vn 095 - 838
vn 096 - 839
vn 097 - 840
vn 098 - 841
vn 099 - 842
vn 100 - 843
vn 101 - 844
vn 102 - 845
vn 103 - 846
vn 104 - 847
vn 105 - 848
vn 106 - 849
vn 107 - 850
vn 108 - 851
vn 109 - 852
vn 110 - 853
vn 111 - 854
vn 112 - 855
vn 113 - 856
vn 114 - 857
vn 115 - 858
vn 116 - 859
vn 117 - 860
vn 118 - 861
vn 119 - 862
vn 120 - 863
vn 121 - 864
vn 122 - 865
vn 123 - 866
vn 124 - 867
vn 125 - 868
vn 126 - 869
vn 127 - 870
vn 128 - 871
vn 129 - 872
vn 130 - 873
vn 131 - 874
vn 132 - 875
vn 133 - 876
vn 134 - 877
vn 135 - 878
vn 136 - 879
vn 137 - 880
vn 138 - 881
vn 139 - 882
vn 140 - 883
vn 141 - 884
vn 142 - 885
vn 143 - 886
vn 144 - 887
vn 145 - 888
vn 146 - 889
vn 147 - 890
vn 148 - 891
vn 149 - 892
vn 150 - 893
vn 151 - 894
vn 152 - 895
vn 153 - 896
vn 154 - 897
vn 155 - 899
vn 156 - 900
vn 157 - 901
vn 158 - 902
vn 159 - 903
vn 160 - 904
vn 161 - 905
vn 162 - 906
vn 163 - 907
vn 164 - 908
vn 165 - 909
vn 166 - 910
vn 167 - 911
vn 168 - 912
vn 169 - 972

__________________________________________________________________________